Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2016

Studiet Matematikk 1, 1.-7. trinn bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt 20.03.09 av Kunnskapsdepartementet og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. februar 2010. Faget er et 30 studiepoengs videreutdanningstilbud for lærere som mangler kompetanse i matematikk i allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning rettet mot barnetrinnet. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet kan studenten fordype seg videre og kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng Emne 1: "Begynneropplæring i matematikk" og Emne 2: "Matematikkfagets betydning som allmenndannende fag". Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med eksamen. For å få undervisningskompetanse i faget må du ha 30 sp, det vil si at begge emnene i Matematikk 1 må være bestått.

Studiets ulike emner skal gi grunnlag for å kunne analysere og stimulere elevers læring. Studentene skal kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk fremstår som et meningsfullt fag for alle elever.

Innhald

"Matematikk 1, 1.-7. trinn" er en nødvendig ferdighet for en kritisk og deltakende samfunnsborger. Det kan oppleves utfordrende og komplekst å arbeide med å regne i alle fag. Dette studiet skal gi innsikt, praktisk og teoretisk, i regning som grunnleggende ferdighet. Studiet skal bidra til å utvikle og kvalifisere deltakerne til å være ressurspersoner på skole- og kommunenivå innenfor regning i alle fag.

Målgruppe er lærere i grunnskolen som har tilgang til en klasse for utprøving av undervisningsopplegg i matematikk, men som mangler undervisningskompetanse i faget. Studiene har en sterk praksisforankring, der forskning på egen praksis er et gjennomgående tema. Deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Gjennom utforsking, utprøving, erfaring, refleksjon og litteraturstudium utfordres studentene til å utvikle egen kunnskap i faget og innsikt i elevers matematikklæring. Utviklingsarbeid som knyttes til praksis ved egen skole inngår i studiet, og vil være utgangspunkt for deler av eksamen. Studentene skal binde sammen matematisk kunnskap og didaktiske refleksjoner med erfaringer og observasjoner.

Gjennom arbeidet med faget Matematikk 1 skal studentene utvikle faglig og didaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning fra 1. trinn til og med 7. trinn etter gjeldende læreplaner for grunnskolen og i tråd med relevant forskning. Studentene skal få forståelse for matematikken elevene skal lære og utvikle kunnskap om og innsikt i sentrale matematiske begrep. Studentene skal kunne analysere egen læring, eget forhold til matematikk og egen undervisning.

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to dager. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Det legges ut leksjoner og arbeidsoppgaver på Itslearning mellom samlingene. Studiet vil veksle mellom forelesning, studentaktiv arbeidsform, seminar, veiledning, nettdiskusjon, muntlige framlegg og skriftlig arbeid.