Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning

Hausten 2018

Studietilbudet Norsk 2, 5.-10. trinn (30 studiepoeng) er et videregående studium for lærere som fortrinnsvis vil undervise i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Studiet er 100% nettbasert.

Norsk 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 "Språkkunnskap" og emne 2 "Tekstkunnskap". Emne 1 undervises høsten, og emne 2 undervises våren. Begge emner avsluttes med en eksamen.

Emne 1 gir et teoretisk og didaktisk grunnlag for arbeid med den andre lese- og skriveopplæringen i klasserommet. Sentrale tema er lese- og skriveteorier, leseforståelse, lese- og skrivestrategier og vurdering av lese- og skriveferdigheter.

Emne 2 gir en innføring i ny og aktuell barne- og ungdomslitteratur og gir teoretiske perspektiver og debatter knyttet til denne litteraturen.

Studiet er praksisrettet ved at studentenes egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Studentene skal få prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen og se disse emnene i sammenheng med praksis.

Organisering

Studiet er nettbasert. Det legges stor vekt på studentaktive læringsformer, der studenten er både mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Undervisningen skjer i stor grad som nettbaserte forelesinger i form av video, tekst og lyd. Informasjonsutveksling, veiledning og faglige diskusjoner skjer i studiestøttesystemet Canvas.