Hopp til innhald

NTS808 Norsk tegnspråk 2, emne 4 - Tegnspråklige lærings- og profesjonsfellesskap

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I norsk tegnspråk 2 emne 4, er utgangspunktet at tegnspråklige elever skal lære gjennom samarbeidsaktiviteter med andre elever. Videre skal lærere utvikle sin undervisningspraksis i fellesskap med andre lærere. Emnet gir kunnskap om gode sosialiseringsarenaer for tegnspråklige barn og unge, og om inkluderende fellesskap i skoler hvor norsk tegnspråk er en del av læringsmiljøet. Studentene får innsikt i hvordan god klasseledelse er avgjørende for å skape godt læringsmiljø for elever med tegnspråk. Studentene vil også få innsikt i problemstillinger knyttet til tolking i skolen. Studentene vil reflektere rundt skolen som organisasjon, og roller og ansvar knyttet norsk tegnspråk i skolen. Studentene skal bli i stand til å ta initiativ til og bidra til utvikling av norsk tegnspråk i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om tilpasset opplæring og arbeid med sosial læring og inkluderende læringsmiljø for elever med norsk tegnspråk 
  • kunnskap om god klasseledelse og lærerens rolle for å skape gode læringsmiljø for elever med tegnspråk 
  • kunnskap om problemstillinger knyttet til tolking i skolen, og samarbeid med tolk 
  • kunnskap om skolen som organisasjon, og hvordan samarbeide med lærere, andre profesjoner og personer rundt elever med tegnspråk 

Ferdigheter 

Studenten kan

  • reflektere og vurdere egen og andres undervisningspraksis, og bidra til å utvikle faget norsk tegnspråk og tegnspråklig undervisning i fellesskap med lærere i egen skole, og på tvers av skoler 
  • analysere og forklare forskjellen mellom direkte og tolket kommunikasjon, og vilkår for deltakelse og læring i ulike kommunikasjonssituasjoner 

Generell kompetanse 

Studenten har

  • kunnskap om sosialiseringsarenaer for tegnspråklige barn og unge, og kan bidra til å sikre god flerspråklig opplæring for elever med tegnspråk 
  • kunnskap om skolen som organisasjon, roller og ansvar knyttet norsk tegnspråk i skolen, og kan initiere og bidra til utvikling av norsk tegnspråk i skolen 

Krav til forkunnskaper

NTS805 og NTS806, eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

NTS807

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger; én samling ved hver av campusene ved NTNU, OsloMet og HVL. Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium og i arbeid med oppgaver. Undervisningen i emnet vil i tillegg til fysiske samlinger på campus, ha jevnlige nettbaserte undervisningsøkter. Undervisningen vil til dels være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner, og vil ta form av forelesninger, studentledete seminarer, prosjektoppgaver, diskusjoner og refleksjoner. Videre forventes det at studentene jevnlig møter medstudenter digitalt for å jobbe med oppgaver og problemstillinger knyttet til temaer som berøres i emnet. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele semesteret. Informasjon, kommunikasjon og læringsarbeid utenom samlingene foregår via HVLs digitale læringsplattform Canvas. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal ha medansvar og medvirkning i studiet. I etterutdanningen må studentene tilegne seg innholdet i studiet gjennom egenstudier og arbeid i kollokviegrupper. I denne etterutdanningen forventes det også at studenten bringer ny kunnskap og innsikt tilbake til egen arbeidsplass, og bidrar i et lærende fellesskap.

All undervisning og obligatoriske læringsaktiviteter er forankret i læringsutbyttet for emnet. Krav om tilstedeværelse har sitt utspring i at læring er en prosess som skjer i samarbeid, utprøving og praktiske arbeid i felleskap med andre. Det er derfor krav om 80 % frammøte i undervisning på campus og digitale samlinger, for å kunne melde seg opp til eksamen. 

Innleverte læringsaktiviteter vurderes til godkjent eller ikke godkjent. 

Retten til å avlegge eksamen forutsetter følgende godkjente læringsaktiviteter: 

Det skal innleveres tre korte fagtekster på 500 ord +/- 10% og tegnspråklig presentasjon til medstudenter.  Krav til tema og innhold vil fremgå i eget skriv og publiseres i Canvas.  

Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatt frist. Ved ikke godkjent på en av læringsaktivitetene, kan den aktuelle læringsaktiviteten tas på nytt neste gang emnet blir gjennomført.

Vurderingsform

Oppgave. Reviderte versjoner av tre fagtekster og en sammenbindende tekst (kappe) på 1000 ord +/- 10%. Oppgaven skal til sammen være på 2500 ord +/- 10%. Retningslinjer vil bli oppgitt i Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedre versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler