Hopp til innhald

Studieplan - Master i familieterapi og relasjonelt arbeid

Hausten 2022

Masterstudiet i familieterapi og relasjonelt arbeid er tverrfaglig studium der studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om relasjonelt arbeid med par, familier og nettverk eller om relasjonelt arbeid i organisasjoner. Studiet er en påbygning av veletablert videreutdanning i systemisk familieterapi og nettverksarbeid. Studiet er en erfaringsbasert mastergrad med 120 studiepoeng. Fullført mastergrad kvalifiserer for å søke opptak til Ph.D studier. Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning og er nært knyttet til studentenes egen arbeidspraksis. Studiet har to studieretninger: familieterapi og nettverksarbeid og relasjonelt arbeid i organisasjoner

Emnene i tredje og fjerde studieår kan gjennomføres i en fleksibel rekkefølge. Studiet åpner også for opptak av nye studenter i masterprogrammet fra 2. og 3. studieår for søkere med forskjellige relasjonelle, helse- og sosialfaglige videreutdanninger av omfang 30/60 studiepoeng.

Flere emner fra dette studiet kan også tas som frittstående enkeltemner for fagpersoner som trenger fordypningskunnskap i forskjellige temaer som angår par, familier, nettverk og organisasjoner.

Masterstudiet skal gjøre studentene i stand til å utøve kvalifisert god og faglig relasjonelt arbeid i forskjellige kontekster. Studieretning, familieterapi og nettverksarbeid kvalifiserer for terapeutisk arbeid, for eksempel som familieterapeut. Studieretning, relasjonelt arbeid i organisasjoner, kvalifiserer for ulike typer relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid som rådgivning, veiledning, gruppeledelse, pårørendearbeid, konfliktløsning og samarbeid på ulike nivåer.

Studiet bygger videre på og utdyper hovedsider ved teori og praksiskunnskap fra grunnutdanninger innenfor ulike helse-, sosialfaglige og pedagogiske studier på bachelornivå. Det overordnede målet er å videreutvikle studentenes evne til å forstå utfordringer i samspill mellom mennesker, både i familier og i andre sosiale systemer og gi kunnskap om og ferdigheter i varierte tilnærmingsmåter. Masterstudiet har sitt teoretiske tyngdepunkt i relasjons- og kommunikasjonsorienterte teorier.

Studiet setter fokus på relasjonelle utfordringer i mellommenneskelig samhandling og har som mål å sette yrkesutøverne i stand til å bistå klienter i løsning av problemene. Studentene i denne utdannelsen kan blant annet lære flere sentrale samtaletilnærminger og relasjonelle arbeidsmåter. Studentene skal lære om individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak, foreldreveiledning, nettverksarbeid, relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering.

Studiet gir ferdigheter og kunnskap for å møte mennesker i forskjellige livskriser, som samlivsbrudd og nye familiekonstellasjoner, sorg og sorgarbeid i et familieperspektiv, overgrepsproblematikk og vold i nære relasjoner. Studentene kan lære om mobilisering av familie- og vennenettverk ved kriser og katastrofer og gir kompetanse i familiebaserte behandlingsformer når barn eller ungdom har blitt syk.

Utdanningen introduserer også det teoretiske og metodiske grunnlaget for profesjonelle som ønsker å kvalifisere og spesialisere seg i konsultasjonsarbeid i forhold til andre sosiale systemer med samarbeids og/eller samhandlingsproblemer, for eksempel på arbeidsplasser, i skoler mv.

Opptakskrav
Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

I tillegg må du ha minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Tilleggskrav: Søkjer har ansvar for å sørge for praksisplass. Dette dokumenterast med egenerklæring (eget skjema).

For studieretning familieterapi og nettverksarbeid:
Søkjar må kunne gjennomføre 320 timar terapeutisk praksis i studietida. Du må gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper i kontekstar som familiekontor, tenester for foreldrerettleiing, behandlingsstader, privat familie- og parterapipraksis eller liknande.

For studieretning relasjonelt arbeid i organisasjoner:
Søkjar må kunne gjennomføre 160 timer praksis i løpet av de fire første semestrene innan til dømes rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan òg vere ulike former for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid.

Det er mogeleg å kvalifisere for opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå egne retningslinjer for dette.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten ...

 • har profesjonell og selvrefleksiv kunnskap innen fagområdet arbeid med par, familier og nettverk samt relasjonelt arbeid i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemsstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap innenfor fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • har inngående kunnskap om kommunikasjons- og samhandlingsprosesser og kunnskapsbasert relasjonelt arbeid med par, familier og nettverk samt organisasjoner
 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsprosesser generelt og relatert til feltet arbeid med par, familier og nettverk spesielt

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante metoder for forskning og/eller kunstnerisk utviklings arbeid på en selvstendig måte
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på relevante områder
 • har innsikt i og kan formidle egen selvrefleksivitet
 • kan innhente relevant kunnskap om par, familier og nettverk, og kritisk vurdere kildene
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt i tråd med grunnleggende etiske og metodologiske prinsipper for å finne svar på aktuelle problemstillinger i praksis

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 • kan formidle aktuell forskning, kritisk vurdere kildene og bidra til gjennomføring av og anvendelse av forskning i praktisk virke
 • kan reflektere kritisk over egen profesjonelle kompetanse og utvikling og anvende eget fags særegne bidrag i relasjonelt arbeid
 • kan identifisere, politiske føringer og rammeverk for fagområdet og kan analysere og formidle hvordan disse påvirker praksis i fagfeltet

Innhald

Studiet går over fire år og er organisert i obligatoriske og valgfrie emner med til sammen 13-16 samlinger. Hver samling er på to til fem dager. Et av emnene er nettbasert. Emner fra og med tredje studieår gjennomføres fleksibelt og enkelte emner kan tas i eget tempo. Ekstern klinisk veiledning som kreves i forbindelse med studiet skal gjennomføres parallelt med studiet. Enkeltemner i studieprogrammet er åpne for opptak for fagpersoner som ønsker fagligoppdatering. Et valgemne blir bare arrangert dersom det er tilstrekkelig oppmeldte masterstudenter.

I tredje semester tilbys det internasjonale emnet, MARV531 Cultural competences in relational work with couples, families and networks.

Arbeidsformer

Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det faglige stoffet formidles gjennom forelesninger og selvstudium, med belysning og bearbeiding av de oppsatte emner, analyser av praktiske demonstrasjoner, videoopptak med mer. Videre gjennom praktiske øvelser og demonstrasjoner som rollespill og gruppearbeid. Undervisningen er lagt opp slik at den innholdsmessig beveger seg mellom overordnede idéer og teori til metoder, praksis og refleksjon over egen rolle som profesjonell utøver. Studiet har både obligatorisk og selvvalgt litteratur.

Studenten velger litteratur knyttet til egen fordypning og masteroppgave. Studenten må selv ta ansvar for å velge litteratur som er relevant. Gjennom undervisningen vil studentene bli presentert for det som anses å være overordnede idéer og praksis knyttet til litteraturen i emnet. Enkelte tema vil være gjennomgående og bli arbeidet med på de fleste samlingene.

I tillegg skal studenten ha bestått emnene MARA540 Forsking og forskingsformidling og MAMET500, Vitenskapsteori, etikk og metode

Vitenskapsteoretiske spørsmål og faglige forutsetninger vil bli berørt på mange ulike måter under presentasjon av andre tema.

Ekstern klinisk veiledning og praksis er en prosess der studenten skal tilegne seg forståelse og utdypende kunnskap og kompetanse knyttet opp imot studentenes egen praksis som profesjonsutøver.

Praksis innebærer at:

 • Studentene arbeider mellom studieukene og gjennomfører praksis i omfang av kravet som er presisert i studieretning eller emner. Praksis kan gjennomføres på studentens egen arbeidsplass eller som hospitering på andre relevante steder. Studentene øver seg ved å trekke inn ideer og metoder fra litteraturen og kursukene.

Ekstern klinisk veiledning som kreves i forbindelse med studiet skal gjennomføres parallelt med studiet. Viktige delmål vil være at studenten har utviklet kompetanse gjennom:

 • Integrering av teori, metode og praktiske ferdigheter
 • Videreutvikling av personlig stil og profesjonell posisjon
 • Utvikling av selvrefleksivitet
 • Utvikling av kompetanse i refleksjon
 • Systematiske analyser av presenterte kasus
 • Øvelse på samtaleprosesser

 

I studieretning familieterapi og nettverksarbeid, skal studentene gjennomføre til sammen 320 timer veiledning. Veiledning er en gjennomgående obligatorisk læringsaktivitet i hele studieforløpet og beskrives i de aktuelle emnene. Veiledning gjennomføres mellom og på samlingene. 220 timer av veiledningen tas mellom samlingene i veiledningsgrupper organiseres av studenten selv. Veilederne skal godkjennes av studieprogramansvarlig og studenten betaler for denne veiledningen. 100 timer av veiledningen skjer i grupper på samlingene og er inkludert i studieavgiften.

I studieretning relasjonelt arbeid i organisasjoner gjennomfører studentene til sammen 180 timer veiledning. Veiledning er en gjennomgående obligatorisk læringsaktivitet i hele studieforløpet og beskrives innenfor de aktuelle emnene. Veiledning gjennomføres mellom og på samlingene. 120 timer av veiledningen tas mellom samlingene i veiledningsgrupper organisert av studenten selv. Veilederne skal godkjennes av studieprogramansvarlig og studenten betaler for denne veiledningen. 60 timer av veiledningen skjer i grupper på samlingene og er inkludert i studieavgiften.

Veiledning består av prosess- og direkte veiledning. Prosessveiledning foregår i grupper og vil si at det gis veiledning på materiale studentene bringer med seg i form av fortellinger fra praksis. Direkte veiledning foregår individuelt eller i grupper og vil si at det gis veiledning på studentens egen praksis ved at veileder er til stede som co-terapeut, i rommet eller bak et speil og observerer praksis. Veileder kan også se praksis på film/dvd.

Vurderingsformer

Studiet har varierte vurderingsformer. Disse gjengis under beskrivelsen av hvert emne. Vurderingen skjer i henhold til Høgskolens forskrift om studier og eksamen ved HVL.

Følgende vurderingsformer benyttes i studiet:

 • Hjemmeeksamen, som er tidsavgrenset med en gitt problemstilling/felles oppgavesett.
 • Oppgaver, som pågår over lengre tid med innleveringstidspunkt som fordypningsoppgave, refleksjonsnotater og kronikk
 • Muntlig eksamen
 • Masteroppgave

Vurderingsuttrykket er enten gradert karakter A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått /ikke bestått.

Krav til studieprogresjon

Før oppstart på masteroppgaven skal studenten ha bestått følgende:

A. Bestått 1. og 2. år i master i relasjonelt arbeid eller
B. Bestått videreutdanning i Systemisk familieterapi og nettverksarbeid (60 sp) eller
C. Bestått annen relevant helse- og sosialfaglig eller pedagogisk videreutdannning (60 s)

 

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for utveksling i 3.semester.