ING3059 Prosessteknikk II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir en grundig innføring i de vanligste typer prosessteknisk utstyr, deres oppbygning og virkemåte, samt det teoretiske grunnlaget for disse. Prosessutstyr som pumper, ventiler, varmevekslere, kompressorer, gassturbiner, dampturbiner og eksempler på industrielle prosesser blir en vesentlig del av emnet.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten

 

 • Har grunnleggende kunnskaper om problemstillinger rundt rør og rørdeler.
 • Kan redegjøre for hvordan forskjellige varmevekslere er oppbygd, samt deres virkemåte, og hvilke som gir optimale varmetekniske resultater i de enkelte prosesstilfeller.
 • Kan gjøre greie for forskjellige typer ventilers bruksområde og virkemåte.
 • Har grunnleggende kunnskaper om sentrifugalpumpers oppbygning og virkemåte, samt kjenner til fortrengingspumper og andre pumper.
 • Har kunnskap om kjøleprosesser og varmepumper og hvordan disse er bygget opp.
 • Kjenner til ulike typer kompressorer og anvendelses områder for disse.
 • Har kunnskap om hvordan gassturbiner er bygget opp, hvilke typer som benyttes og hvordan disse har utviklet seg med hensyn til effektivitet og tilgjenglighet.
 • Kjenner til oppbyggingen av dampturbiner og anvendelses områder for disse.
 • Har bred kunnskap om miljø- og ressursutfordringer knyttet til termisk produksjon av kraft og varme.

 

- Ferdigheter:

Studenten kan

 

 • Utføre dimensjonering for et nytt rør, finne trykktap eller maksimum strømningsmengde gjennom eksisterende rør.
 • Dimensjonere rørsatsvarmeveksler med tanke på antall rør, lengden av rørene og temperaturdifferansen ut og inn av varmeveksleren.
 • Velge ut ventiler i følge NORSOK standard og gjøre enkle kapasitetsberegninger på kontrollventiler.
 • Dimensjonere en sentrifugalpumpe med hensyn på effektbehov, unngå kavitasjon, plukke ut fra pumpediagram og bruke anleggskarakteristikken.
 • Anvende tilstandsvariable (fra datatabeller og diagram, eksempelvis i-x diagram for fuktig luft og ulike Mollierediagram) og konvertere mellom ulike enheter.
 • Beregne ytelser fra kompressor, kondensator og fordamper i en kjølekrets (varmepumpe).
 • Beregne ytelser fra gassturbiner, kjelsystemer, dampturbiner.
 • Sette opp masse- og energibalanser over ett valgt kontrollvolum.
 • Finne ulike virkningsgrader for delsystem og totalsystem, samt evaluere godheten av disse.

 

- Kompetanse:

Studenten kan

 

 • Anvende standarder og retningslinjer relatert til emnet.
 • Utveksle synspunkter om status innen fagfeltet og utfordringer man står ovenfor.
 • Planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innen fagområdet.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Varme- og strømningslære, Prosessteknikk I

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid.

Arbeidskrav

1. Deltaking på bedriftsekskursjon 

2. Inntil 2 innleveringer/tester

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.).

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir delt ut under eksamen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • PR063 (1) - Prosesstekniske komponenter - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB060 (1) - Prosesstekniske komponenter - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB089 (1) - Prosessteknikk - Reduksjon: 8 studiepoeng
 • ING3001 (1) - Prosessteknikk - Reduksjon: 8 studiepoeng
 • PR064 (1) - Industriell varmeteknikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB013 (1) - Industriell varmeteknikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING3016 (1) - Prosessteknikk II - Reduksjon: 10 studiepoeng