FD9 Læringskultur i høyere utdanning | Vår 24

Fagdidaktiske moduler | valgfri modul

I modulen blir undervisning og studentenes læring undersøkt i lys av sosiokulturell teori og kunnskap om gode læringskulturer.

Hopp til

  Meld deg på

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Innføringskurs, som del av basiskompetanse.

  Om å søke opptak til HVL

  Dette er en valgfri modul som inngår i «HSPED802 Fagdidaktisk fordjuping i høgskulepedagogikk».

  Modulbeskrivelse

  Undervisning er ikke noe som skjer isolert. Undervisning skjer i sosiale felleskap, som igjen er innlemmet i læringskulturer, som er med å skape muligheter og begrensninger for gjennomføring og utvikling av undervisning og læring.

  I læringskulturer er kunnskapsdeling, læring og kompetanseutvikling integrerte deler av etablert sosial praksis. Læring må være en kjerneverdi for både lærere og studenter. Studentene må kjenne at kunnskap og kompetanse har verdi for dem. Nøkkelfaktorer for å få dette til er god kommunikasjon, samarbeid, åpenhet og kunnskapsdeling, En sterk læringskultur vil sikre nødvendig kontinuitet i arbeidet og være det som kjennetegner en lærende utdanningspraksis.

  I modulen blir undervisning og studentenes læring undersøkt i lys av sosiokulturell teori og kunnskap om gode læringskulturer.

  Nøkkelbegreper

  • Læringskultur
  • sosiokulturell tilnærming
  • læringsmiljø
  • undervisning

  Læringsutbytte

  • Gjenskape hva som karakteriserer gode læringskulturer
  • Forstå hvordan undervisning er innlemmet i læringskulturer, og hva det betyr for din og dine kollegiers undervisning
  • Aktualisere læringskulturer i ditt fag gjennom analyse av utdanningspraksis ved din institusjon
  • Kunne bruke bevissthet om læringskultur i ditt fag til fornying av egen læringskultur

  Læringsaktiviteter

  Modulen består av tre digitale møter og to mellomarbeid:

  • I det første møte introduseres læringskultur som fenomen, og hvordan vi kan skape gode læringskulturer i høyere utdanning
  • Mellom første og andre møte skal analysere og lage en presentasjon av egen undervisnings- og læringsaktivitet, med utgangspunkt i aktivitetssystem som analytisk redskap. Dere skal beskrive hver komponent i figuren, og undersøke helheten som ramme for studentene læring.
  • I det andre møte skal vi diskutere deres ulike analyser og presentasjoner, og bruke de som underlag for å diskutere likheter og forskjeller i systemer som driver studentenes læring. Vi skal her begynne å se på motsetninger, som kan begrense studentenes læring i dere egen praksis.
  • Mellom andre og tredje møte skal dere analysere og begynne omforme motsetninger til nye løsninger i egen undervisnings- og læringspraksis. Målet er å begynne å skape en "bedre" læringskultur for studentene læring.
  • I det tredje og siste møte skal vi diskutere konsekvenser av fornye egen undervisningspraksis som mulighet for å skape læringskultur for egen undervisning og studentenes utvikling.

  Vurdering

  • Tilbakemelding på presentasjon av den læringskultur som skaper ramme for undervisning i ditt fag (medstudenter)
  • Sluttvurdering: Åpenhet for hva utvikling av læringskulturer innebærer, og kan dokumentere at du har begynt arbeid med å utvikle læringskultur for dine studenter.

  Organisering av modulen

  Tre digitale møter + to mellomarbeid.

  Læringsplattform: Canvas

  Sted: ZOOM

  Digitale samlinger

  • Første samling: 21.03.2024, kl. 09.15-12.00
  • Andre samling: 25.04.2024, kl.09.15-12.00
  • Tredje samling: 23.05.2024, kl. 09.15-12.00