Hopp til innhald

Studieplan - Samfunnsfag årsstudium

Hausten 2016

Et årsstudium kan du bruke til så mye. Det kan blant annet være starten på videre studier i faget, eller en smaksprøve på lærerutdanning. Samfunnsfag omfatter fagdisiplinene historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap.

Er du opptatt av å forstå hva som skjer rundt deg? Er du interessert i nyhetsbilde? Er du opptatt av kulturkollisjoner, velfredspolitikk og skolen sin rolle i samfunnet? Et årsstudium i samfunnsfag kan du bruke til mye. Det kan være starten på videre studier i faget, eller som inngang til andre typer studier. Samfunnsfag årsstudium tar opp saker frå nyhetsbilde, og legger opp til at du som student er en aktiv medskaper. Vi er opptatt av at du skal ¿ Forstå hva som skjer!¿

Årsttudium samfunnsfag omfatter fagdisiplinene historie, geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Faget skal utvikle en bred forståelse for samspill og komflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og ulike deler av verden. Faget er rettet inn mot grunnskolen og skal utvikle kompetanse for å undervise i samfunnsfag i skolen. Fagdidaktikk bli vektlagt i hele studiet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 

Studenten

 

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • har kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden fra antikken til i dag
 • har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
 • har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

 

 

FERDIGHTER

Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan planlegge, lede og vurdere læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfold, ulike behov og kulturell og språklig bakgrunn

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig

Innhald

Samfunnsfagstudiet omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Faget inneholder fagdidaktikk og skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv.