Hopp til innhald

Studieplan - Personleg Trenar, årsstudium

Hausten 2018

Vil du jobbe som personlig trener, eller lære mer om å trene andre? Gjennom dette årsstudiet lærer du hvordan du skal planlegge, organisere, gjennomføre og tilpasse trening og aktiviteter for enkeltpersoner og grupper med ulike evner.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i Personlig Trener skal kandidaten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om, samt kunne forklare og drøfte sentrale tema og problemstillinger innen det å være personlig trener for ulike kunder/brukere
 • har brei kunnskap med tanke på ulike aktivitets- og treningsformer/metoder
 • har kunnskap om, samt kunne forklare og drøfte sentrale tema og problemstillinger i fagområda idrett og samfunn, treningslære, bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
 • kan oppdatere sin kunnskap innen de ulike fagområdene

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap med tanke på planlegging, organisering, gjennomføring, tilrettelegging og rettleiing av ulike aktiviteter/treningsformer for målgrupper på ulike ferdighetsnivå
 • kan vise ferdigheter, forklare, anvende, observere, analysere og reflektere over sentrale elementer i praktiske aktiviteter
 • kan reflektere ovenfor ulike problemstillinger innen PT-yrket
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff som er aktuelt for en gitt problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende, formidle og reflektere rundt sentrale tema og problemstillinger innen fagområde personlig trener og idrett
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene eller sammen med andre
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Innhald

I studiet vil teoristoff eksemplifiseres i de praktiske aktivitetene. Emnene Aktivitetslære og Personlig trener-rollen går over store deler av året for å vise teorien igjen i det praktiske arbeidet

Studiet inneholder følgende emner:

 

 • PT 1 - Bevegelseslære, anatomi, motorisk læring, 10 sp
 • PT 2 - Treningslære, 15 sp
 • PT 3 - Personlig Trener-rollen, 15 sp
 • PT 4 - Aktivitetslære, 10 sp
 • PT 5 - Idrett og samfunn, 10 sp

Praksis

14 dager på treningssenter.

I praksisperioden skal studenten:

 • erfare hva som blir krevd av en personlig trener
 • reflektere over egen og andre sin rolle som personlig trener
 • organisere og gjennomføre ulike aktiviteter knytt til det å være personlig trener

 

Krav til greidd praksis er at studenten:

 

 • viser evne til å planlegge, gjennomføre og reflektere over egen praksis
 • viser evne til samarbeid, møter presis til avtalt tidspunkt og gjør pålagte oppgaver

Arbeidsformer

Hovedarbeidsformen i de teoretiske emna vil være forelesinger, gruppe- og individuelt arbeid. Teori blir knytt til praktiske aktiviteter. I de praktiske timene vil det metodiske grunnlaget være sentralt, sammen med fagkunnskap, egenferdighet og mestring av sentrale element i rolla som personlig trener. Praktisk og teoretisk lærestoff blir integrert i timene.

Studentene har ulike arbeidskrav gjennom hele studiet. Disse kan eksempelvis være knytt til arbeidet som personlig trener. Dette kan innebære både innlevering og framlegging av oppgaver. Arbeidskrava skal stimulere til større egenaktivitet.

Vurderingsformer

Individuell eksamen, individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig eksaminasjon, muntlig eksamen