Hopp til innhald

Studieplan - Rekning som grunnleggande ferdigheit

Hausten 2019

Studiet inngår i satsingen "Kompetanse for kvalitet" og er et nytt studietilbud fra skoleåret 2014/2015. Faget følger krav stilt i Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025" (Utdanningsdirektoratet). Det er et 30 studiepoengs studium for lærere som ønsker å utvide sin kompetanse i hvordan en kan arbeide med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag på 1. - 7.trinn. Studiet er delt inn i to emner, hvert på 15 studiepoeng, Emne 1: "Å kunne regne" og Emne 2: "Didaktiske implikasjoner". Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med eksamen.

Innhald

"Å kunne regne" er en nødvendig ferdighet for en kritisk og deltakende samfunnsborger. Det kan oppleves utfordrende og komplekst å arbeide med å regne alle fag. Dette studiet skal gi innsikt, praktisk og teoretisk, i regning som grunnleggende ferdighet. Studiet skal bidra til å utvikle og kvalifisere deltakerne til å være ressurspersoner på skole- og kommunenivå innenfor regning i alle fag.

Målgruppe er lærere i grunnskolen som har fast tilgang til en klasse i ulike undervisningsfag. Studiet er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Utviklingsarbeid som knyttes til praksis ved egen skole, inngår i studiet og vil være utgangspunkt for deler av eksamen.

Gjennom utforsking, utprøving, refleksjon og litteraturstudium utfordres studentene til å vinne innsikt i og utvikle egen kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet. Studiet skal gi innsikt i hvordan ferdigheten kan utvikles hos elever i deres møte med regning i ulike fag. Dette skal også gi innsikt i og kunnskap om læreplananalyse og formativ og summativ vurdering i et læringsperspektiv. Ulike aspekter ved kommunikasjon vil være gjennomgående tema i både emne 1 og emne 2.

Sentrale elementer i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter og Kunnskapsløftet, knyttet til ferdigheter, kompetansemål, vurdering og tilpasset opplæring, inngår i både emne 1 og emne 2. I studiet vil det også bli satt søkelys på ulike typer læremidler, også digitale, og kritisk bruk av dem.

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to dager. Samlingene finner sted ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Det legges ut leksjoner og arbeidsoppgaver i Canvas mellom samlingene. Studiet vil veksle mellom forelesning, studentaktiv arbeidsform, seminar, veiledning, nettdiskusjon, muntlige framlegg og skriftlig arbeid.