Norsk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Denne vidareutdanninga er eit reint nettstudium, og rettar seg mot deg som underviser i norsk på 1. - 7. trinn.

Du lærer om:

 • Den første og andre lese- og skriveopplæringa
 • Talemål og skriftspråk
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Elevtekstar

Studiet inneheld to modular: Begynnaropplæringa er tema i første semester og mellomsteget tema i andre semester.

Den praktiske erfaringa til studentane vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

Dette er eit reint nettstudium. Vi nyttar læringsplattforma Canvas og møteverktøyet Zoom. Det er obligatorisk deltaking på samlingane. Mellom samlingane arbeider du i nettbaserte studiegrupper. 

Vurderingsform hausten 2021:

 • 7-dagars heimeeksamen. Eksamen vil ha to oppgåver, der den eine skal skrivast på bokmål og den andre på nynorsk. Begge tel 50 prosent og begge må vere bestått for å få godkjent eksamen.

Vurderingsform våren 2022:

 • Mappevurdering: Skrivemappe med to individuelle tekstar, ein på bokmål og ein på nynorsk. Vekting: 60 prosent
 • Videoinnlevering i studiegruppe. Vekting: 40 prosent

Timeplan

Det er to timar obligatorisk nettundervisning kvar veke. Etter at du har fått stadfesta opptak, vil du få ein e-post der du vert spurt om å prioritere kva tidspunkt som høver best for deg:

 • Måndagar 10.00–12.00
 • Måndagar 13.00–15.00
 • Tysdagar 10.00–12.00

Oppstart 23./24. august 2021.

Grunnlitteratur

 • Birkeland, T. m.fl. (2018) Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Breivega & Selås (red.) (2018). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Oslo: Det Norske Samlaget.
 • Jansson. B. K. & Traavik, H. (Red.) (2021). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Traavik, H. & Jansson. B. K. (Red.) (2021). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.