Hopp til innhald

Studieplan - Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

Hausten 2016

Praktisk informasjon om studiet: Deltidsutdanning med ukesamlinger/enkeltdager på campus.

 

 

Profilering: Mestring, myndiggjøring og relasjonskompetanse

 

 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om psykiske lidelser, og kan identifisere miljømessige og biologiske faktorers betydning for utvikling av psykiske lidelser
 • har inngående kunnskap om psykologiske og sosiale teorier som forklarer utviklingen av psykiske lidelser
 • har avansert kunnskap om hvilke forhold som fremmer bedringsprosesser hos psykisk lidende, herunder kunnskap om terapeutisk kommunikasjon og samhandling med fokus på mestring og myndiggjøring
 • har inngående kunnskap om sentrale føringer og lovverk som regulerer arbeidet med mennesker med psykiske lidelser, og om oppbygging og organisering av psykiske helsetjenester
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og om forskningsmetoder som anvendes innen helse- og sosialfagene.

 Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan identifisere nødvendige tiltak for fremming av psykisk helse på individ- og gruppenivå
 • kan vurdere hvilke forhold som kan fremme mestring og myndiggjøring, og anvende modeller for myndiggjøring og mestring i praktiske øvelser og refleksjon
 • kan analysere og kritisk vurdere modeller for helsefremming, omsorg og samhandling
 • kan anvende aktuelt lovverk i kliniske situasjoner, og forholde seg kritisk reflektert i forhold til fagområdets rammebetingelser og etiske og moralske utfordringer
 • kan utføre systematiske litteratursøk, analysere forskningsrapporter og utøve kildekritikk

 Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan relatere ulike helse- og omsorgsteorier og sosiale og psykologiske teorier til arbeid med mennesker med psykiske lidelser
 • kan formidle, drøfte og analysere faglige problemstillinger i et samarbeid med brukeren og andre faggrupper
 • kan analysere og kritisk vurdere grunnlaget for forskning og kunnskapsutvikling i psykisk helsearbeid
 • kan utarbeide prosjektplan til en masteroppgave/fagutviklingsplan under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

 

FoU-basering: Høyt nivå på pensumlitteratur. Forelesere med førstekompetanse. Forelesere fra egen institusjon og fra kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt.

Innhald

 Innhold: 4 emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne

Målgruppe: Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid

 Studieplan:

PSYK6101 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø

PSYK6102 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og faglig fundament

PSYK6103 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

PSYK6104 : Psykisk helsearbeid og relasjonskompetanse i et brukerperspektiv

Arbeidsformer

Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Praksis: Tverrfaglige veiledningsgrupper gjennom hele studiet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur og - forelesere.