Hopp til innhald

Studieplan - Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Hausten 2015

Mastergradsstudiet i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø er et fire semesters fulltidsstudium, som er inndelt i en kursdel som utgjør 60 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid (masteroppgave) på 60 studiepoeng. Studiet er særlig rettet mot skolens rolle for å fremme fysisk aktivitet og et sunt kosthold, og hvordan dette kan forstås i et livsløpsperspektiv. Studiet har to studieretninger: studieretning fysisk aktivitet og studieretning mat og helse. Masterstudiet i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø er et ledd i kompetansehevingen innenfor fagfeltet, både nasjonalt og lokalt. Masteroppgaven er en sentral del av studiet og et selvstendig individuelt vitenskapelig arbeid innenfor den valgte studieretningen, enten fysisk aktivitet eller mat og helse. Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid.

Målgruppe for studiet

Mastergrad i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø kan inngå som del av femårig lærerutdanning og gir grunnlag for arbeid med fysisk aktivitet og kosthold i skolen. Studiet er også relevant for studenter med bachelorgrad i folkehelsearbeid, fysisk aktivitet/idrett eller kosthold og kvalifiserer for arbeid med fysisk aktivitet og kosthold i skolen gjennom stillinger i offentlig, privat og frivillig sektor. Studiet kvalifiserer til videre studium på doktorgradsnivå.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført en masterutdanning i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskaper om hvordan fysisk aktivitet og kosthold inngår i skolens danningsarbeid og i et livsløpsperspektiv
 • avanserte kunnskaper om pedagogiske og samfunnsmessige faktorer ved fysisk aktivitet eller kosthold i et skolemiljø, avhengig av valgt fordypningsområde
 • inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder relevant for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • avansert kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og etiske utfordringer relevant for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • nytte teori, metoder og teknikker i løsningen av faglige problemstillinger
 • nytte forskningsmetoder til innsamling og analyse av empiri
 • utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt under veiledning
 • initiere og bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid relevant for planlegging, gjennomføring og evaluering av et tiltak innen fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende kunnskap på nye områder innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • formidle omfattende selvstendig arbeid
 • kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • bidra til å utvikle ny kunnskap og nye perspektiver innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Innhald

Studiet er organisert som et institusjonsbasert heltidsstudium over to år. Studiet er et sammenhengende studium der masteroppgaven utgjør det samlende element i studieinnsatsen. Innholdsmessig består studiet av fem emner. Tre av emnene, Vitenskapsteori og etikk (emne 1), Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø (emne 2) og Forskningsmetode (emne 3), er felles for begge studieretningene og gir studentene kunnskap om skolens rolle innenfor fysisk aktivitet og kosthold, og hvordan dette kan forståes i et livsløpsperspektiv. Kunnskap om temaet blir satt inn i et vitenskapelig og etisk perspektiv. Emne 4 består av to valgfrie emner: studenter som har valgt studieretning fysisk aktivitet tar emnet Fysisk aktivitet (emne 4a), mens studenter som har valgt studieretning mat og helse tar emnet Mat og helse (emne 4b). Valg av studieretning legger også føringer for det siste emnet, selve masteroppgaven (emne 5). Gjennom arbeidet med et selvvalgt tema utvikler studentene kunnskaper om et spesifikt temaområde og teoretiske, metodiske og analytiske ferdigheter.

Semester 1:

 • Emne 1 (obligatorisk): Vitenskapsteori og etikk, 15 sp.
 • Emne 2 (obligatorisk): Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, 15 sp

Semester 2:

 • Emne 3 (obligatorisk): Forskningsmetode, 15 sp
 • Emne 4a (valgemne): Fysisk aktivitet, 15 sp
 • Emne 4b (valgemne): Mat og helse, 15 sp

Semester 3 og 4:

 • Emne 5 (obligatorisk): Masteroppgave, 60 sp.

Et studium som kvalifiserer for forsknings- og utviklingsarbeid krever at studentene tar selvstendig og aktivt ansvar for egen læring. Undervisningen blir organisert gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, praksis i skolen, seminarer med studentpresentasjoner og studentrespons, oppgaveskriving og veiledning. Oppgaveskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet og ha et kontinuerlig fokus.

Krav til progresjon i studiet

Emne 1: Studenten må ha bestått forprøvene for å kunne gå opp til eksamen.

Emne 2: Studenten må ha bestått forprøven for å kunne gå opp til eksamen.

Emne 3: Studenten må ha bestått forprøvene for å kunne gå opp til eksamen.

Emne 4a eller 4b: Studenten må ha bestått forprøven for å kunne gå opp til eksamen.

Emne 5: Det er obligatorisk deltakelse på alle fellessamlinger i emnet. Forpliktende veiledningskontrakt skal skrives mellom høgskolen og studenten.

Internasjonalisering

Det er mulig å ha et utenlandsopphold i andre semester ved en nordisk eller internasjonal institusjon med mastergradsutdanning i kosthold/mat og helse eller fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett.