PC-skjerm som viser bilde av mange bøker. Bokhyller i bakgrunnen

Norsk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Denne vidareutdanninga er eit reint nettstudium, og rettar seg mot deg som underviser i norsk på 1. - 7. trinn.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Meir om søknadsprosessen

  Kvifor studere Norsk 1?

  I studiet vil du få verdifull oppdatert kunnskap, som du kan ta med deg inn i norskundervisninga på skulen.

  Kva lærer du?

  • Den første og andre lese- og skriveopplæringa
  • Talemål og skriftspråk
  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Elevtekstar

  Studiet inneheld to modular: Begynnaropplæringa er tema i første semester og mellomsteget tema i andre semester.

  Den praktiske erfaringa til studentane vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at studiet skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

  Målgruppe

  Studiet rettar seg mot lærarar som underviser i norsk på 1.- 7. trinn.

  Om det er ledige plassar på studiet etter det ordinære opptaket opnar me opp for søkjarar utanom vikar- og stipendordninga til Udir. Eventuelle restplassar vil bli lagt ut her i byrjinga av juni.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Det er to timar obligatorisk nettundervisning kvar veke. Førelesingstida vil vere to klokketimar, men studentane må setje av 3 klokketimar til kvar undervisingsøkt, då det i regelen vert lagt opp til felles diskusjonar og arbeid i time 3.

  Vi nyttar læringsplattforma Canvas og møteverktøyet Zoom. 

  Mellom samlingane arbeider du i nettbaserte studiegrupper.

  Nettundervisning

  Etter at du har fått stadfesta opptak, vil du få ein e-post der du vert spurt om å prioritere kva tidspunkt for nettsamling som høver best for deg (med atterhald om at det er søkjarar til tre klassar, er dette tidspunkta kurset vert undervist på).

  Måndagar 09.00–11.00
  Måndagar 12.00–14.00
  Onsdagar 09.00–11.00

  Tilrådd forkunnskap

  Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart, vi rådar deg til å starte med grunnlitteraturen før det:

  Grunnlitteratur

  • Bjerke, C. og Nygård, M. (red.) (2021). Norskboka 2. Universitetsforlaget.

  • Breivega & Selås (red.) (2018). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Det Norske Samlaget.

  • Nygård, M. og Bjerke, C. (red.) (2021) Norskboka 1. Universitetsforlaget.

  • Seierstad Stokke, R. og Seip Tønnessen, E. (2022). Møter med barnelitteratur - introduksjon for lærere. Universitetsforlaget.

  Eksamensform

  Haust:

  • 7-dagars heimeeksamen. Eksamen vil ha to oppgåver, der den eine skal skrivast på bokmål og den andre på nynorsk. Begge tel 50 prosent og begge må vere bestått for å få godkjent eksamen.

  Vår:

  • Mappevurdering: Skrivemappe med to individuelle tekstar, ein på bokmål og ein på nynorsk. Vekting: 60 prosent
  • Videoinnlevering i studiegruppe. Vekting: 40 prosent

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærar? Her er oversikta over vidareutdanningar innan ordninga «Kompetanse for kvalitet» frå Høgskulen på Vestlandet.

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs