Hopp til innhald

Studieplan - Radiografi

Hausten 2013

Vår visjon er: Å være den beste radiografutdanningen i landet som tilbyr studentene en kunnskapsbasert undervisning og aktiv internasjonal utveksling.

Radiografi er læren om å fremskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Radiografi benytter utstyr med ioniserende og ikke ioniserende stråling i medisinsk diagnostisk utredning og behandling. Radiografi forutsetter reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum, og som kan planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i samarbeid med brukere og andre tjenesteytere.

I tråd med den teoretiske forståelse er det radiografens ansvar å framskaffe best mulig bildemateriale basert på medisinske, menneskelige, strålehygieniske og utstyrsmessige vurderinger. Evnen til pasientomsorg og bruk av høyteknologisk utstyr forenes i den praktiske yrkesutøvelsen ved kontinuerlig å fornye og utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Radiografer arbeider hovedsakelig på radiologiske og strålebehandlingsavdelinger, private røntgeninstitutter, Statens Strålevern og utdanningsinstitusjoner. Radiografer arbeider også innen veterinærmedisin og salgstjenester.

Bachelorgradsstudiet i radiografi bygger på rammeplan og forskrift for radiografutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Studiet kvalifiserer til autorisasjon som radiograf i henhold til lov om helsepersonell.

Læringsutbytte

Kandidatene skal etter endt utdanning kunne:

Kunnskaper:

 • redegjøre for ulike teorier om mennesket relatert til livsløp, helse, sykdom og funksjonshemming
 • gjøre rede for optimalisering av prosedyrer og gjeldende lover og retningslinjer for ioniserende stråler
 • forklare bildedannelse og bildeprosessering ved ulike modaliteter
 • vurdere bildemateriale i forhold til gitte kriterier
 • gjøre rede for valg av ulike bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger i forhold til henvisning og tilgjengelig utstyr
 • gjøre rede for valg av ulike metoder og etiske problemstillinger som knyttes til forskning og utviklingsarbeid
 • kjenne til omsorgsteknologi og hvilke muligheter og utfordringer dette gir helsetjenesten
 • kjenne betydningen av å samarbeide med pasient / klient / bruker
 • kjenne betydningen av tverrprofesjonell læring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

Ferdigheter:

 • anvende kunnskaper om mennesker i alle aldre med ulik grad av helse, sykdom og funksjonshemming
 • utøve omsorg på en etisk og faglig forsvarlig måte til pasienter som er til bildediagnostisk undersøkelse eller behandling; friske, akutt syke, kronisk syke, alvorlig syke og til pasienter i livets sluttfase, uavhengig av kultur og bakgrunn
 • planlegge og gjennomføre bildediagnostiske undersøkelser, og vurdere og verifisere bildemateriale i forhold til gitte kriterier, selvstendig og i samarbeid med andre
 • bruke teknologiens muligheter ut fra en helhetsvurdering av pasientens situasjon
 • anvende kritisk ioniserende stråling i henhold til gjeldende lover og retningslinjer for ioniserende stråler
 • veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter samt annet helsepersonell
 • vurdere og administrere medikamenter som benyttes i yrkesutøvelsen
 • ivareta hygieniske prinsipper
 • formidle egen kompetanse og vurdering til samarbeidende profesjonsgrupper
 • ta initiativ til tverrprofesjonell samhandling, og samhandling med pasient/klient/bruker

Generell kompetanse:

 • oppdatere og utvikle prosedyrer, metoder og behandling innen for eget fagområde i tråd med medisinsk, metodisk- og teknisk utvikling
 • kritisk vurdere eget arbeid
 • utveksle erfaringer med andre innen for samme fagområde og bidra til kunnskapsutvikling, fagformidling og god praksis
 • arbeide kunnskapsbasert
 • anvende forskningsmetode og forskningsetikk i eget arbeid
 • finne og kritisk vurdere helse ¿ og sosialfaglig litteratur fra anerkjente informasjonskilder
 • anvende kilder og henvise til disse i eget arbeid i henhold til etiske krav og retningslinjer
 • delta i innovasjons- og nytenkningsprosesser og benytte disse prosessene i utvikling av radiografi
 • reflektere over egen kompetanse som del av et samlet pasient-/ klient-/bruker forløp
 • identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag

Innhald

Studiet er inndelt i 10 teoretiske emner og 6 praksisemner. Praksisemnene ligger i andre og tredje året, og utgjør til sammen 60 studiepoeng.

Emnet BRA320 Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography og BRP 5 Clinical practice in radiological departsments utgjør til sammen vårt Erasmus- samarbeidsprosjekt; se kapittel om Internasjonalisering. Undervisningen i emnet BRA320 foregår på engelsk.

Første studieår har tema "Radiografi som kunnskapsområde", og består av 4 emner:
Radiografens funksjonsområder og faglige fundament, 8 studiepoeng
Strålefysikk og strålevern, 10 studiepoeng
Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og generell farmakologi, 12 studiepoeng
Grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi, 30 studiepoeng

Andre studieår har tema "Bildeframstilling og behandling i radiografi", og består av 5 emner:
Klinisk praksis i somatisk avdeling ,12 studiepoeng
Radiografisk bildefremstilling og behandling, teknologiske aspekter, 10 studiepoeng
Klinisk praksis i radiologisk avdeling, 12 studiepoeng
Radiografisk bildefremstilling og behandling, metodiske prinsipper og kliniske anvendelser, 20 studiepoeng
Klinisk praksis i radiologisk avdeling, 6 studiepoeng

Tredje studieår har tema " Fagutvikling, forskning og internasjonalisering", og består av 7 emner:
Stråleterapi og onkologi, 4 studiepoeng
Klinisk praksis i radiologisk avdeling, 12 studiepoeng
Forskning og fagutvikling, 5 studiepoeng
Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography, 6 studiepoeng
Clinical practice in radiological departments, 12 studiepoeng
Bacheloroppgaven, 15 studiepoeng
Praktisk fagformidling, 6 studiepoeng

Fellesdel for helse- og sosialfag
Rammeplanene for alle 3-årige bachelorgradstudier innen helse- og sosialfag består av en utdanningsspesifikk del og en felles innholdsdel med like emner og delemner. Fellesdelen er på 30 studiepoeng og utgjør en felles referanseramme for alle yrkesutøverne innen helse- og sosialfag og skal bidra til økt forståelse for de ulike profesjonenes egenart og for å legge forholdene til rette for et godt tverrfaglig samarbeid i fremtidig yrkesutøvelse. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som ledd i tverrprofesjonell samarbeidslæring. Noe av innholdet i felles innholdsdel er organisert som felles undervisning for de aktuelle utdanningene. Fellesundervisning foregår 2 uker i 1. studieår (Kommunikasjon og etikk), en uke i 2 studieår (Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk), og en uke i 3. studieår (Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering). Øvrige emner fra rammeplanenes felles innholdsdel er integrert i emnebeskrivelser i de enkelte bachelorprogrammene.

Praksis

I praksisstudiene skal studenten ut i praksis på relevante arbeidssteder og få erfaring med ulike modaliteter i radiologisk avdeling. Praksisstudiene skal være planlagte og målrettede, samtidig som studentens læring knyttes til det situasjonsbestemte i klinikken. Praksisstudiene er tilrettelagt som klinisk praksis ved radiologiske avdelinger samt stråleterapiavdeling (48 studiepoeng) og klinisk praksis ved somatisk sykehus (12 studiepoeng). Praksisperiodene er plassert i 2. og 3. studieår. Observasjonspraksis er lagt til 1. studieår. Studentene må regne med å bo borte i forbindelse med praksisstudier. Informasjon om dekking av utgifter i praksis, informasjon om særplass, kostnader og arbeidstøy i praksis finnes på AHS sine nettsider.

Studentene skal veiledes av radiograf/stråleterapeut i radiologisk praksis og sykepleiere i klinisk praksis i somatisk sykehus. Veileder og kontaktlærer vurderer studenten i praksisstudiene. Kontaktlærer er ansvarlig for praksisvurderingen. Ved klinisk praksis på radiologiske avdelinger tilrettelegges det for at studentene får en allsidig radiografipraksis. Alle studentene får praksis ved somatisk sykehus. Innhold og mål for praksis er beskrevet i emnebeskrivelsene.

Arbeidsformer

I studiet tilrettelegges det for læring gjennom en variasjon mellom ressursforelesninger, veiledning og studentaktive arbeidsformer som gruppearbeid, individuelle arbeider, e-læring/interaktiv læring, seminarer, temadager, diskusjoner, ferdighetstrening, laboratorieøvelser og praksisstudier. Arbeidsformene stimulerer til egenaktivitet, refleksjon, problemløsing og samhandling. Arbeidsformene skal gi et grunnlag for livslang læring og utfordre studenten på kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

Studentene lærer å søke den beste tilgjengelige kunnskap og anvende denne i sine valg, både i teoretisk og praktisk arbeid. Forskningsbasert undervisning vektlegges. Til hvert emne er det utarbeidet en emnebeskrivelse som synliggjør emnets mål og innhold og hvilke arbeidsformer som benyttes.
Progresjon i studiet krever at tidligere ervervede kunnskaper anvendes i påfølgende emner.

Det er obligatorisk studiedeltagelse i de deler av studiet som studenten selv ikke kan tilegne seg gjennom selvstudium, og som har særlig relevans for praksis. Det som er obligatorisk framgår under gjeldende emne. Det vil bli gjennomført registrering av nærvær fra de deler av studiet som har obligatorisk studiedeltakelse. Det er studentens ansvar å ha oversikt over eget nærvær. Det kreves normalt 80 % nærvær i undervisning med obligatorisk studiedeltakelse i et emne for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. All praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90 % gir ikke bestått praksis. Den læring som forekommer på de respektive praksissteder er knyttet til selve utøvelsen av radiografyrket og dermed vanskelig å tilegne seg andre steder.

Ukentlig arbeidstid i studiet er 40 timer.

Vurderingsformer

Vurderingsformer og forkunnskaper er beskrevet under de enkelte emner.
Vurderingsordningene skal:
- sikre at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse og gi grunnlag for autorisasjon
- vise studentene gjennom studiet om de holder et tilfredsstillende faglig nivå, og stimulere til best mulig læring videre i studiet
- bidra til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læreprosess og studiesituasjon, og gjennom det oppøve deres vurderingsevne med sikte på framtidig arbeid.

Det benyttes følgende vurderingsformer:
Skriftlig eksamen under tilsyn: Karakterskala A-F http://student.hib.no/eksamen/karakterer.htm
Praktisk / muntlig eksamen: Bestått / ikke bestått
Mappearbeid: Karakterskala A-F
Hjemmeeksamen: Karakterskala A-F eller bestått/ikke bestått
Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography: scale A-F
Forprøve: Bestått / ikke bestått
Arbeidskrav: Godkjent / ikke godkjent
Praksisvurdering: Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt (Forskrift til Rammeplan for radiografutdanning, 2005, § 5).

Vurderes praksis til ikke bestått vil ny praksisperiode i sin helhet bli tilrettelagt i samme tidsrom året etter.

Mappearbeid
Mappearbeid brukes som vurderingsform i både 1. og 2. studieår. Mappen består av flere arbeid der ett eller flere av arbeidene blir vurdert til eksamen. Alle arbeid som inngår i mappen må leveres og hvert arbeid må ha et innhold i henhold til gitte rammer, ellers er mappen å regne som ufullstendig og vil ikke bli vurdert. En ufullstendig mappe ved ordinær eksamen medfører at studenten ikke får delta på ny/utsatt mappeeksamen. Arbeidene til mappen skal leveres etter oppsatte frister jmf. AHS- eksamensplan. For alle arbeid foreligger retningslinjer, kriterier og eventuelle veiledningsinstrukser.

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske arbeidskrav må vurderes til godkjent før studentene kan fremstille seg til forprøve, praksis eller eksamen arbeidskravet er knyttet til.

Eksamen
Beskrivelse av den enkelte eksamen finnes under det enkelte emne.

Krav knyttet til progresjon i studiet
For å fremstille seg til eksamen i et emne må følgende være godkjent:

 • Krav til obligatorisk studiedeltagelse og veiledning
 • Obligatoriske arbeidskrav

 I tillegg gjelder følgende krav til studieprogresjon for første studieår:
- Begge forprøvene i Etikk og kommunikasjon for helse- og sosialfag knyttet til felles undervisning 1. år må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i Grunnleggende teknologiske og kliniske aspekter ved radiografi
- Forprøven Medikamentrekning må være bestått før studentene går ut i praksis.

2. år:
Alle emner (forprøver og eksamen) fra 1. studieår må være bestått før studenten kan fremstille seg til emner i 2. studieår.
For å kunne fremstille seg til eksamen i Radiografisk bildefremstilling og behandling - metodiske prinsipper og kliniske anvendelser må i tillegg følgende være bestått:
- Forprøven Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk for helse- og sosialfag, knyttet til felles undervisning 2. år

3. år:
Alle emner (forprøve, eksamen og praksis) fra 2. studieår må være bestått før studenten kan gå ut i første påfølgende praksis og fremstille seg til emnene deretter. I tillegg gjelder følgende krav:
- Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering for helse- og sosialfag forprøve knyttet til felles undervisning 3. år, må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen i Forskning og fagutvikling.
- All praksis i tredje året, emnene Stråleterapi og onkologi, Forskning og fagutvikling, og Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography, eller tilsvarende fra utvekslingsstudier, må alle være bestått for å kunne fremstille seg til Bacheloroppgaven.
- Bacheloroppgaven må være innlevert for å få kunne fremstille seg til emnet Praktisk fagformidling.

Internasjonalisering

Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi ved Høgskolen i Bergen deltar i et Europeisk utvekslingsprogram - SOCRATES - ERASMUS (European Action Scheme for the Mobility of University Students). Vi samarbeider med radiografutdanninger i England, Danmark, Slovenia, Nederland, Irland, Finland, Portugal, Malta, Tsjekkia, Hellas og Sverige. Hver av institusjonene skal være "a centre of excellence". Det vil si at hver utdanning tilbyr et spesialisert faglig program over 3 måneder i 6. semester som studenter fra andre land kan ta del i. 6 studiepoeng vies til teoretiske studier. (Emnet Professional and Behavioural Aspects of Patient Care in Radiography) og 12 studiepoeng til et praksisemne i radiologisk avdeling.
For ytterligere informasjon, se http://www.erasmus-rad-group.org/index.htm og http://www.hib.no/studier/utveksling/
Radiografutdanningen har også en utvekslingsavtale med en radiografutdanning i Dar es Salaam, Tanzania.
Studenter som skal ha studieopphold i utlandet på 3 måneder eller mer, må ha hatt normal studieprogresjon i teori og praksis.