Hopp til innhald

Studieplan - Master i musikkpedagogikk

Hausten 2013

Musikkpedagogikk dreier seg om forholdet mellom musikk, mennesker, kultur, samfunn og utdanningsinstitusjoner. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg et selvstendig, reflektert og kritisk grunnlag for å arbeide som musikkpedagoger, formidlere og forskere. Utdanningen gir forsknings- og formidlingskompetanse for høyere musikkutdanning, lærerutdanning og kulturlivet generelt.

Masterstudiet i musikkpedagogikk er et heltidsstudium, og normert tid for mastergraden er 2 år. Dette tilsvarer 120 studiepoeng, dvs. fire semestre. Emne 1 har obligatorisk deltakelse. Også fellessamlinger i emne 5 er obligatoriske. For øvrig forventes aktiv studiedeltaking i alle emner og arbeidsformer. Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med innholdet i denne planen, og at studentene bruker høgskolens studiestøttesystem (It's learning) aktivt.


Målgruppe for studiet

Masterstudiet passer for grunnskolelærere med musikk, musikklærere eller andre med musikkbakgrunn.

Opptakskrav

 • Obligatorisk del av allmennlærerutdanning (120 sp) og minimum 60 sp fordypning i musikk
 • Faglærerutdanning i musikk, dans og drama med minimum 60 sp fordypning i musikk
 • Bachelorgrad med minimum 80 sp fordypning i musikk
 • Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskap om musikkpedagogiske perspektiver og forskningstradisjoner, relevante vitenskapsteoretiske begreper og forskningstilnærminger, og om fagdidaktisk formidling og kunstnerisk arbeid i skolen.

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten gjøre rede for musikkpedagogiske formidlings- og forskningstradisjoner, gjøre greie for og bruke relevante vitenskapsteoretiske begreper og problemstillinger, og ta i bruk ulike typer forskningsmetoder, kunne formulere problemstillinger og gjennomføre systematiske undersøkelser av et problemområde, beherske faglig argumentasjon og akademisk skriving, og gjennomføre en systematisk og reflektert musikkpedagogisk praksis.

Generell kompetanse

Studenten kan etter endt studium vurdere og ta i bruk ulike musikkpedagogiske og vitenskapelige tilnærmingsmåter, utføre og formidle selvstendig arbeid, beherske vitenskapelige uttrykksformer, anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Innhald

1. studieår

Høstsemester:

 • Emne 1: Kunstnerisk arbeid med elever i grunnskolen (15 sp)
 • Emne 2: Musikkpedagogisk teori del 1 (15 sp)


Vårsemester:

 • Emne 3: Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid (15 sp)
 • Emne 4: Musikkpedagogisk teori del 2 (15 sp)

2. studieår 

 • Emne 5: Masteroppgaven (60 sp)
 • Obligatoriske masterseminarer


Progresjon

 • Emne 1: Emnet er obligatorisk. Konsert/performance og praksis må bestås for at studenten kan få vurdert skriftlig oppgave som ligger til emne 1. Alle deler må bestås for at emnet skal bli godkjent.
 • Emne 2: Emne 2 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emne 4.
 • Emne 3: Forprøve må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.
 • Emne 4: Emne 2 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emne 4.
 • Emne 5: Det er obligatorisk deltakelse på alle fellessamlinger i emnet. Forpliktende veiledningskontrakt skal skrives mellom høgskolen og studenten.

Internasjonalisering

Høgskolen i Bergen har utvekslingsavtaler med ulike nordiske og internasjonale institusjoner, med mastergradsutdanning eller tilsvarende i musikkpedagogikk, og utveksling både til og fra høgskolen vil være mulig, både i kortere og lengre tidsrom.

Musikkseksjonen ved høgskolen koordinerer Nordplusnettverket "Nordic Network for Music Education" som inkluderer relevante nordiske og baltiske utdanningsinstitusjoner.

Det blir vanligvis arrangert kurs for nordiske/baltiske mastergradsstudenter i musikkpedagogikk hver høst (november) ved en av nettverksinstitusjonene. Godkjent deltakelse på et slikt kurs kan gi 4-6 studiepoeng.

Organisering

 • 1. semester: Hovedvekt på emne 1, som avsluttes med eksamen. Undervisning i emne 2 og emne 3 starter.
 • 2. semester: Undervisning i emne 2 og 3 fortsetter. Eksamen i emne 2 tidlig i semesteret og i emne 3 mot slutten av semesteret.
 • 3. og 4. semester: Arbeid med masteroppgaven (emne 4). Eksamen i emne 4, dvs. innlevering av masteroppgaven, i slutten av 4. semester.