Hopp til innhald

Studieplan - Naturfag 2, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Fagplanen for Naturfag 2 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. (2010) og læreplanen i naturfag (LK06).

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1 undervises høsten, og omhandler fysikk og kjemi. Emne 2 undervises våren, og omhandler celle- og humanbiologi. Begge emner avsluttes med en eksamen.

Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi. Grunnskolelæreren på 1.-7. trinn skal kunne planlegge og gjennomføre undervisningen som et helhetlig fag tilpasset alle elever.

Naturfag 2 er en videreføring og en fordypning av Naturfag 1 for 1.-7. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi studentene grunnlag for, på egen hånd og i samarbeid med andre, å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter i naturfag. Det legges vekt på forskningsbasert kunnskap om begynneropplæring og elevers faglige utvikling i naturfag. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; muntlig ferdigheter, uttrykke seg skriftlig, å kunne lese og regne og utvikle digitale ferdigheter.

I emne 1 legges hovedvekten på den ikke-levende delen av naturen der kunnskap for en stor del hentes fra fagene fysikk, kjemi og miljølære. Det vil også bli lagt vekt på naturvitenskapelig metode og hvordan en kan undervise disse fagområdene i grunnskolens 1.-7. trinn.

I emne 2 legges hovedvekten på cellebiologi, genetikk, evolusjon og miljøutfordringer knyttet til den levende delen av naturen. Menneskets biologi (humanbiologi inklusiv helse) og hvordan biologi kan undervises på 1.-7. trinn i grunnskolen har også en sentral plass i dette emnet.