ING2046 Brannteknisk design av bygg

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

God utforming av bygg er viktig for samfunnet og brukere av et bygg. I dette emnet skal studentene lære hvordan lover og forskrifter påvirker utformingen av bygninger. Studentene skal selv utforme design for et bygg med hensyn på utsende, funksjonalitet og brannsikkerhet.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten kan:

 • Redegjøre for oppbygningen av og de viktigste målene for plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Gi en teoretisk fortolkning av byggeprosessen.
 • Beskrive den historiske sammenhengen mellom bygningers utforming og brannsikkerhet.
 • Lage dokumentasjon av brannsikkerhet i byggverk basert på preaksepterte løsninger.
 • Redegjøre om sentrale emner innen fagfeltet brannteknisk prosjektering.
 • Beskrive brannvesenets rolle.
 • Finne og beskrive forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer eller lignende

 

- Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Designe et bygg utfra plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger med hovedfokus på brannsikkerhet (preaksepterte løsninger).
 • Dokumentere brannsikkerheten i byggverk med utgangspunkt i preaksepterte løsninger beskrevet i veiledningen til byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide en brannsikkerhetsstrategi som fungerer som arbeidsgrunnlag for en prosjekteringsgruppe.
 • Tegne bygg og byggdetaljer ved bruk av dataprogram for data assistert konstruksjon (CAD).
 • Beskrive materialers egenskaper i brann med bakgrunn i praktiske forsøk.
 • Anvende faglig kunnskap med støtte av faglitteratur og resultater fra forskningsarbeid, for å løse problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt og i gruppearbeid, og justere denne under veiledning.

 

- Kompetanse:

Studenten kan:

 • Diskutere de viktigste brytningsfeltene mellom byggdesign og brannsikkerhet, her under utsatte brukergrupper og de etiske forpliktelsene en har ovenfor disse gruppene.
 • Presentere fagstoff via skriftlige og audiovisuelle hjelpemidler til ulike målgrupper.
 • Via arbeidsformen i grupper kunne reflektere over eget arbeid i et team samt planlegge arbeidsoppgaver over tid.
 • Identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens ved løsningene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvelser, demonstrasjoner og laboratoriearbeid. 

Arbeidskrav

Nei. 

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 50 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING2038 (1) - Brannteknisk prosjektering - preaksepterte løsninger - Reduksjon: 8 studiepoeng
 • ING2020 (1) - Bygningsteknologi - Reduksjon: 2 studiepoeng