Hopp til innhald

Studieplan - Klinisk radiografi

Hausten 2018

Studiet er lagt opp for at studentene tilegner seg dypere innsikt i og forståelse av bildedannelse, opptaksteknikker, prinsipper for analyse og anvendelse av de vanligste nyere avbildningsmetoder. Presis diagnostikk legger vekt på hele radiografiprosessen fra mottak av pasient til det ferdige prosesserte bildet. I studiet utfordres studentene til å være utforskende, reflekterende, kritiske og evaluerende til bildematerialet, bildebehandlingsprosessen og pasientrelasjonen - i tråd med kunnskapsbasert praksis. 

Gjennom studiet tilegner studentene seg grunnlag for å være ressursperson og å drive med fagutvikling innen sitt spesialområde. Studentene kan bidra til økt faglig samarbeid med andre yrkesgrupper som har medisinsk bildediagnostikk som del av sitt arbeidsområde.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studie skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om profesjonelle aspekter i radiografipraksis
 • har inngående kunnskap om prinsippene for utstyr og programsystemer som benyttes i medisinsk avbildning og bildebehandling
 • har inngående kunnskap om biomedisinske temaer og hvordan strukturelle, fysiologiske og patologiske prosesser kan relateres til bildesignal og bildekontrast
 • har inngående kunnskap om grunnleggende signalbehandling, bildeprosessering og bildeanalyse

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan kritisk vurdere og anvende relevante profesjonelle aspekter i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan analysere og vurdere bildekvalitet og det ferdigstilte bildemateriale etter gitte kriterier
 • kan selvstendig postprosessering og bildeanalyse
 • kan analysere og diskutere muligheter og begrensninger i digitalt utstyr og programsystemer

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • kan reflektere over og evaluere egen profesjonell utøvelse i møte med pasient, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan formidle kunnskapsutvikling av fagområdet medisinsk avbildning og bildeprosessering
 • kan kommunisere og diskutere spørsmål knyttet til medisinsk avbildning og bildeprosessering
 • kan bidra til en kunnskapsutvikling av fagområdet medisinsk avbildning og bildeprosessering
 • kan evaluere grunnlaget for diagnostisk kvalitet av det medisinske bildematerialet samt vurdere nytteverdi av bildebehandling

Innhald

Studiet er organisert som deltidsstudium over ett år og består av 4 emner:
RAD810 Bildedanning innen klinisk radiografi, 5 stp.
Emnet omhandler bildedanning, bilderekonstruksjon, konsepter knyttet til bildekvalitet, stråledoser og sikkerhetsaspekter knyttet til nyere teknologiske løsninger og modaliteter.

RAD820 Pasientforløp i klinisk radiografi, 5 stp. Emnet fokuserer på profesjonelle aspekter som pasientomsorg, kommunikasjon og etikk

RAD830 Prinsipper for bildeprosessering og bildeanalyse, 5 stp.
Emnet omhandler prinsipper for bildeprosessering, bildeanalyse, signalbehandling og bildebehandlingsverktøy.

RAD840 Biomedisin, bildebehandling og bildeanalyse, 15 stp.
Emnet omhandler strukturelle, fysiologiske og patologiske prosesser og endringer som relateres til signal og bildekontrast. Fokus på metoder for pre-prosessering av bildematerialet, og målemetoder for patologiske parametere i bildematerialet.

Arbeidsformer

Studentaktive arbeidsformer vektlegges og inneholder individuell oppgaveløsning av caser knyttet til egen arbeidsplass / fagområde, laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminarer, gi og få veiledning / tilbakemelding fra medstudent / lærer, selvstudier og forelesninger.

Vurderingsformer

Case baserte hjemmeoppgaver / eksamen knyttet mot eget fagområde, muntlig eksamen og skriftlig skoleeksamen.

 

Vurderingsuttrykk
Karakterskala A - F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Krav til studieprogresjon

Emnene bygger på hverandre.