Hopp til innhald

Studieplan - Regning som grunnleggende ferdighet

Hausten 2014

Studiet inngår i satsingen "Kompetanse for kvalitet" og er et nytt studietilbud fra skoleåret 2014/2015. Faget følger krav stilt i Strategi for videreutdanning av lærere 2012-2015 og tilleggs-føringer 2014/2015 (Utdanningsdirektoratet). Det er et 30 studiepoengs studium for lærere som ønsker å utvide sin kompetanse i hvordan en kan arbeide med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag på barnetrinnet.

Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng, Emne 1: Å kunne regne og Emne 2: Didaktiske implikasjoner. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med eksamen.

Yrkesmuligheter og studiets innhold

Studiet kvalifiserer til å være ressurspersoner på skole- og kommunenivå innenfor regning i alle fag.

Høst 2015: Emne 1: Å kunne regne. 15 studiepoeng

Vår 2016: Emne 2: Didaktiske implikasjoner. 15 studiepoeng

Målgruppe er lærere i grunnskolen som har fast tilgang til en klasse i ulike undervisningsfag. Studiet er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Utviklingsarbeid som knyttes til praksis ved egen skole, inngår i studiet.

Gjennom utforsking, utprøving, refleksjon og litteraturstudium utfordres studentene til å vinne innsikt i og utvikle egen kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet. Studiet skal gi innsikt i hvordan ferdigheten kan utvikles hos elever i deres møte med regning i ulike fag. Dette skal også gi innsikt i og kunnskap om læreplananalyse og formativ og summativ vurdering i et læringsperspektiv. Ulike aspekter ved kommunikasjon vil være gjennomgående tema i både emne 1 og emne 2.

Sentrale elementer i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter og Kunnskapsløftet, knyttet til ferdigheter, kompetansemål, vurdering og tilpasset opplæring, inngår i både emne 1 og emne 2. I studiet vil det også bli satt søkelys på ulike typer læremidler, også digitale, og kritisk bruk av dem.

Læringsutbytte Emne 1: Å kunne regne

Kunnskaper

Studenten

har kunnskaper om bakgrunn for innføringen av grunnleggende ferdigheter i læreplanen, og om hva regning som grunnleggende ferdighet er

har inngående undervisningskunnskap i regning innenfor ulike fag, knyttet til områdene tall, brøk, proporsjonalitet, måling, statistikk og mønster (f. eks. geometriske mønster, mønster i musikkverk og tallmønster)

har kunnskap om regning på ulike trinn og innenfor ulike fag i grunnskolen, som f. eks. samfunnsfag, engelsk, norsk, mat og helse, musikk og matematikk

har undervisningskunnskap om lesing og tolkning av tekster knyttet til regning, som elever møter i dagliglivet og i skolen

har kunnskap om varierte muntlige og skriftlige uttrykks- og kommunikasjonsformer i regning i ulike fag, og om hvordan ulike former for språkbruk gir didaktiske konsekvenser

har kunnskap om ulike former for formativ vurdering knyttet til å kunne regne i ulike fag

Ferdigheter

Studenten

kan analysere læreplaner og rammeverk i lys av regning i alle fag

kan se sammenhenger og ulikheter mellom hva det innebærer å kunne regne i ulike fag

kan vurdere argumenter der regning brukes, og kan selv bruke regning i faglig argumentasjon i ulike fag

har nødvendige matematiske ferdigheter til å kunne identifisere og gjøre seg bruk av regning som grunnleggende ferdighet (dette innebærer også ferdigheter i å trekke ut relevant informasjon og i å matematisere situasjoner fra hverdagslivet og fra ulike fag)

kan bruke ulike former for vurdering for læring, med vekt på formativ vurdering tilpasset eleven og skolefaget regning inngår i

kan vurdere elevers måloppnåelse, og begrunne vurderingen med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

kan planlegge, gjennomføre og vurdere regning som grunnleggende ferdighet, både i enkeltfag og i tverrfaglige opplegg, med fokus på varierte undervisningsformer og elevaktivitet, og med forankring i forskning, teori og praksis

kan bruke arbeidsformer som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter

kan bruke arbeidsformer som stimulerer til presiseringer, begrunnelser og argumentasjon knyttet til regning i ulike fag

kan bruke læremidler, også digitale, i undervisningen og kunne vurdere dem kritisk

Generell kompetanse

Studenten

har forståelse for regning som grunnleggende ferdighet og betydningen denne har for å utvikle ferdigheter en trenger i samfunnet. Dette innebærer også regning som del av beredskapen til aktivt å engasjere seg kritisk og ansvarlig i samfunnet.

har innsikt i hvordan regning støtter opp om ulike fags egenart, og betydningen regning i ulike fag kan ha for elevers forståelse i og holdninger til matematikk.

Emne2 vår 2016

Studenten

har innsikt i at regning som grunnleggende ferdighet kan forstås situert

har innsikt i hvordan forskjeller og likheter mellom fagene kan bidra til et rikere begrepsforråd, både i regning og andre fag og livsområder

har innsikt i hvordan sammenhenger mellom den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i ulike fag, kan skapes sammen med elevene

har forståelse for hva det vil si å være veileder innenfor regning som grunnleggende ferdighet

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to dager. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning.

Emne 1: Å kunne regne

1. samling 03. og 0 4. september 2015

2. samling 15. og 16. oktober 2015

3. samling 05. og 06. november 2015

Emne 2: Didaktiske implikasjoner
Samlingsdatoer er ikke bestemt

All kommunikasjon mellom samlingene vil foregå via læringsplattformen Itslearning.

I hvert av emnene vil studentene ved studiestart få utlevert semesterplan med informasjon om innhold på de enkelte samlingene, om litteratur og om obligatoriske arbeidskrav.

Mellom samlingene legges det ut leksjoner og obligatoriske arbeidskrav på Itslearning. Itslearning vil også brukes som arena for nettdiskusjoner og for veiledning og tilbakemeldinger på obligatoriske innleveringer.

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, seminar, veiledning, nettdiskusjoner, muntlige framlegg og skriftlig arbeid. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet, skriftlighet og visualisering.

Studentenes egne erfaringer og refleksjoner vil være aktuelle som bidrag på fellessamlingene og på nettet.

Studentene vil bli kjent med ulike digitale læremidler knyttet til regning, og til bruk i arbeidet med studiet.

Det forventes at studentene er til stede og deltar aktivt på alle samlingene, er aktive i nettdiskusjoner og bidrar til det faglige miljøet i studiet.

Studiet setter krav til selvstudium. Ikke hele pensum vil bli gjennomgått, og deler av studieenhetens pensum må leses på egen hånd.

Praksis

Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvings- og refleksjonsarena for den enkelte. Samtidig vil deltakernes egne erfaringer og refleksjoner være aktuelle som bidrag på fellessamlingene og på nettet. Praksisen er knyttet til obligatoriske arbeidskrav.

Vurderingsformer

Vurderingen skal omfatte faglig -og fagdidaktisk kunnskap, evne til refleksjon og evne til skriftlig og muntlig formidling.

Obligatoriske arbeidskrav:

I kurset skal studenten levere inn et nærmere bestemt antall obligatoriske arbeidskrav. Nærmere informasjon om innleveringsfrister, antall, innhold og form på obligatoriske arbeidskrav vil bli gitt ved studiestart.

De obligatoriske arbeidskravene leveres elektronisk via skolens nettbaserte studiestøttesystem, Itslearning, og vurderes av faglærer til godkjent / ikke godkjent. Et av arbeidskravene vil ha vil ha form som et utviklingsarbeid. Studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsforløp i utvalgte fag hvor "å kunne regne" på fagets premisser står sentralt. Utviklingsarbeidet vil være utgangspunkt for første del av muntlig eksamen. Tema for dette avtales nærmere mellom den enkelte student og faglærerne. Retningslinjer for utviklingsarbeidet vil bli gjort kjent ved arbeidets oppstart. Studenten skal søke veiledning underveis i prosessen.

Obligatoriske arbeidskrav i emnet må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent vil det bli gitt èn mulighet til ny innlevering.

Eksamen

Emnet avsluttes med individuell muntlig eksamen. Denne eksamenen er todelt. Første del tar utgangspunkt i det individuelle utviklingsarbeidet. I andre del får studenten anledning til ytterligere å dokumentere kompetanse i forhold til læringsutbyttet for emnet. Eksamen varer i ca. 30 minutt og foregår ved HiB. Eksamen gjennomføres i desember 2015. Vurdering gis med karakter A - F der A er beste resultat og F er ikke bestått.