Hopp til innhald

Studieplan - Gottman parterapimetode

Hausten 2019

Gottman parterapi er et deltidsstudie på 30 studiepoeng som strekker seg over tre semestre. Hensikten med studiet er å tilrettelegge for at studenter skal tilegne seg fordypningskunnskap og ferdigheter i arbeid med par sine relasjonelle utfordringer ved hjelp av Gottman parterapimetode. Studiets overordnede målsetning er å øke deltakernes kompetanse i sitt arbeid med par, basert på Gottmans forskning og parterapimetode.

Gottmans metode er en veldokumentert tilnærming i møte med par og deres utfordringer. Dette på bakgrunn av metodens inngående kunnskap om relasjoner og ulike nivåer i relasjoner. Metoden forutsetter nøye kartlegging av paret og deres relasjon for å kunne gi hjelp på det nivået utfordringene befinner seg.

Metoden er kjent i store deler av verden. Utdannelsen gir studentene et bredt fagfelleskap både i Europa og USA.

Studiets kjerneområde
Utdanningens kjerneområde er å få en solid kompetanse i Gottmans parmetode. Sentrale i utviklingen av denne metoden har blant annet vært ekteparet Dr.John M. Gottman og Dr. Julie Schwatz Gottman.

Den amerikanske psykologen Dr John M.Gottman professor Emeritus fra University of Washington, Seattle er verdenskjent for sin forskning på barn- og foreldrerelasjonen og dens innvirkning på barnas utvikling. Han er også kjent for mer enn 40 års omfattende forskning på parrelasjoner: hva som fremmer et stabilt positivt forhold, og hva som leder til brudd i et forhold. Hans studier på mer enn 4000 forskjellige par danner grunnlaget for teorien om gode stabile parforhold og Gottman parterapimetode. Han har skrevet mer enn 190 vitenskapelige artikler og er forfatter og medforfatter av over 40 bøker, både fagbøker og bøker for folk flest.

Dr. Julie Schwartz Gottman er klinisk psykolog og med-grunnlegger av The Gottman Institute, der hun sammen med John Gottman underviser klinikere (Advanced Training Workshops) og driver helgekurs for par.

Dr. Julie Gottman har utviklet et psykoedukativt program: "Loving Couples Loving Children", et tilbud til foreldre i fattige familier. Hun er også opptatt av intensiv parterapi i form av maratonsesjoner. Hun har lang erfaring i arbeid med par som opplever alvorlig fysisk sykdom som kreft, misbruk, traumaer og vold.

Tilnærmingen bygger på "The Sound Relationship House Theory" og har fått benevnelsen "Gottman Couples Therapy" (2009). Dette er en integrert og bred metode. De har bl.a.trukket veksler på arbeidene til D. Wile og S. Johnson og forskere som D. Baucom, A. Christensen, D. O-Leary og D. Snyder.

De er stadig på leting etter mer effektive metoder og er engasjert i basalforskning og forskning rundt intervensjon og forebygging. Med tiden er det blitt mer anvendt forskning, og det kliniske arbeidet er blitt mer eksperimentelt. Forskerteamet har også studert homofile og lesbiske par og har et longitudinelt studiemateriale fra mer enn 12 års arbeid som danner grunnlaget for tilbud om terapi også til denne pargruppe

Målgruppe og opptakskrav
Gjennomført utdanning som psykolog, lege eller relevant bachelorutdanning og videreutdanning i familieterapi (60 studiepoeng) eller tilsvarende og mulighet til å arbeide med par i sin arbeidshverdag.

Læringsutbytte

En student skal etter fullført studie ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om Gottmans forskning og parterapimetode
 • kan redegjøre for relasjoner og ulike nivåer i disse
 • kan identifisere på hvilket nivå paret har sine utfordringer
 • kan beskrive hvordan en kan utforske og arbeide med disse utfordringene ved hjelp av ulike intervensjoner

Ferdigheter:
Studenten..

 • kan effektivt bruke "Gottman parterapi, terapeutens brukerhåndbok" med intervensjonsbiblioteket
 • kan gjennomføre en vurdering for parterapi
 • kan bistå paret til å identifisere utfordringene i relasjonen
 • kan gjennomføre Gottmann parterapi i møte med ulike utfordringer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere over egne holdninger og verdier, og hvilken betydning dette har i arbeid med par
 • kan formidle Gottman parterapimetode og å drøfte den med kollegaer
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen parterapifeltet

Arbeidsformer

Undervisnings- og læringsformene gjenspeiler målene for utdanningen:

 • Presentasjon av teorier og metoder gjennom forelesninger, spørsmål og diskusjoner
 • Arbeid i grupper med aktuelle temaer og spørsmål
 • Praktisering av kliniske intervju- og samtale metoder
 • Utprøving av roller som terapeut, observatør og intervjuobjekt
 • Rollespill av arbeid med par
 • Presentasjon av kliniske videoer som viser terapeutisk arbeid med par
 • Arbeid med deltakers egne kliniske videoer sett i forhold til teori, metode og etiske spørsmål
 • Litteraturstudium

Det inngår ikke ordinær profesjonspraksis i studiet, men ett av opptakskravene er at studenter er i aktivt og relevant arbeid i utdanningstiden. Gjennomførte parsamtaler i løpet av studiet inngår som arbeidskrav.

Krav til progresjon i studiet

Første emne må være bestått før studentene får fremstille seg til eksamen i det siste emnet.

Krav til studieprogresjon

Første emne må være bestått før studentene får fremstille seg til eksamen i det siste emnet.

Organisering

Studiet består av 2 emner på 15 studiepoeng, og veksler mellom teori, praksis og veiledning av deltakernes eget arbeid med par. Studie blir organisert med tre-fire dagers samlinger, sammenlagt 30 dager.