Hopp til innhald

Studieplan - LEAN

Våren 2022

Innhald

Formålet med kurset i Lean Ledelse er å gi kandidatene innføring i teori, metoder og ferdigheter innenfor fagområdet i nære relasjoner til Campusbedrifter og sine egne virksomheter.

 

Kunnskap

Kandidatene skal etter endt kurs ha grunnleggende kunnskaper om:

 • Lean prinsippene og ledelsesprosessene i virksomheter.
 • Skape verdi gjennom et flytbasert, visuelt ledelses system, med synliggjøring av alle typer sløsing, involvering av alle under optimalisering og kontinuerlig forbedring.
 • System tenkning og Det helhetlige kunnskapssystemet(SoPK).
 • Verktøy for planlegging, gjennomføring og kontinuerlig optimalisering av prosesser etter prinsippene i Lean og Lærende organisasjoner.
 • Lean tenkning i ulike type offentlige og private virksomheter. Lean anvendt i ulike bransjer.
 • Hvordan utvikle kompetanse og ferdigheter i sine egne organisasjoner for økt verdiskapning gjennom bedre flyt og minst mulig sløsning.

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

 • Beherske grunnleggende metoder som kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømsanalyse, kanban styring, standardisering, balansering og bruk av produksjonstavler, daglig målstyring og A3.
 • Bidra bidra aktivt i videreutvikling av virksomheter basert på prinsippene i Lean og lærende organisasjoner.
 • På selvstendig grunnlag oppdatere sin kunnskap gjennom bruk av digitale verktøy, litteratur og nettverk i aktuelle fagmiljøer.
 • Beherske ulike lederroller i virksomheter med Lean / Lærende organisasjonskultur

 

Generell kompetanse

Kunne bidra til nytenkning og utvikling innen sine områder.

Har kompetanse til å kunne planlegge og iverksette risikoforebyggende og kontinuerlige forbedringstiltak.

Kunne kommunisere om det meste innenfor helhetlig kunnskapssystem og Lean Ledelse.

 

Forkunnskaper

Gjennomført kurs i TKL/Kvalitetsledelse eller tilsvarende kurs som dekker grunnleggende kunnskaper innenfor fagområde kombinert med relevant praksis.

 

Innhold
Det helhetlige kunnskapssystemer - (System of Profound Knowledge - SoPK).
Lean - effektive verdikjeder basert på teori og praksis i ledende norske og internasjonale virksomheter.

Kundeverdi analyse , ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, utvikling av det visuelle ledelsessystemet, plan for gjennombrudd og herunder endringsledelse, risikoanalyse- og forebyggende tiltak.
Visuelt ledelses system, Kanban styring og, bruk av produksjonstavler, daglig målstyring og ferdighetstrening i LEAN produksjon bl. a. ved hjelp av Lean Lab og Coaching.
Det meste av kurset er basert på Deming sin teori om helhetlig kunnskapssystem /SoPK), Toyota Production System (TPS) og grunnleggende ledelsesverktøy, prinsipper og metoder dette bygger på.

 

Arbeidsformer
Undervisning, øvelse og gruppearbeid i klassen

Problembasert læring, bruk av A3 kommunikasjon, obligatoriske gruppearbeid, innlevering og presentasjon av gruppeoppgaver/semesteroppgave.

Obligatorisk tilstedeværelse ved besøk til Campusbedrifter, gjesteforelesninger samt lab øvelser.

 

Kurset består av fire samlinger av 2,5 dager, asynkrone studier av digitale læringsressurser (case videoer) og hjemmearbeid med tre innleveringsoppgaver med presentasjoner i plenum og to nettbaserte synkrone forelesninger/kollokviegrupper.

Forelesninger, gjesteforelesninger, øvelser, forberedelser til innleveringsoppgaver, presentasjoner og eksamen.

 

Obligatoriske arbeidskrav
Læringsmappe som består av semesteroppgave i 3 deler, muntlig presentasjon og 1 skriftlig prøve underveis:

 

 • Oppgave 1- Ståstedsanalyse, strategisk A3. Individuelle innleveringsoppgaver
 • Oppgave 2 - VSM - Verdistrømkart og plan for forbedring - Strategisk A3 som inneholder nøkkelpunkter for å komme fra gammel til ny verdiflyt. Herunder oppbygging av det visuelle ledelsessystemet. Individuell/gruppeoppgave.
 • Oppgave 3 - Semesteroppgave - Forbedringsplan - Masterplan for utvikling av egen virksomhet evet. et prosjekt gjennomført basert på Lean prinsipper i kursperioden med tilhørende deloppgaver og personlig plan (jeg-plan).
  Samlet innlevering av alle oppgaver som inngår i læringsmappen som en rapport.
 • Muntlig presentasjon av oppgave 3 med tilhørende deloppgaver samt generell info om kandidaten og virksomheten.
 • En skriftlig prøve underveis


Vurderingsformer
Vurderingsmappe som baserer seg på 3 deler fra læringsmappen:
Oppgave 1 - Ståstedsanalyse, teller ca.10%.
Oppgave 3 - Samlet innlevering av oppgave 1, 2 og 3 med tilhørende deloppgaver, teller ca. 50%.

1 skriftlig prøve - teller ca. 40%

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Litteratur

LEAN, ledelse for lærende organisasjoner, Bjarne Berg Wig (Gyldendal Akademisk)
Evalueringsverktøy, CASE og videoer.
Fagartikler fra ledende virksomheter og litteratur
Forelesningsnotater fra Institutt for Maskin og Marin v/HiB og gjesteforelesere.
CASE: Lean-spill, og diverse treningsspill for ferdighetstrening med tilhørende læremateriell.

Støttelitteratur
TPM- Total Productive Maintenance med erfarenhet från Volvo, opplag 3, ISBN 91-972795-8-7
The Lean Toolbox, towards fast, flexible flow, John Bicheno
The Fifth Discipline, Peter M. Senge, ISBN978-1-905-21120-3
"Det er ledelse", Kvalitetsledelse for det 21. århundret, Bjarne Berg Wig. Forlag- TQM Center Norway 2009, Boken er utgitt i samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB).
Lean Thinking, Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, James P Womack and Daniel T. Jones

Emneansvarlig

Høgskolelektor Manuelpillai Soosaipillai