Hopp til innhald

Studieplan - Leiing av utviklingsarbeid i barnehagen

Hausten 2023

Videreutdanning i ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Læringsutbytte

Se emneplan

Innhald

Studiet er forskningsbasert og praksisnært og skal bidra til kompetanseheving for  barnehagelærere rettet mot å kunne analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet skal bidra til en økt forståelse for kollektive systematiske utviklingsprosesser som del av barnehagens kvalitetsarbeid.

Studiet er bygd opp rundt følgende tema: 

  • Barnehagen som organisasjon og rolle i samfunnet
  • Endringsbehov i barnehagen og systematisk utviklingsarbeid for å endre praksis
  • Perspektiver på barnehagen som organisasjon
  • Barnehagens profesjonsfaglige fellesskap og barnehagelærerens kompetanse
  • Kvalitetstenkning og metode for utviklingsarbeid

Praksis

Nei

Arbeidsformer

Videreutdanningsmodulen er delvis nettbasert og vil bestå av tre todagers samlinger pr semester (til sammen 6 dager). En av samlingene vil være digital, og fem samlinger gjennomføres fysisk.

 

Samlingene vil gjennomføres med studentaktive læringsformer gjennom veksling mellom forelesninger, arbeid individuelt og i grupper, tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Litteraturstudier og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.  I studiet vil studentene inngå i et lærende felleskap.  Erfaringer fra samlingene vil ha overføringsverdi for utvikling og refleksjon over egen lederpraksis. Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosessene i egen barnehage.

Vurderingsformer

Semesteroppgave

Oppgaven vil bestå av en tekst der studentene skal formulere, greie ut om og drøfte en problemstilling knyttet til utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. Teksten skal analysere prosesser knyttet til utviklingsarbeidet.

Studentene får veiledning på problemstilling og tekst fra medstudenter og lærere underveis i prosessen. Omfang: 5000 ord (+/- 10%)

 

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gong. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

 

Bokstavkarakter A-F der F er ikke bestått.  

Internasjonalisering

Nei