Læring og undervisning

Master

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet.

Vi tar opp aktuelle problemstillingar frå skulekvardagen. Du fordjupar deg innan læring, læringsmiljø, didaktikk og fagdidaktikk i norsk, matematikk, samfunnsfag eller kroppsøving.

Dersom det ikkje blir nok søkarar innan kroppsøving og samfunnsfag, blir ikkje desse faga starta opp

Du lærer:

om vitskapelege teoriar og metodar som er relevant for læring og undervisningom nyare klasseromsforskingå vurdere og drøfte tilpassa opplæring ut frå eit samfunnsmessig perspektivkorleis bidra til nytenking og innovasjonsprosessar knytt til læring og undervisning

Du kan ta utdanninga på heiltid over to år, eller på deltid over tre eller fire år.

Deltid tre år:

1. år på HEILTID: MAS3-300 Læring i klasserommet haust (15 sp) + MAS3-301 Vitskapsteori og metode vår (15 sp) + Fagfordjuping Norsk3, Matematikk 3, Kroppsøving 3 eller Samfunnsfag 3 (30 sp)

2. år: MAS3-306 Leiing av pedagogisk verksemd haust (15 sp) + MAS3-307 Masteroppgåve i læring og undervisning vår (15 sp)

3. år: MAS3-307 Masteroppgåve i læring og undervisning haust (15 sp) + vår (15 sp)

Deltid fire år:

1. år: Fagfordjuping Norsk 3, Matematikk 3, Kroppsøving 3 eller Samfunnsfag 3 (30 sp)

2. år: MAS3-300 Læring i klasserommet haust (15 sp) + MAS3-301 Vitskapsteori og metode vår (15 sp)

3. år: MAS3-306 Leiing av pedagogisk verksemd haust + oppstart MAS3-307 Masteroppgåve i læring og undervisning vår (totalt 30 sp)

4. år: MAS3-307 Masteroppgåve 30 sp med innlevering haust eller vår

Vil du studere meir?

Utdanninga gir grunnlag for opptak til forskarutdanning/doktorgrad.