Hopp til innhald

Studieplan - Personleg Trenar, årsstudium

Hausten 2020

Etter fullført Personlig Trener årsstudium skal studenten kunne jobbe som personlig trener. Studiet er spesielt rettet mot personer som ønsker kompetanse rettet mot det å være personlig trener. Videre er utdanningen en grunnutdanning for personer som ønsker å jobbe med fysisk aktivitet og trening inn mot andre mennesker.

Studiet er et årsstudium som i tillegg til å stå som eget årsstudium, kan inngå som første året i følgende tre bachelorstudium: Bachelor Idrett, fysisk aktivitet og helse, Bachelor Idrett og kroppsøving eller Bachelor Friluftsliv.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i Personlig Trener skal kandidaten ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om, samt kunne forklare og drøfte sentrale tema og problemstillinger innen det å være personlig trener for ulike kunder/brukere
 • har brei kunnskap med tanke på ulike aktivitets- og treningsformer/metoder
 • har kunnskap om, samt kunne forklare og drøfte sentrale tema og problemstillinger i fagområdene idrett og samfunn, treningslære, bevegelseslære, anatomi og motorisk læring
 • kan oppdatere sin kunnskap innen de ulike fagområdene

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap med tanke på planlegging, organisering, gjennomføring, tilrettelegging og veiledning av ulike aktiviteter/treningsformer for målgrupper på ulike ferdighetsnivå
 • kan vise ferdigheter, forklare, anvende, observere, analysere og reflektere over sentrale elementer i praktiske aktiviteter
 • kan reflektere ovenfor ulike problemstillinger innen PT-yrket
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff som er aktuelt for en gitt problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende, formidle og reflektere rundt sentrale tema og problemstillinger innen fagområde personlig trener og idrett
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene eller sammen med andre
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Innhald

I studiet vil teoristoff eksemplifiseres i de praktiske aktivitetene. Emnene Aktivitetslære og Personlig trener-rollen går over store deler av året for å vise teorien igjen i det praktiske arbeidet.

Studiet inneholder følgende emner:

 • PT 1 - Bevegelseslære, anatomi, motorisk læring, 10 sp
 • PT 2 - Treningslære, 15 sp
 • PT 3 - Personlig Trener-rollen, 15 sp
 • PT 4 - Aktivitetslære, 10 sp
 • PT 5 - Idrett og samfunn, 10 sp

Praksis

10 timers punktpraksis (høstsemesteret)

14 dager i treningssenter (vårsemesteret)

I praksisperioden skal studenten:

 • erfare hva som blir krevd av en personlig trener
 • reflektere over egen og andre sin rolle som personlig trener
 • organisere og gjennomføre ulike aktiviteter knytt til det å være personlig trener

 Krav til godkjent praksis er at studenten: 

 • viser evne til å planlegge, gjennomføre og reflektere over egen praksis
 • viser evne til samarbeid, møter presis til avtalt tidspunkt og gjør pålagte oppgaver
 • godkjent refleksjonsnotat for punktpraksisen

Arbeidsformer

Hovedarbeidsformen i de teoretiske emnene vil være forelesinger, gruppe- og individuelt arbeid. Teori blir knytt til praktiske aktiviteter. I de praktiske timene vil det metodiske grunnlaget være sentralt, sammen med fagkunnskap, egenferdighet og mestring av sentrale element i rollen som personlig trener. Praktisk og teoretisk lærestoff blir integrert i timene.

Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knytt opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Studentene har ulike arbeidskrav gjennom hele studiet. Disse kan eksempelvis være knytt til arbeidet som personlig trener. Dette kan innebære både innlevering og framlegging av oppgaver.

Vurderingsformer

Individuell eksamen, individuell praktisk eksamen med muntlig eksaminasjon, muntlig eksamen