PHD904 Kunstfagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys vår 2022

Emnet er en valgfri del av ph.d-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det utforsker og utvikler danningspraksiser i spennet mellom estetikk og pedagogikk, og er en felles plattform for kunstfagene musikk, drama og anvendt teater, kunst og håndverk og litteratur. Samtidig konkretiserer emnet fagspesifikke problemstillinger.

Gjennom arbeid med emnet skal studenten utvikle kritiske og selvstendige perspektiv på det enkelte kunstfaget innenfor en kunstfagdidaktisk ramme. Sentralt vil være å utforske kunstfagets kunnskaps- og formidlingsregister gjennom ulike typer didaktiske situasjoner av fagspesifikk, kulturell og kommunikativ art. Rammene for hvordan man kan utøve, undervise, forstå og verdsette kunst er knyttet til sosiale, kulturelle og politiske forhold, derfor er også det å kunne begrepsliggjøre og problematisere forhold knyttet til kunst, konvensjoner, institusjoner og makt en del av emnet. Emnet er organisert rundt utforsking og problematisering av felles tema som kan skiftes ut fra kull til kull.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i kunstfagdidaktiske perspektiv og teoritradisjoner
  • er i kunnskapsfronten i sitt spesifikke kunstfags danningspraksiser
  • har forståelse av kulturelle, sosiale og politiske rammer for kunstfaglig praksis

Ferdigheter

Studenten

  • kan verbalisere egne og andres erfaringer og refleksjoner knyttet til kunstfagdidaktiske praksiser
  • kan utforske og utfordre fagspesifikke kunstfagdidaktiske praksiser og deres danningspotensiale
  • kan problematisere og diskutere relevante danningsteorier, posisjoner og perspektiver på høyt faglig nivå

Generell kompetanse

Studenten

  • kan identifisere relevante etiske dilemmaer knyttet til kunstfagdidaktisk forskning og utøve sin forskning med faglig integritet
  • kan formidle kunstfagdidaktisk forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
  • kan utfordre etablerte danningsdiskurser gjennom kunstfagdidaktiske perspektiv

Krav til forkunnskaper

Fagkompetanse på masternivå i ett av kunstfagene musikk, drama, litteratur eller kunst og håndverk.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i emnet foregår som et intensivt kurs over en uke. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer, veiledning og verkstedsarbeid.

Studentene skal delta aktivt både i kunstneriske og akademiske arbeidsformer som er spesifikke for de ulike fagene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal utvikle, gjennomføre og vurdere egne formidlingssituasjoner som for eksempel undervisning, utstilling, scenisk presentasjon eller konsert.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Studenten skal skrive en kritisk refleksjon på om lag 10 sider knyttet til den gjennomførte formidlingssituasjonen. Det skriftlige arbeidet vurderes av intern og ekstern sensor som bestått/ikke-bestått, på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler