Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk

Hausten 2021

Marinteknikk tek for seg berekningar, konstruksjon, bygging, drift og vedlikehald av skip og marine konstruksjonar. I samband med berkningar og konstruksjonar vert dataprogram nytta i stor utstrekning i studiet. Høgskolen har eit eige marinlaboratorium med ein 50 meter lang slepetank for utprøving av skipsmodellar. Modelltanken vert nytta for å klargjera teori og til å verifisera resultat frå berekningar.

Utdanninga har god kontakt med industrien i regionen, mellom anna ved at studentane får høve til å utføra oppgåver i samarbeid med industrien.

Studieprogrammet i marinteknikk følgjer Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning, fastsett av Kunnskapsdepartementet 18. mai 2018. Marinteknikk er eit studieprogram under fagfeltet maskin.

Læringsutbytte

 

Etter fullført og greidd utdanning skal ein kandidat ha følgjande læringsutbytte:

 • har grunnleggjande kunnskap om konstruksjon og/eller produksjon, materialar og kunnskap innan heilskapleg system- og produktutvikling, marine stålkonstruksjonar, hydrodynamikk og marinteknikk.
 • har grunnleggjande kunnskap i matematikk, naturvitskap og relevante samfunns- og/eller økonomifag og korleis desse vert integrerte i system- og produktutvikling, konstruksjon og produksjon.
 • har kunnskap om fagets historie, utvikling og rolla til ingeniøren i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvensar av utvikling og bruk av teknologi.
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innan eige fagfelt.
 • kan oppdatera kunnskapen sin innan fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljø og praksis.
 • kan nytta kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emne for å formulera, spesifisera, planleggja og løysa tekniske problem på ein godt grunngjeven og systematisk måte.
 • kan nytta kunnskap innan marinteknikk til å vurdera, berekna styrke og konstruera ulike flytande konstruksjonar knytt til marine operasjonar, fornybar energi, akvakultur eller oljenæring.
 • meistrar utviklingsmetodikk, og kan nytta fagleg relevant programvare for modellering/simulering og kan realisera løysingar og system.
 • kan identifisera, planleggja og gjennomføra prosjekt, eksperiment og simuleringar, samt analysera, tolka og nytta framkomne data, både sjølvstendig og i team.
 • har grunnleggjande programmeringsferdigheiter og god grunnleggjande digital kompetanse.
 • kan finna, vurdera og utnytta teknisk kunnskap på ein kritisk måte innan området sitt, og presentera dette både munnleg og skriftleg for å kasta lys over ei problemstilling.
 • kan bidra til nytenking, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av berekraftige og samfunnsnyttige produkt, system og/eller løysingar.
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvensar av produkt og løysningar innanfor fagområdet sitt og kan setja desse i eit etisk perspektiv og eit livsløpsperspektiv.
 • kan identifisera sikkerheits-, sårbarheits-, personverns- og datatryggleiksaspekt i produkt og system som nyttar IKT
 • kan bidra i formidling av ingeniørfagleg kunnskap til ulike målgrupper både skriftleg og munnleg på norsk og engelsk, og kan bidra til å synleggjera meininga med og konsekvensar på grunn av teknologien.
 • kan reflektera over eiga fagleg utøving, òg i team og i ein tverrfagleg samanheng, og kan tilpassa denne til det aktuelle arbeidstilhøvet.
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglege diskusjonar innanfor fagområdet og dela kunnskapane og erfaringane sine med andre.

Innhald

Marinteknikk tek føre seg berekningar, konstruksjon og bygging av skip og marine konstruksjonar. I studiet vert dataprogram brukt i stor utstrekning, i samband med berekningar og konstruksjon. Høgskulen har eit eige marinlaboratorium, MarinLab, som vert nytta for hydrodynamisk motstands- og responstesting av skipsmodellar og marine konstruksjonar. Den 50 meter lange modelltanken vert nytta til å klargjera teori og til å verifisera resultat fra berekningar som ein del av undervisninga.

 

For å vere kvalifisert for opptak til 2-årig masterprogram som gir sidetittelen sivilingeniør, vert det stillt meir omfattande krav til samensettinga av bachelorutdanninga enn krava i rammeplanen for ingeniørutdanning. Kravet er gitt i Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanninga og bachelorgraden må innehalde:
minst 25 SP i matematikk​
minst 5 SP i statistikk​
minst 7,5 SP i fysikk​

Studentar som ønskjer å oppfylle opptakskrava, må velje nokre spesifikke valemne. Krava blir oppfylt på følgjande måte:

Matematikk
To obligatoriske emne MAT110 Matematikk 1 og MAT202 Matematikk 2, samt valemnet MAT301 Fleirdimensjonal analyse (matematikk 3)

Statistikk
Eitt obligatorisk emne MAT121 Statistikk for ingeniørar

Fysikk
Fysikk inngår i fleire av dei tekniske emna i bachelorutdanninga og utgjer til saman meir enn 7,5 studiepoeng. Klassisk mekanikk inngår i dei obligatoriske emna MAS142 Statikk og fastleikslære og MAS224 Dynamikk.

Praksis

Det er mogeleg å ta 10 studiepoeng med praksis som ingeniør i bedrift som valemne i 5. semester. Tilbodet om valemne vert oppdatert frå studieår til studieår.

Arbeidsformer

Teoriundervisninga skjer i klasserom og auditorium. Førelesingar kan òg vera digitale, med både synkront og asynkront læringsinnhald. I tillegg til førelesingar, gruppearbeid, sjølvstudium og problembasert læring, har emna innslag av rekneøvingar, laboratorieøvingar og semester- og prosjektoppgåver. I emne som har semester- og prosjektoppgåver, vil oppgåvene ofte verta vurderte i kombinasjon med munnleg eller skriftleg eksamen.

I skildringa av dei enkelte emna står det om emnet har obligatoriske læringsaktivitetar. Siktemålet med dei obligatoriske læringsaktivitetane er at studentane skal få ferdigheitstrening. Oppgåvene legg vekt på samspelet mellom teori og praktiske øvingar, og er eit sentralt verkemiddel for å innarbeide god arbeidsmetodikk. Obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjent før ein kan ta eksamen. Det er obligatorisk frammøte ved laboratorieøvingar, men vanlegvis ikkje til førelesing.

Ekskursjonar kan inngå i enkelte emne.

Alle studentar må ha eiga berbar datamaskin med nyare operativsystem. Det vert tilrådd at Microsoft Windows er installert som operativsystemet på maskina. Meir info om krav til studentane sitt IT-utstyr for studium ved fakultet for ingeniør- og naturvitskap finn du her. (ekstern lenkje).

Undervisninga er i hovudsak på norsk, men enkelte av emna kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til varierte vurderingsformer i dei ulike emna. Vurderingsordninga i eit emne kan t.d. vera i form av skriftleg skuleeksamen, mappeeksamen, munnleg eksamen, prosjekt eller heimeeksamen. Eit emne kan òg ha ei vurderingsordning der fleire vurderingsformer vert kombinert, t.d. skriftleg eksamen og mappeeksamen. I mange av emna er det obligatoriske læringsaktivitetar som er oppgåver/aktivitetar/arbeid som ikkje tel på den endelege karakteren, men som må vera godkjend for at studenten skal kunna ta eksamen i emnet.

Informasjon om vurderingsordninga går fram av emneskildringa til kvart enkelt emne og vert gjennomgått av emneansvarleg ved semesterstart. Sjå elles forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet for nærare detaljar.

Krav til studieprogresjon

Det er særlege vilkår for å få starta på arbeidet med bacheloroppgåva: sjå emneskildringa for bacheloroppgåva.

Internasjonalisering

Det er spesielt lagt til rette for studentutveksling i 5. semester. Utdanninga har samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar i Norden, Europa og andre deler av verda. Studentar som planlegg slike utanlandsopphald, bør kontakta AFII internasjonalisering ved høgskulen og instituttet i god tid (2 semester før utreise) for å få avklart fagleg førehandsgodkjenning.

Organisering

Utdanninga er treårig, og kvart studieår er inndelt i to semester. I kvart semester tek studenten normalt 3 til 4 emne, som samla utgjer 30 studiepoeng.

Studiet er eit heiltidsstudium som ikkje er tilrettelagt for deltid. Undervisinga er primært mellom kl. 08:00 og 17:00, men undervising etter kl. 17:00 kan finne stad. Studenten må rekna med å nytta i snitt minimum 40 timar effektiv arbeidstid per veke på studiet. Nokre studentar vil bruka meir tid.

Bachelorprogrammet følgjer Rammeplan for ingeniørutdanning og emna er fordelt i følgjande kategoriar:

 • Ingeniørfagleg basis: 30 studiepoeng med grunnleggjande matematikk, ingeniørfagleg systemtenking og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetodar. Dette skal i hovudsak relaterast til ingeniørutdanninga og leggja grunnlaget for ingeniørfaget.
 • Programfagleg basis: 50–70 studiepoeng med tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Dette skal i hovudsak relaterast til studieprogrammet og leggja grunnlaget for fagfeltet.
 • Teknisk spesialisering: 50–70 studiepoeng som gjev ei tydeleg retning innan eige fagfelt, og som byggjer på ingeniørfagleg basis og programfagleg basis. Dette skal i hovudsak relaterast til studieretninga og leggja grunnlaget for fagområdet.
 • Valfrie emne: 20–30 studiepoeng som bidreg til vidare fagleg spesialisering, anten i breidda eller i djupna.

Bacheloroppgåva er ein del av teknisk spesialisering med 20 studiepoeng. Oppgåva skal vera forankra i reelle problemstillingar frå samfunns- og næringsliv eller forskings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitskapsteori og metode.

Valemna ligg vanlegvis i 5. semester, med atterhald om oppstart av valemne ut frå talet påmelde studentar og bemanningssituasjonen ved instituttet til ei kvar tid. Desse kan vera sett saman til pakkar/blokker.

For ein del av emna kan det vera krav om forkunnskapar, då utdanninga er lagt opp slik at emna byggjer på kvarandre utover i studiet.