Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2023

Studietilbodet Engelsk 2, 5-10 (30 studiepoeng) gjev vidareutdanning i engelsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg i hovudsak mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet for dei som har 30 studiepoeng i engelsk frå tidlegare.

Innhald

  • Større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på mellom- og ungdomstrinnet.
  • Studiet omfattar òg vidareutvikling av språkferdigheit og tekstkompetanse, og det gjer ei innføring i eit rikt og variert utval tekstar, både til vidare personleg og fagleg vekst og til bruk i undervising på mellom- og ungdomstrinnet.
  • Djupare kunnskapar om grammatisk og fonologisk struktur i det engelske språket.
  • Studiet fokuserer på kva som kjenneteiknar elevar på dei ulike trinna og deira språkutvikling.
  • Kommunikasjon, språkleg og kulturelt mangfald, vurdering og utvikling av digitale ferdigheiter i engelskfaget.

Arbeidsformer

Studiet er nettbasert og har undervisning ein gong i veka. All undervisning er på engelsk.

Nettundervisninga består av forelesningar, presentasjonar, seminar og gruppeinndelte økter.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Heimeeksamen, 2 veker og heimeeksamen, 3 timar
  • Emne 2: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

Internasjonalisering

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som ein del av undervisninga i emne 2 om våren, men er ikkje obligatorisk.