Hopp til innhald

Studieplan - Radiografi

Hausten 2017

Vår visjon: Profesjonskompetanse i radiografi for fremtiden gjennom kunnskap, kultur og nyskaping. Ambisjon: Å utdanne radiografer med bred faglig kompetanse som gjør dem i stand til å kombinere pasientomsorg og anvendelse av høyteknologisk utstyr.Undervisningen skal være kunnskapsbasert og kandidatene skal etter endt utdanning fortsette å være aktivt søkende etter ny og forbedret radiografi, nasjonalt og internasjonalt.

Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser.Radiografi benytter utstyr med ioniserende og ikke ioniserende stråling i medisinsk diagnostisk utredning og behandling. Radiografi forutsetter reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge,organisere og gjennomføre tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere.

I tråd med en kunnskapsbasert yrkesutøvelse er det radiografens ansvar å framskaffe best mulig bildemateriale basert på medisinske, menneskelige, strålehygieniske og utstyrsmessige vurderinger. Evnen til pasientomsorg og bruk av høyteknologisk utstyr forenes i den praktiske yrkesutøvelsen ved kontinuerlig å fornye og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Radiografer arbeider hovedsakelig på offentlige og private bildediagnostiske - og strålebehandlingsavdelinger, Statens Strålevern og utdanningsinstitusjoner. Radiografer arbeider også innen veterinærmedisin, salg av medisinsk utstyr mm.

Bachelorgradsstudiet i radiografi bygger på rammeplan og forskrift for radiografutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Studiet kvalifiserer til autorisasjon som radiograf i henhold til lov om helsepersonell.

Rammeplanene for alle 3-årige bachelorgradstudier innen helse- og sosialfag består av en utdanningsspesifikk del og en felles innholdsdel med like emner og delemner. Fellesdelen er på 30 studiepoeng og utgjør en felles referanseramme for alle yrkesutøverne innen helse- og sosialfag. Den skal bidra til økt forståelse for de ulike profesjonenes egenart og legge forholdene til rette for et godt tverrfaglig samarbeid i fremtidig yrkesutøvelse. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som ledd i tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Noe av innholdet i den felles innholdsdelen er organisert som felles undervisning for de aktuelle utdanningene. Fellesundervisning foregår to uker i 1. studieår (Kommunikasjon og etikk), en uke i 2 studieår (Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk), og en uke i 3. studieår (Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering).

Øvrige emner fra rammeplanenes felles innholdsdel er integrert i emnebeskrivelser i bachelorprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har bred kunnskap om ulike teorier om mennesket relatert til livsløp, helse, sykdom og funksjonshemming
 • har bred kunnskap om optimalisering av prosedyrer og gjeldende lover og retningslinjer for ioniserende stråler
 • har bred kunnskap om strålevern, dannelse og egenskaper ved ioniserende og ikke-ioniserende stråling brukt i bildediagnostikk og behandling.
 • har kunnskap om strålebiologi
 • har bred kompetanse om bildedannelse og bildeprosessering ved ulike modaliteter
 • kan gjøre rede for valg av ulike bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger i forhold til henvisning og tilgjengelig utstyr
 • kan gjøre rede for valg av ulike metoder og etiske problemstillinger som knyttes til forskning og utviklingsarbeid
 • kjenner til omsorgsteknologi og hvilke muligheter og utfordringer dette gir helsetjenesten
 • har bred kunnskap om betydningen av å samarbeide med pasient / klient / bruker
 • har kunnskap om tverrprofesjonell læring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse
 • kan gjøre rede for lover og forskrifter som gjelder for helse og sosialtjenesten
 • har kunnskap om radiografifagets historie samt profesjonens fundament og plass i samfunnet og innsikt i framtidig utvikling

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan anvende kunnskaper om mennesker i alle aldre med ulik grad av helse, sykdom og funksjonshemming
 • kan anvende omsorg på en etisk og faglig forsvarlig måte til pasienter som er til bildediagnostisk undersøkelse eller behandling.
 • kan beherske teknologiens muligheter ut fra en helhetsvurdering av pasientens situasjon
 • kan kritisk anvende ioniserende stråling i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for ioniserende stråler
 • kan anvende relevante faglige systemer og verktøy for IKT, bildelagring, pasientadministrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon.
 • kan veilede, undervise og informere pasienter,pårørende, studenter samt annet helsepersonell
 • kan beherske og forsvarlig administrere medikamenter som benyttes i yrkesutøvelsen
 • kan anvende hygieniske prinsipper
 • kan reflektere over og formidle egen kompetanse og vurdering til samarbeidende profesjonsgrupper
 • kan beherske tverrprofesjonell samhandling, og samhandling med pasient/klient/bruker
 • kan anvende faglig kunnskap og relevant forskning og utviklingsarbeid for å ta begrunnede praktiske og teoretiske valg i tjenesteutøvelsen

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • har innsikt i å oppdatere og utvikle prosedyrer,metoder og behandling innenfor eget fagområde i tråd med medisinsk, metodisk- og teknisk utvikling
 • kan planlegge og gjennomføre bildediagnostiske undersøkelser, og vurdere og verifisere bildemateriale i forhold til gitte kriterier, selvstendig og i samarbeid med andre, utveksle erfaringer med andre innenfor samme fagområde og bidra til kunnskapsutvikling, fagformidling og god praksis
 • har innsikt i å arbeide kunnskapsbasert
 • kan formidle empatisk, respektfullt og med likeverd som fremmer autonomi og medbestemmelse.
 • kjenner til innovasjons- og nytenkningsprosesser og benytte disse prosessene i utvikling av radiografi
 • kan formidle egen kompetanse og rolle som del av et samlet pasient-/ klient-/bruker forløp
 • har innsikt i oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, organisasjonsstruktur, lov og regelverk og beslutningsprosesser i sin tjenesteutøvelse
 • har innsikt i samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag

Praksis

I praksisstudiene skal studenten ut i klinikken på relevante arbeidssteder og få erfaring innen ulike områder på bildediagnostiske- og stråleterapeutiske avdelinger.Praksisstudiene skal være planlagte og målrettede,samtidig som studentens læring knyttes til det situasjonsbestemte i klinikken. I hht rammeplan er praksistudiene 60 studiepoeng og inneholder også praksis på somatisk avdeling. Praksisperiodene plasseres gjennom hele studiet. Studentene må regne med å bo borte i forbindelse med praksisstudier. Informasjon om dekking av utgifter i praksis, informasjon om særplass, kostnader og arbeidstøy i praksis finnes på AHS sine nettsider

Studentene skal veiledes av radiografer/stråleterapeuter i radiografifaglig klinisk praksis og av sykepleiere i klinisk praksis i somatisk avdeling. Veileder og kontaktlærer vurderer studenten i praksisstudiene. Kontaktlærer er ansvarlig for praksisvurderingen. Det tilrettelegges for en allsidig radiografifaglig praksis. Innhold og læringsutbytter er konkretisert under emnebeskrivelsene. All praksis er obligatorisk.

Ved fravær utover 10 % i praksisstudiene må studenten ta hele praksisperioden neste gang emnet tilbys.

Under praksis/klinisk undervisning må studenter fremvise dokumentasjon på medisinsk test og vaksinering

Arbeidsformer

I studiet tilrettelegges det for læring gjennom en variasjon mellom ressursforelesninger, veiledning og studentaktive arbeidsformer som gruppearbeid, individuelle arbeider, elæring/interaktiv læring, seminarer, temadager, diskusjoner,ferdighetstrening, laboratorieøvelser/simulering og praksisstudier. Arbeidsformene stimulerer til egenaktivitet,refleksjon, problemløsing og samhandling. Arbeidsformene skal gi et grunnlag for livslang læring og utfordre studenten på kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

Studentene lærer å søke den beste tilgjengelige kunnskap og anvende denne i sine valg, både i teoretisk og praktisk arbeid. Kunnskapsbasert undervisning vektlegges. Til hvert emne er det utarbeidet en emnebeskrivelse som synliggjør læringsutbyttebeskrivelser og innhold og hvilke arbeids som benyttes.

Progresjon i studiet krever at tidligere ervervede kunnskaper anvendes i påfølgende emner.

Vurderingsformer

Vurderingsformer og forkunnskaper er beskrevet under de enkelte emner.

Vurderingsordningene skal:

 • sikre at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse og gi grunnlag for autorisasjon
 • vise at studentene gjennom studiet holder et tilfredsstillende faglig nivå, og stimulere til best mulig læring videre i studiet
 • bidra til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læreprosess og studiesituasjon, og gjennom det oppøve deres vurderingsevne med sikte på framtidig arbeid.

Vurderingsformer og forkunnskaper er beskrevet under de enkelte emner.
Vurderingsordningene skal:

 • sikre at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse og gi grunnlag for autorisasjon
 • vise studentene gjennom studiet om de holder et tilfredsstillende faglig nivå, og stimulere til best mulig læring videre i studiet
 • bidra til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læreprosess og studiesituasjon, og gjennom det oppøve deres vurderingsevne med sikte på framtidig arbeid.

Vurderingsformene i Bachelor i radiografi er skriftlig eksamen under tilsyn, praktisk/muntlig eksamen, hjemmeeksamen og praksisvurdering.

Vurderingsuttrykkene bestått / ikke bestått og gradert karakterskala A - F benyttes.

 

Krav til studieprogresjon

Alle emner fra 1. studieår må være bestått før studenten kan framstille seg til emner i 2. studieår. Alle emner fra 2. studieår må være bestått før studenten kan framstille seg til emner i 3. studieår. Tidligere ervervede kunnskaper og anvendelse av disse vil bli etterspurt i påfølgende emner.

Studenten som ikke fyller krav til progresjon, blir flyttet ned et kull, og får justert utdanningsplanen for å innhente manglende progresjon. Ved overgang til nytt kull vil studieplan for det nye kullet være gjeldende.

Skikkethet
Det stilles krav til skikkethet for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- og sosialpersonell jf. § 4 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Dersom man blir funnet uskikket for yrket, vil man utestenges fra studiet.

Politiattest
Alle studenter må legge frem politiattest for å kunne delta i praksisopplæring og klinisk undervisning, jf. kapittel 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning . Attesten må ikke være eldre enn tre måneder. Den som har merknad på politiattesten som er relevant for studiet, skal sende denne til høgskolen innen for å takke ja til studieplassen. Den som ikke har merknad på politiattesten, skal legge frem politiattesten ved studiestart. Studenter som ikke har levert politiattest kan ikke starte i kliniske praksisstudier.

Autorisasjon
Etter fullført utdanning og mottatt vitnemål vil de kandidater som er omfattet av autorisasjonsordningen få tildelt autorisasjon, jf. § 48. i lov om helsepersonell.

Internasjonalisering

Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi ved Høgskulen på Vestlandet deltar i et Europeisk utvekslingsprogram - SOCRATES - ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of University Students). Vi samarbeider med radiografutdanninger i England, Danmark, Slovenia, Nederland, Irland, Finland, Portugal, Malta, Tsjekkia, Hellas og Sverige. Hver av institusjonene skal være "a centre of excellence". Det vil si at hver utdanning tilbyr et spesialisert faglig program over 3 måneder i 6. semester som studenter fra andre land kan ta del i. 6 studiepoeng vies til teoretiske studier. (Emnet Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography) og 12 studiepoeng til et praksisemne i radiologisk avdeling.

For ytterligere informasjon, se Erasmus-rad-group og utveksling

Radiografutdanningen har også en utvekslingsavtale med en radiografutdanning i Dar es Salaam, Tanzania.

Studenter som skal ha studieopphold i utlandet på 3 måneder eller mer, må ha hatt normal studieprogresjon i teori og praksis.

 

Organisering

Studiet er inndelt i teoretiske emner og praksisemner. Praksisemnene ligger i alle studieår. Studiet er inndelt i teoretiske emner og praksisemner.Praksisemnene ligger i alle studieår.

1 år Radiografi som kunnskapsområde
BRA111 Grunnleggende strålefysikk og apparatlære
BRA121 Biologiske basalfag 1, mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi Biomedisin emne 1

BRA132 Grunnleggende radiografi ved konvensjonell røntgen og computertomografi (CT)
BRA112 Bildedannelse, apparatlære og bildebehandling innen konvensjonell røntgen og computertomografi

BRA122 Biologiske basalfag 2, mikrobiologi, anatomi,fysiologi, patologi Biomedisin emne 2

BRA133 Røntgenundersøkelser, sykepleieprosedyrer og ivaretakelse av pasient

BRP101 Første kliniske praksis - radiologisk avdeling

2. år Bildeframstilling og behandling i radiografi
BRA201 Radiografisk bildefremstilling og behandling -teknologiske aspekter
BRP201 Andre klinisk praksis - somatisk avdeling
BRP202 Tredje klinisk praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling
BRA211 Kunnskapsbaserte radiografiske undersøkelsesmetoder - prinsipper og anvendelser
BRP203 Fjerde klinisk praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling

3. år Fagutvikling, forskning og internasjonalisering
BRA302 Stråleterapi og onkologi
BRA310 Fagutvikling og forskning
BRP301 Femte kliniske praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling.
BRA320 Professional and behavioral aspects of patient care in radiography
BRP302 Sjette kliniske praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling.
BRA330 Bacheloroppgave

BRA314 Anvendt profesjonell radiografi (med forbehold om endring)
Emnet BRA320 Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography undervises på engelsk.