Hopp til innhald

Studieplan - Marinteknikk

Hausten 2013

Ingeniører med fagkrets innen marinteknikk arbeider innen offshore, rederier, verftsindustrien, konsulentfirmaer, klassifikasjonsselskaper og statlige og halvstatlige institusjoner med maritim/offshoretilknytning.

Studiet ble endret i henhold til ny rammeplan i 2004. Studiets oppbygning for 2003-kullet, finner du lenke til i margen til høyre.

Innhald

Marinteknikk omhandler beregning, konstruksjon, bygging, drift og vedlikehold av skip og marine konstruksjoner. I studiet brukes dataprogrammer i stor utstrekning i forbindelse med beregning og konstruksjon.

Høgskolen har eget marinlaboratorium med to modelltanker: en sirkulasjonstank for studier av strømning rundt legemer, og en 50 meter lang slepetank for utprøving av skipsmodeller. Modell- og sirkulasjonstanken nyttes for å anskueliggjøre teori og til å verifisere resultater fra beregninger.

Arbeidsformer

Teoriundervisningen skjer i klasserom og auditorier. I tillegg til forelesninger, gruppearbeid og problembasert læring, kan fagene ha innslag av regneøvinger, laboratorieøvinger, semester- og prosjektoppgaver. I fag som har semester- og prosjektoppgaver, vil oppgavene ofte bli vurdert i kombinasjon med muntlig eller skriftlig eksamen. Dette gjør det mulig å premiere innsats før eksamen.

I beskrivelsen av de enkelte fagene er det angitt om faget har forprøver, og eventuelt antallet. Siktemålet med forprøvene er ferdighetstrening av studenten. Oppgavene fokuserer på samspillet mellom teoriforelesninger og praktiske øvelser, og er et sentralt virkemiddel for innarbeidelse av arbeidsmetodikk. Forprøvene må være bestått før eksamen kan avlegges. Frivillige øvinger inngår også ofte som en del av faget. Det er obligatorisk fremmøte til laboratorieøvingene, men ikke til forelesningene.

Ekskursjoner inngår i enkelte fag og i avgangsklassene. Språk

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Instituttet har følgende laboratorier:

- laboratorium for varmeteknikk og hydraulikk

- laboratorium for materialteknikk

- laboratorium for tilvirkningsteknologi

- skipsmodelltank og sirkulasjonskanal

Datamaskiner blir stadig mer benyttet innen teknisk undervisning. Instituttet disponerer et moderne datalaboratorium med 30 arbeidsstasjoner.

Hovedprosjektet gjennomføres i siste studieår. I hovedprosjektet skal studentene lære å arbeide med ingeniørmessige oppgaver og utvikle ferdigheter i gruppearbeid. Oppgaven skal være faglig yrkesrelatert og kan utføres i samarbeid med næringslivet, eller inngå i studieretningens satsing på forskning og utvikling.

For å starte hovedprosjektet kreves det at studenten har bestått minimum 96 studiepoeng i september 5. semester.

Vurderingsformer

Den vanligste vurderingsform er skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

I enkelte fag blir karakteren fastlagt etter en samlet vurdering av semester- eller prosjektarbeidene og en skriftlig eller muntlig eksamen. Innlevert rapport kan også være grunnlaget for fastsetting av karakter, og Bestått - Ikke bestått benyttes isteden for bokstavkarakter i enkelte fag.

Noen fag har mappevurdering med poengtildeling undervegs og sluttvurdering. Dette betyr at det blir avholdt korte prøver og eller vurdert spesielle oppgaver i løpet av semesteret. Tilbakemelding blir gitt i form av poengtildeling. Samlet poengtildeling er vesentlig for den enkeltes rangering, men kan ikke omregnes direkte til en karakter. Karakter blir gitt på grunnlag av innholdet i den enkeltes mappe. Se fagbeskrivelsen for de enkelte fag for en nærmere beskrivelse.

Internasjonalisering

Det er spesielt lagt til rette for studentutveksling i 6. semester.

Mål

Målet er å utdanne ingeniører med høyt faglig nivå innen det marine fagområdet. Utdanningen har god kontakt med industrien i regionen, blant annet ved at studentene får anledning til å utføre oppgaver i samarbeid med industrien.

Organisering

Utdanningen er treårig, og gir graden Bachelor (180 studiepoeng).

I 6. og avsluttende semester vil undervisningen i obligatoriske emner være "komprimert" til ca. ti uker, slik at eksamen avlegges omtrent midt i semesteret. Dette frigjør tid til arbeid med hovedprosjektet og evt. utenlandsstudier i siste halvdel av semesteret. Det kan velges valgfag som foreleses gjennom hele semesteret.