Hopp til innhald

Studieplan - Mat og helse 1

Hausten 2015

Mat og helse 1 er rettet mot lærere som underviser på 1.- 10. trinn. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2010).

Faget mat og helse er et allmenndannende, praktisk og estetisk profesjonsfag og skal forberede studentene til å undervise i faget i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene få innføring innenfor fagområdets helsefremmende, miljømessige og kulturelle dimensjon. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør barn og unge i stand til å foreta helsefremmende og forebyggende kostholdsvalg, gjøre barn og unge i stand til å opptre som ansvarlige forbrukere på matområdet og gi dem forståelse for den kulturelle betydningen mat og måltider har for enkeltindivider og samfunn.

Mat og helse 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1: Mat i et læringsperspektiv. Emne 2: Mat i et helseperspektiv. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge emnene blir avsluttet med en eksamen.

Emne 1 gir en innføring i fagområdet mat og helse, og lærerens rolle knyttet til elevenes læring i faget. Det er særlig fokus på planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget.

Emne 2 fokuserer særlig på mat og måltiders helsemessige dimensjon. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør barn og unge i stand til å foreta helsefremmende og forebyggende kostholdsvalg.

Organisering

Mat og helse 1 er nett- og samlingsbasert med todagers samlinger tre ganger per semester. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen. Studentene skal levere inn et bestemt antall obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene per semester.

Læringsplattformen Itslearning blir benyttet til å legge ut leksjoner og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Det forventes at studentene er aktive på læringsplattformen.