Hopp til innhald

Studieplan - Master i musikkpedagogikk

Hausten 2017

Musikkpedagogikk dreier seg om forholdet mellom musikk, mennesker, kultur, samfunn og utdanning. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg et selvstendig, reflektert og kritisk grunnlag for å arbeide som musikkpedagoger, formidlere og forskere. Utdanningen gir forsknings- og formidlingskompetanse for høyere musikkutdanning, lærerutdanning og kulturlivet generelt.

Masterstudiet i musikkpedagogikk er et heltidsstudium, og normert tid for mastergraden er 2 år. Dette tilsvarer 120 studiepoeng, det vil si fire semestre. Emne 2 har obligatorisk deltakelse. Også fellessamlinger i emne 5 er obligatoriske. For øvrig forventes aktiv studiedeltaking i alle emner og arbeidsformer. Studiet stiller store krav til selvstendig arbeid. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med innholdet i denne planen, og at studentene bruker høgskolens studiestøttesystem (Itslearning) aktivt.

Målgruppe for studiet

Masterstudiet passer for grunnskolelærere med musikk, musikklærere eller andre med musikkbakgrunn.

Opptakskrav

 • Obligatorisk del av allmennlærerutdanning (120 sp) og minimum 60 sp fordypning i musikk
 • Faglærerutdanning i musikk, dans og drama med minimum 60 sp fordypning i musikk
 • Bachelorgrad med minimum 80 sp fordypning i musikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten dyptgående kunnskap om musikkpedagogiske perspektiver og forskningstradisjoner, om vitenskapsteoretiske begreper og forskningstilnærminger, og om fagdidaktisk formidling og kunstnerisk arbeid i skolen og frivillig musikkliv.

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten på selvstendig og kritisk måte gjøre rede for musikkpedagogiske formidlings- og forskningstradisjoner, gjøre greie for og bruke relevante vitenskapsteoretiske begreper og problemstillinger, ta i bruk ulike typer forskningsmetoder, kunne formulere problemstillinger og gjennomføre systematiske undersøkelser av et problemområde, beherske faglig argumentasjon og akademisk skriving, og gjennomføre en systematisk og reflektert musikkpedagogisk praksis.

Generell kompetanse

Studenten kan etter endt studium kritisk vurdere og ta i bruk ulike musikkpedagogiske og vitenskapelige tilnærmingsmåter, utføre og formidle selvstendig arbeid, beherske vitenskapelige uttrykksformer, og anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Internasjonalisering

Høgskulen på Vestlandet har utvekslingsavtaler med ulike nordiske og internasjonale institusjoner, med mastergradsutdanning eller tilsvarende i musikkpedagogikk, og utveksling både til og fra høgskolen vil være mulig, både i kortere og lengre tidsrom.
Musikkseksjonen ved høgskolen koordinerer Nordplusnettverket "Nordic Network for Music Education" som inkluderer relevante nordiske og baltiske utdanningsinstitusjoner.
Det blir vanligvis arrangert kurs for nordiske/baltiske mastergradsstudenter i musikkpedagogikk hver høst (november) ved en av nettverksinstitusjonene. Godkjent deltakelse på et slikt kurs kan gi 4-6 ekstra studiepoeng.

Organisering

1. studieår

Høstsemester:

 • Emne 1: Musikkpedagogisk teori del 1(15 sp)
 • Emne 2: Kunstnerisk arbeid (15 sp)

Vårsemester:

 • Emne 3: Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid (15 sp)
 • Emne 4: Musikkpedagogisk teori del 2, inkludert praksis (15 sp)

2. studieår 

 • Emne 5: Masteroppgaven (60 sp)
 • Obligatoriske masterseminarer

Progresjon

 • Emne 1: Emne 1 må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emne 4.
 • Emne 2: Emnet er obligatorisk.
 • Emne 3: Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.
 • Emne 4: Emne 1 må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emne 4.
 • Emne 5: Det er obligatorisk deltakelse på alle fellessamlinger i emnet. Forpliktende veiledningskontrakt skal skrives.