Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 2, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Studiet Matematikk 2, 1. 7. trinn bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, som foreskriver at studenten skal fordype seg i noen av temaene fra Matematikk 1 og være mer konsentrert og forskningsrettet. Studiet er derfor basert på utvalgt didaktisk forskning og teori, inkludert forskning på, og i, egen praksis.

Matematikk 2 er for lærere som ønsker å fordype seg videre i fagdidaktisk teori og matematiske emner relevante for barnetrinnet. Målsettingen med studiet er å styrke læreres faglige og didaktiske grunnlag for planlegging, gjennomføring, kritisk vurdering og videreutvikling av matematikkundervisning fra 1.- 7. trinn i grunnskolen. Det forholder seg således til gjeldende læreplanverk.

Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1: "Matematikk som undersøkende og resonnerende virksomhet" og Emne 2: "Anvendelser og problemløsing i matematikk". Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og har fokus på klassiske matematiske tema som geometri og algebra. Emne 2 blir undervist i vårsemesteret og har hovedfokus på nyere matematikk. Begge emnene blir avsluttet med en eksamen.

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to dager. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Læringsplattformen canvas blir benyttet til å legge ut leksjoner og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Det forventes at deltakerne er aktive på læringsplattformen.