To kvinner som jobber på pc og går gjennom papirer på arbeidsplass

Kommunikasjon og marknadsføring

EtterOgVidereutdanning

Jobbar du med marknadsføring og sosiale medium og skulle gjerne hatt meir formell kompetanse på området? Kanskje du har lyst til å få meir kunnskap om korleis digitalisering kan skape ei berekraftig utvikling? Da kan du ta vidareutdanning i kommunikasjon og marknadsføring gjennom eit modulbasert deltidsstudium i Ryfylke.

Tau, Sand og Sauda

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Søkje opptak
  Du søkjer eitt og eitt kurs via denne sida som leiar deg direkte til påmelding.

  Om å søke opptak til HVL

  Dette fleksible deltidsstudiet passar for mange. Å auka kunnskap om kommunikasjon og marknadsføring på digitale flater er aktuelt både for bedrifter som treng å kommunisere med kundar og marknadsfører produkt og tenester, men og for kommunar som skal kommunisere med innbyggarane eller skular som kommuniserer med elevar og føresette.

  Studiet er samlingsbasert og samlingane vil føregå på Strand vidaregåande skule og Sauda vidaregåande skule, på skulane sine lokale på Tau, Sand og Sauda. Du kan velje sjølv om du ynskjer å ta deler av studiet eller fullføre heile løpet med totalt 60 studiepoeng.

  Du lærer meir om sosiale medium, marknadsføring og kommunikasjon, frå strategisk planlegging til tiltak og verktøy. Du får og eit grunnleggande innblikk i korleis digitalisering kan styrke marknadsføring og kommunikasjonsarbeid sett i eit berekraftig perspektiv.

  Bli med på eit lokalt kommunikasjonsløft og bygg kompetansen du treng for å styrke kommunikasjonsarbeidet i bedriftene!

  Organisering

  Kurspakken består av 6 frittståande kurs à 7,5 studiepoeng eller 15 studiepoeng. Kvart kurs går på deltid over 1 semester.

  Undervisning vil gå føre seg på Strand vidaregåande skule og Sauda vidaregåande skule, på skulane sine lokale på Tau, Sand og Sauda.

  Kurspakken

  Studiet består av totalt seks ulike emne, og kursane rulles ut fortlaupande frå haust 2021. Dei fire første emna vart gjennomført hausten 2021 og våren 2022. Hausten 2022 vert dei to neste emna "Praksis innan digital marknadsføring og kommunikasjon" og "Digital innovasjon og entrepenørskap" pilotert. Du søkjer opptak til eitt og eitt kurs via vårt søknadsweb.

  Haust 2021

  Digitalisering og omstilling

  Innhald
  Dette emnet tek føre seg digitalisering og omstilling ut frå eit heilheitsperspektiv.
  Sjå emneplan for meir informasjon.

  Samlingsdatoar
  To fysiske samlingar, resten digitalt.
  1. samling: 27. og 28. august 2021, Strand vgs / Tau
  2. samling: 30. september, 1. og 2. oktober 2021, Sauda vgs / Sauda
  Digitale ukentlige treffpunkt i Zoom tirsdager mellom kl. 14-16.

  Digitalisering, lønsemd og berekraft

  Innhald
  Dette emnet ser nærmare på digitalisering med særleg fokus på lønsemd og berekraft.
  Sjå emneplan for meir informasjon.

  Samlingsdatoar
  To fysiske samlingar, resten digitalt.
  1. samling: 3. og 4. september 2021, Sauda vgs / Sand
  2. samling: 7., 8. og 9. oktober 2021, Strand vgs / Tau
  Digitale ukentlige treffpunkt i Zoom fredager mellom kl. 12-14.

  Vår 2022

  Digital marknadsføring

  Innhald
  Emnet skal gje deg bred kunnskap om teoriane, informasjonen og vurderingane som ligg til grunn når organisasjonar utformar sine marknadsføringsstrategiar og har særskild fokus på dei digitale marknadsføringsstrategiane. Du lærar å analysere marknaden og bruke modellar og verktøy for å planlegge og gjennomføre marknadsføringsaktiviteter.

  Sjå emneplan for meir informasjon.

  Samlingsdatoar
  Uke 1: 7.-8. januar, Sauda
  Uke 4: 27.–29. januar, Tau
  Uke 7: 17.–19. februar, Sand
  Uke 11: 18.-19. mars, Tau

  På første samling avtalast det digitale treffpunkt kvar veke i Zoom.

  Digital kommunikasjon

  Innhald
  Emnet skal gje deg brei kunnskap om teoriane, informasjonen og vurderingane som ligg til grunn når organisasjonar utformar sine kommunikasjonsstrategiar og har særskild fokus på dei digitale kommunikasjonsstrategiane. Du lærar å analysere kommunikasjonskanalar og bruke modellar og verktøy for å planlegge og gjennomføre kommunikasjonsaktivitetar.

  Sjå emneplan for meir informasjon.

  Samlingsdatoar
  Uke 5: 4.-5. februar, Sauda
  Uke 9: 3.–5. mars, Tau
  Uke 13: 31. mars – 2. april, Sand
  Uke 16: 22.–23. april, Tau

  På første samling avtalast det digitale treffpunkt kvar veke i Zoom.

  Haust 2022

  Praksis innan digital marknadsføring og kommunikasjon

  HVL har direkte kontakt med studenter som har fått studieplass. Ta eventuelt kontakt med Tone Brekke på tone.brekke@hvl.no ved spørsmål.

  Sjå emneplan for meir informasjon.

  Digital innovasjon og entreprenørskap

  Innhald
  Emnet går nærare inn på temaene digital innovasjon og entreprenørskap. Gjennom arbeid individuelt og i grupper gir emnet innsikt i digital innovasjon med særleg fokus på utvikling av nye digitale teneste og produkt.  Målet med emnet er å gje studentane ein introduksjon til fagområda innovasjon og entreprenørskap for på denne måten å kunne sette dette i samanheng med tidligere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse opparbeida innan digital markedsføring og kommunikasjon.

  Emnet utgjer emne nummer 5 av totalt 6 emner i prosjektet og årseininga Eit digitalt Ryfylke.

  Sjå emneplan for meir informasjon. 

  Samlingsdatoar

  • Veke 34: 25–26. august, Tau
  • Veke 42: 20-22.oktober, Sauda

  På første samling avtalast det digitale treffpunkt kvar veke i Zoom.

  Bakgrunn

  Denne vidareutdanninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, MOR-prosjektet (motivasjon, opplæring og rettleiing), Hjelmeland kommune, Eramet, Omega Design, Comrod, Sauda vekst og Reisemål Ryfylke, i tillegg til Sauda og Strand vidaregåande skular. Pilotprosjektet er finansiert av Kompetanse Norge.