Hopp til innhald

MOØ240 Innovasjon og entreprenørskap i praksis i en regional kontekst

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Hovedinnholdet i emnet er 10 uker hospitering (fulltid) i en oppstartsbedrift, i et innovasjonsprosjekt i etablert virksomhet/offentlig sektor, i egen studentbedrift tilknyttet et inkubatormiljø, i en næringsklynge, en frivillig organisasjon eller tilsvarende. I hospiteringsperioden skal studenten samhandle med det entreprenørielle teamet/prosjektmedarbeiderne i innovasjonsprosjektet, og utføre oppgaver som markedsundersøkelser, investoranalyser, pitching, utvikling av bærekraftige forretningsmodeller, kost-nytte analyser av produkt og tjenester, analyser av ansvarlighet i innovasjonsprosjektene mv. Gjennom praksisbasert læring får studenten erfaring med å virkeliggjøre innovasjon og entreprenørskap, herunder kommersialisering av teknologi mv., og utvikler ferdigheter og kompetanse knyttet til å gjennomføre innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver i praksis. Praksisemnet skal også gi erfaring med hvordan virksomheter er organisert og ledet for å fremme innovasjonen. Organiseringen av hospiteringsperioden gjøres i samarbeid med det regionale innovasjonsmiljøet og inkubatorer.

For studenter med egen forretningsidé, legger vi til rette for hospitering i egen studentbedrift med krav til oppfølging/mentorering i inkubatormiljøet.

Parallelt med hospiteringsperioden i bedrift skal studentene delta på ettermiddagsseminarer med gjesteforelesere fra næringsliv/offentlig sektor. Vi samarbeider tett med de regionale klyngene og private/offentlige virksomheter for å organisere og gjennomføre seminarrekken.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

- har inngående kunnskap om innovasjon og entreprenøriell praksis i en regional kontekst

- har avansert kunnskap om det regionale innovasjonssystemet, samhandling, aktører og dynamikk i de mest sentrale næringene i regionen

- har avansert kunnskap om ulike organisasjonsformer for innovasjon og entreprenørskap

Ferdigheter

Studenten...

- kan identifisere viktige økonomiske, miljømessige og/eller samfunnsmessige utfordringer med innovasjon og kommersialisering hos oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter i næringsliv/offentlig sektor.

- kan gjennomføre/iverksette sentrale innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver for en oppstartsbedrifter eller i etablerte bedrifter.

- kan bruke egne erfaringer med praksisbasert læring og reflektere kritisk over egen entreprenøriell læring.

- kan vurdere ulike aspekt ved organisasjon og ledelse som fremmer eller hemmer innovasjon og entreprenørskap

Generell kompetanse

Studenten...

- kan analysere og reflektere kritisk over innovasjon og entreprenøriell praksis i ulike bransjer i offentlig og privat sektor, herunder bærekraft og ansvarlighet i innovasjonsprosesser, entreprenøriell læring og strategier.

- har innsikt i sentrale utfordringer hos oppstartsbedrifter/entreprenører og etablerte virksomheter, og kan utføre entreprenørskapsoppgaver i en oppstartsbedrift/innovasjonsprosjekt

- kan anvende teoretisk kunnskap til praktisk gjennomføring, og anvende flerfaglig kunnskap i en tverrfaglig sammenheng

- Har innsikt i ulike rammebetingelser for innovasjon i offentlig og privat sektor

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

MOØ234 Innovation Management and The Corporate Startup

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi studentene praksisbasert entreprenøriell læring i bedrifter og innovasjonsprosesser i en regional kontekst. Studenten vil få oppfølging av en mentor i sin virksomhet og av emneansvarlig/faglærere. Læringen er studentaktiv og handlingsorientert, gjennom samhandling med entreprenøren/medarbeidere og gjennom utføring av innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver. Læringsarenaen er bedriften i et større inkubatormiljø eller et innovasjonsprosjekt i en etablert virksomhet i regionen. Studentene skal videre delta på ettermiddagsseminar en gang per uke, hvor gjesteforelesere fra regionalt næringsliv/offentlig sektor presenterer ulike case og anvendte forståelser av regional praksis og bedriftspraksiser. På seminarene forventes det at studentene er aktive og stiller spørsmål, deltar i diskusjoner og refleksjoner rundt tema for seminarene. Faglærere bidrar også på seminarene med å fasilitere dialog og diskusjoner, i tillegg til å koble diskusjonene til relevant litteratur/teori.

Gründer i hospiteringsbedriften eller prosjektleder for innovasjonsprosjektet skal fungere som mentor og gi studenten muntlige tilbakemeldinger på hvordan de løser innovasjons- og entreprenørskapsoppgavene, forbedringspunkter, personlig mestring og utvikling (samtaler i 3., 6. og 9. uke). Ved endt hospiteringsperiode skal mentor utarbeide en skriftlig attest til praksisstudenten.

Studentene skal skrive logg/dagbok underveis i hospiteringsperioden om erfaringer og refleksjoner de gjør seg i hospiteringsperioden. Studentene skal skrive én refleksjonsrapport om egen entreprenøriell læring/praksis. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen med fokus på regional entreprenøriell praksis og egen entreprenøriell læring.

I løpet av praksisperioden skal studentene gruppevis delta på to obligatoriske refleksjonssamlinger. Samlingene gjennomføres på ettermiddagen (2 timer). Den første er sammen med hele klassen, den andre i grupper på 4-6 studenter. Første refleksjonssamling vil være et introduksjonsseminar om refleksjon i praksislæring, herunder teoretisk analyseredskap for å styrke refleksjonsnivået og konkret veiledning for refleksjonsskriving, skrive logg o.a. ("reflective writing"). Den andre refleksjonssamlingen skal gjennomføres i andre halvdel av praksislæringen/praksisperioden. Alle studenter får individuell veiledning på utkast til refleksjonsrapport.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til vurdering/eksamen:

- Obligatorisk hospitering i bedrift, dvs. full arbeidsuke i 10 uker.

- Obligatorisk oppmøte og aktiv deltagelse på ettermiddagsseminarene.

- Obligatorisk oppmøte på to seminarer om refleksjon og refleksjonsskriving.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og et påfølgende semester

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og består av en skriftlig innlevering (1 refleksjonsrapport) og muntlig eksamen.

Studenten skal skrive en refleksjonsrapport som teller 60 %. Studenten skal skrive om egen entreprenøriell læring eller hvordan organisere for innovasjon og entreprenørskap (10-12 sider).

Refleksjonsrapportene skal leveres digitalt 2 uker etter praksisperioden.

Muntlig eksamen (30-40 minutter) teller 40 % av den totale vurderingen, og skal gjennomføres senest uken etter praksisperioden.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Refleksjonsrapport: Alle hjelpemiddel er tillatt

Muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MSB107 - Innovasjon og entreprenørskap i praksis - Reduksjon: 20 studiepoeng