Hopp til innhald

THO802 Implementering av e-helse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Helsepolitiske målsettinger sier at velferdsteknologi skal være integrert i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Nasjonal og internasjonal forskning og erfaringer viser at slik implementering tar lenger tid enn forventet, og at det kan være flere årsaker til dette. Årsakene kan ligge på flere nivå og studenten lærer forskjellige forklaringsmodeller.

Studenten skal i dette emnet oppnå kompetanse innen implementering av e-helse i helse- og omsorgstjenestene på individuelt-, organisatorisk og på samfunnsnivå.

 • Endringsprosesser knyttet til implementering av e-helse i hjemmet, i kommunen og i helsetjenestene:
 • E-helse i organisasjon
 • Interdisiplinær samhandling
 • Aksept av e-helse til helse- og omsorgsformål
 • Gevinstrealisering
 • Innovative anskaffelser
 • Evalueringsprosesser
 • Tjenestedesign
 • Kunstig intelligens

Emnet gjennomføres med to digitale samlinger og en fysisk samling i Bergen. Digitale samlinger krever at studentene har tilgang til pc med kamera, mikrofon og lyd. Lærer kan kreve kamera påslått når oppmøtet er obligatorisk.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har spesialisert innsikt i metoder for å implementere e-helsesystemer.
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse knyttet til aksept og bruk av e-helse på individuelt nivå, i organisasjonen og i samfunnet.
 • kan analysere mulighetene for nyskaping og innovasjon innen helse og omsorg ved innføring av e-helseløsninger.
 • kan identifisere elementer som fremmer og hemmer innovasjon og implementering av e-helseløsninger

Ferdigheter: Studenten...

 • kan implementere e-helseløsninger metodisk.
 • kan vurdere og tilpasse e-helseløsninger basert på individuelle behov til

  • tjenestemottaker
  • tjenesteyter
  • pårørende og andre involverte
 • kan planlegge og gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser for e-helseløsninger.
 • kan vurdere nytte av e-helseløsninger fra individuelle og organisatoriske perspektiv.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan planlegge og samhandle om implementering av e-helseløsninger på individ og organisasjonsnivå i interdisiplinært samarbeid.
 • kan analysere og kritisk vurdere integrering av e-helseløsninger i øvrige systemer i organisasjonen.
 • kan anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter innen fagområdet.
 • forstår muligheter og begrensninger ved å anvende kunstig intelligens (KI).

Krav til forkunnskaper

Gjennomført THO801 i løpet av de 5 siste årene, alternativt fullførte obligatoriske læringsaktiviteter fra THO801.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og samhandling i grupper, også digitalt. Praktisk øvinger, individuelle og gruppebaserte innleveringer og presentasjoner. Digitale samlinger krever at studentene har tilgang til pc med kamera, mikrofon og lyd. Lærer kan kreve kamera påslått når oppmøtet er obligatorisk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter (OLA) må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

OLA 1: Tre innleveringer i emnet:

 1. innlevering består av to deler og er individuell. Maks 300 + 200 ord
 2. innlevering er i gruppe og presenteres. Maks 2500 ord
 3. innlevering i gruppe og presenteres. Maks 500 ord

OLA 2:Konstruktiv medvirkning i gruppearbeid og presentasjoner.

OLA 3: Deltagelse på minimum 4 av 6 samlingsdager

Ved ikke godkjent innlevering gis det anledning til å bearbeide og levere på nytt en gang.

Obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i påfølgende studieår.

Vurderingsform

Oppgave Oppgave i gruppe, der gruppen skal utforme et abstrakt på maks 500 ord (maks 2 sider) og poster etter gjeldende retningslinjer. Arbeidet utføres som et samarbeid mellom 2-4 studenter.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen kan poster og abstrakt bearbeides til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OMT502 - Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • OMSTEK1102 - Tverrfagleg vidareutdanning i omsorgsteknologi II - Reduksjon: 15 studiepoeng