Hopp til innhald

Studieplan - Idrett/Kroppsøving årsenhet

Hausten 2016

Et årsstudium kan du bruke til så mye. Det kan blant annet være starten på videre studier i faget, eller en smaksprøve på lærerutdanning. Kroppsøving, friluftsliv, ulike idretter, motorikk, dans og lek er noen av mange tema i dette praktisk rettede studiet.

Kroppsøving, friluftsliv, ulike idretter, motorikk, dans og lek er noen av mange tema i dette praktisk rettede studiet. Mye av undervisningen er praktisk rettet, med vekt på utprøving av ulike aktiviteter og idretter. Vi drar ut på friluftslivturer. Undervisningen blir blant annet lagt opp som seminarer, forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid og individuelt arbeid.

I teorifagene ser vi blant annet nærmere på kropp og trening, idrett og helse, kropp, kultur og samfunn. Faget er rettet inn mot grunnskolen og skal utvikle kompetanse for å undervise i kroppsøving i skolen. Fagdidaktikk blir vektlagt i hele studiet.

De teoretiske emnene er:

didaktikk, aktivitetslære med grunnleggende bevegelser, lek, idrett, dans, friluftsliv og kropp, kultur og samfunn.

Vurdering: Praktisk metodiske eksamener, muntlige og skriftlige eksamener

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

- har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart, utvikling og legitimering.

- har faglig og fagdidaktisk kunnskap.

- har kunnskap om fysisk aktivitet, kroppen i bevegelse, kroppsøving og idrett i et folkehelseperspektiv.

- har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper, spesielt med tanke på utvikling av kroppslige og idrettslige ferdigheter.

 

Ferdigheter:

Studenten

- kan planlegge, forberede, gjennomføre og kritisk evaluere undervisning i kroppsøving og ledelse av annen fysisk aktivitet ut fra gjeldende rammebetingelser.

- kan ivareta sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø

- kan videreutvikle egne og andres kunnskaper og ferdigheter.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten

- kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet.

- kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving og annen fysisk aktivitet bidrar til utvikling og allmenndanning.

- kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving, idrett og kroppslig læring.

Innhald

Årsstudiet i Idrett/kroppsøving er delt i Kroppsøving 1, høst- 30 studiepoeng, og Kroppsøving 2, vår- 30 studiepoeng.