Hopp til innhald

Studieplan - Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø

Hausten 2020

Mastergradsstudiet i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø er et fire semesters fulltidsstudium, som er inndelt i en kursdel som utgjør 60 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid (masteroppgave) på 60 studiepoeng. Studiet er særlig rettet mot skolens rolle for å fremme fysisk aktivitet og et sunt kosthold, og hvordan dette kan forstås i et livsløpsperspektiv. Masterstudiet i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø er et ledd i kompetansehevingen innenfor fagfeltet, både nasjonalt og lokalt. Masteroppgaven er en sentral del av studiet og et selvstendig individuelt vitenskapelig arbeid innenfor fysisk aktivitet i et skolemiljø. Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført en masterutdanning i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskaper om hvordan fysisk aktivitet og kosthold inngår i skolens danningsarbeid og i et livsløpsperspektiv
 • har avanserte kunnskaper om pedagogiske og samfunnsmessige faktorer ved fysisk aktivitet eller kosthold i et skolemiljø, avhengig av valgt fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder relevant for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • har avansert kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og etiske utfordringer relevant for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan nytte teori, metoder og teknikker i løsningen av faglige problemstillinger
 • kan nytte forskningsmetoder til innsamling og analyse av empiri
 • kan utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt under veiledning
 • kan initiere og bidra til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid relevant for planlegging, gjennomføring og evaluering av et tiltak innen fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • kan kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • kan bidra til å utvikle ny kunnskap og nye perspektiver innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Innhald

Studiet er organisert som et institusjonsbasert heltidsstudium over to år. Studiet er et sammenhengende studium der masteroppgaven utgjør det samlende element i studieinnsatsen. Innholdsmessig består studiet av fem emner: Vitenskapsteori og etikk (emne 1), Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø (emne 2), Forskningsmetode (emne 3), Fysisk aktivitet (emne 4) og Masteroppgave (emne 5). Emnene gir studentene kunnskap om skolens rolle innenfor fysisk aktivitet og kosthold, og hvordan dette kan forståes i et livsløpsperspektiv. Kunnskap om temaet blir satt inn i et vitenskapelig og etisk perspektiv. Gjennom arbeidet med et selvvalgt tema utvikler studentene kunnskaper om et spesifikt temaområde og teoretiske, metodiske og analytiske ferdigheter.

Semester 1:

 • Emne 1 (obligatorisk): Vitenskapsteori og etikk, 15 sp.
 • Emne 2 (obligatorisk): Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, 15 sp

Semester 2:

 • Emne 3 (obligatorisk): Forskningsmetode, 15 sp
 • Emne 4 (obligatorisk): Fysisk aktivitet, 15 sp

Semester 3 og 4:

 • Emne 5 (obligatorisk): Masteroppgave, 60 sp.

Praksis

Emne 4 inneholder 3 ukers praksis.

Arbeidsformer

Et studium som kvalifiserer for forsknings- og utviklingsarbeid krever at studentene tar selvstendig og aktivt ansvar for egen læring. Undervisningen blir organisert gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, praksis i skolen, seminarer med studentpresentasjoner og studentrespons, oppgaveskriving og veiledning. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Oppgaveskriving vil i stor grad ta utgangspunkt i teoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger knyttet til masteroppgaven. Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgaven skal starte tidlig i studiet og ha et kontinuerlig fokus.

Vurderingsformer

Individuell muntlig eksamen, hjemmeeksamen, masteroppgave med justerende muntlig eksamen.

Krav til studieprogresjon

 • Emne 1: Studenten må ha bestått arbeidskravene for å kunne gå opp til eksamen.
 • Emne 2: Studenten må ha bestått arbeidskravet for å kunne gå opp til eksamen.
 • Emne 3: Studenten må ha bestått arbeidskravene for å kunne gå opp til eksamen.
 • Emne 4a: Studenten må ha bestått arbeidskravet for å kunne gå opp til eksamen.
 • Emne 5: Det er obligatorisk deltakelse på alle fellessamlinger i emnet. Forpliktende veiledningskontrakt skal skrives mellom høgskolen og studenten.

Internasjonalisering

Det er mulig å ha et utenlandsopphold i andre semester ved en nordisk eller internasjonal institusjon med mastergradsutdanning i kosthold/mat og helse eller fysisk aktivitet/kroppsøving/idrett.