Hopp til innhald

Studieplan - Karriereveiledning

Hausten 2015

Videreutdanning, deltidsstudium over ett år (30 studiepoeng) for rådgivere og lærere som arbeider i grunn- og voksenopplæringen samt andre som arbeider/har ønske om å arbeide med karriereveiledning.Karriereveiledning består av to emner:

  • Emne 1: Karriereveiledning i individperspektiv, 15 sp.
  • Emne 2: Karriereveiledning i systemperspektiv, 15 sp.

I emne 1 gis det teoretisk og praktisk innføring i karriereteorier og karriereveiledningsmetoder. I emne 2 vektlegges systemperspektiv i karriereveiledning, koordinering, gruppeveiledning, samarbeid og karriereundervisning (career education).

Til grunn for studiet ligger føringer i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter om rådgiving til elever om valg av utdanning og yrke, og om livslang karriereveiledning. Disse føringene begrunnes med at bedre veiledning vil kunne optimalisere veisøkernes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet.

I studiet er det fokus på individ- og systemnivå, utviklingsarbeid i skolen/organisasjonen, utvikling av veilederens og lærerens kompetanse og profesjonalitet og de nettverkene som han/hun er en del av. Blant det som det tas utgangspunkt i når mål og innhold i utdanningen blir fastsatt er anbefalinger fra Network for innovation in career guidance and counselling in Europe, forskrift om rett til rådgiving, kompetansekrav til rådgivere, nasjonal og internasjonal forskning om og evaluering av livslang karriereveiledning.

Læringsutbytte

Målet med studiet er å øke deltakernes teoretiske og praktiske kompetanse både i det individorienterte arbeidet med veiledning, og i det systemorienterte arbeidet der veilederen har en sentral rolle i utviklingen av skolen/organisasjonen som lærende organisasjon. Veilederen skal kunne bidra til organisering, evaluering og kvalitetsutvikling av veiledningen på skolen/i organisasjonen.

Arbeidsformer

På samlingene blir det brukt varierte arbeidsmåter som for eksempel forelesninger, dialog, gruppediskusjoner, framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral, også på Its learning. Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett og arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Oppgavene som studentene arbeider med tar blant annet utgangspunkt i deres praksis og gir rom for refleksjoner og videre utvikling av egen praksis.

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. En del av studiearbeidet er praktiske oppgaver, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Dette forutsetter at studentene er til stede i timene. Det blir forventet at studentene tar ansvar for og tar aktiv del i gruppens læringsarbeid. Innholdet i forelesingene inngår som en del av pensum og kan være tema på eksamen. Studentene må bruke det nettbaserte støttesystemet kontinuerlig og delta i aktuelle diskusjonsfora mellom samlingene.

Studiet er praksisnært. Refleksjon over og utvikling av egen praksis står sentralt. Veilederens rolleforståelse, profesjonalitet og etiske problemstillinger er en rød tråd i studiet.

Internasjonalisering

Høgskolen i Bergen samarbeider med høgskoler og universitet i hele Norden om karriereveilederutdanning, og det er mulig å avtale utveksling for studenter som ønsker det, i noen tilfeller også praksisbesøk. For øvrig vil internasjonaliseringsaspektet bli ivaretatt ved å velge pensumlitteratur både fra Norge og andre land, presentere internasjonal forskning og praksis, og evt. hente inn forelesere fra utdanningsinstitusjoner i andre land.

Organisering

Videreutdanningen Karriereveiledning gjennomføres som nett- og samlingsbasert studium med 3 undervisningssamlinger à to dager i hvert semester. Samlingene gjennomføres i Bergen. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Hvert emne går over ett semester og avsluttes med eksamen.

Pensumlitteratur og undervisningsmateriell er på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

Mellom samlingene skal studentene arbeide med oppgaver og selvstudium. Multimedialt innhold blir lagt til rette for å støtte studentenes læring. Det gis tilbud om veiledning som en del av arbeidet med oppgavene og i forhold til studiearbeidet generelt.