Hopp til innhald

Studieplan - Mat og helse 1

Hausten 2023

Mat og helse 1 er eit vidareutdanningstilbod for lærarar i heile grunnskulen. Her får studentane ei innføring i faget sin helsefremjande, miljømessige og kulturelle dimensjon.

Innhald

Vidareutdanninga består av to emne på 15 studiepoeng kvar:

 • Emne 1: Innføring i mat og helse
 • Emne 2: Mat og helse som undervisningsfag

Emne 1 gjev ein innføring i matvaregrupper, tilverking av mat, sensorikk og på mat og måltid si tyding for utjamning av sosial ulikheit i helse.

Emne 2 fokuserer særleg på den helsemessige dimensjon av mat og måltidet. Studentane skal tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter som gjer barn og unge i stand til å foreta helsefremjande, berekraftige og førebyggjande kosthaldsval.

Arbeidsformer

 • Forelesningar
 • Individuelt arbeid mellom samlingane
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon/forevisning
 • Muntleg og skriftleg presentasjon
 • Sjøvstudium
 • Utprøving av elektronisk læremiddel mellom samlingane med ei mat- og helseklasse i grunnskulen

Vurderingsformer

 • Emne 1 - munnleg eksamen
 • Emne 2 - praktisk ekamen

Internasjonalisering

Nei