Hopp til innhald

Studieplan - Spesialisering i klinisk rettsmedisin

Hausten 2023

Spesialisering i klinisk rettsmedisin tilbyr utdanning til autorisert helsepersonell innen sykepleie, vernepleie eller medisin som ønsker spesialisering innen klinisk rettsmedisinsk arbeid. Utdanningen består av to emner á 15 studiepoeng:

 • MSR510 Rettsmedisin, generell del
 • M5R20 Klinisk fagledelse og fordypning innen rettsmedisin

Formålet med spesialiseringen på 30 stp. er å tilby autorisert helsepersonell innen sykepleie, vernepleie eller medisin som allerede har en master eller videreutdanning på 60 stp. og minimum 2 års relevant praksiserfaring innen fagområdet, en faglig fordypning og formalisering av sin kompetanse. Utdanningen vil bidra til et helhetlig hjelpetilbud til personer som er usatt for ulike typer vold og seksuelle overgrep. Utdanningen er praksisnær og studenter vil lære mer om:

 • rettsmedisinske undersøkelser, sporsikring og dokumentasjon ved seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner og tilfeldig/ ikke familiær vold
 • ivaretakelse av pasientens psykososiale, medisinske og klinisk rettsmedisinske behov og rettigheter
 • relevant lovverk
 • rollen som sakkyndig versus behandler
 • eget profesjonelt ansvarsområde og tverrprofesjonelt samarbeid
 • forebygging og risikofaktorer
 • fagtradisjon innen rettsmedisinsk sykepleie i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Studiet skal bidra til at alle volds- og overgrepsutsatte kan få trygg og virkningsfull hjelp av helsepersonell av samme kvalitet uavhengig av bosted. Utdanningen skal utdanne helsepersonell (sykepleiere, vernepleiere og leger) som kan tilby et helhetlig akutt medisinsk og rettsmedisinsk, og psykososialt tilbud.

I de medisinske oppgavene inngår forebyggende smittearbeid og vurdering av nødprevensjon i akuttundersøkelsen.

I rettsmedisinske oppgaver inngår rusmiddelprøvetaking, fotografering, biologisk sporsikring av ytre kropp og munn samt sporsikring av tøy og enkel skadedokumentasjon.

I psykososiale oppgaver inngår ivaretakelse og samtale om hendelsen.

Opptakskrav

Norsk autorisert helsepersonell innen sykepleie, vernepleie eller medisin og allerede har en master eller videreutdanning på 60 stp. og minimum 2 års relevant praksiserfaring etter autorisasjon.

Læringsutbytte

En student med fullført videreutdanning i spesialemnene innen klinisk rettsmedisin 30 studiepoeng har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike former vold, akutte og gjentatte og seksuelle overgreps betydning for helse i et livsløpsperspektiv
 • har inngående kunnskap om risikoutsatte grupper, for eksempelpersoner med fysisk- og kognitiv funksjonsnedsetting, psykiske helseproblem, rusavhengige, flerkulturelle grupper, LHBTQ+ gruppene og/ eller sexarbeidere og andre
 • har avansert kunnskap om hvordan etikk, sentrale verdier, menneskerettigheter, aktuelle politiske føringer, relevant lovverk og nasjonale retningslinjer og internasjonal praksis gjør føringer for sykepleiefaglig yrkesutøving innen rettsmedisin til pasienter utsatt for vold og seksuelle overgrep.
 • har avansert kunnskap om historisk, samfunnsmessige, lovmessige og profesjonsspesifikke aspekt ved vold og seksuelle overgrep
 • har kunnskap om skadelig seksuell adferd.
 • har avansert kunnskap om ulike fysiske traume som følge av vold og overgrep, relevant anatomi, skadefysiologi, tilhelingsprosesser og behandling av disse
 • har avansert kunnskap om pasientrettighetsloven og aktuelle norske lovverk knyttet til seksuelle overgrep og vold
 • har avansert kunnskap innen farmakologi knyttet til fagområdet og rettstoksikologi
 • har avansert kunnskap i krisehåndtering, farevurdering, trygghetsplanlegging og aktuelle samarbeidsparter
 • har inngående kunnskap om generell rettsmedisinsk praksis, sakkyndighetsrolla, bevissikringskjeden (Chain of Custody) og relevant straffeprosessregelverk
 • har kunnskap om vold og seksuelle overgrep i et flerkulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om rettsmedisinsk sykepleie, her under biologisk sporsikring, fysisk og seksuell valdsrelatert patologi, behandling og skadedokumentasjon og rettstoksikologi
 • har inngående kunnskap om generell rettsmedisinsk praksis, sakkyndighet og straffeprosess
 • har kunnskap om normal og unormal fysiologi knyttet til fysiske skader innan emne
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon i møte med vald og overgreps utsatte i forhold til alder, modenhet og funksjon nivå
 • har inngående kunnskap om akutt og oppfølgende hjelpetilbud til mennesker utsatte for vold og seksuelle overgrep
 • har inngående kunnskap om samarbeidsinstanser og egne profesjonelle grenser og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har kunnskap om (normale) reaksjoner etter vold og overgrep i den akutte fasen og post traumatiske reaksjoner og stabiliseringsarbeid
 • har inngående kunnskap om avdekking av selvmordsfare og selvmordsforebygging
 • har kunnskap om sekundærtraumatisering og selvivaretakelse i arbeid med pasienter utsatt for vold og overgrep

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kartlegge ulike typer av vold og bidra til at nødvendig tverrprofesjonell behandling og hjelp blir iverksatt
 • kan ivareta pasienters rettigheter i akuttfase og oppfølging
 • kommunisere med mennesker i akutt krise
 • kan trygge og gjennomføre farevurdering og sikkerhetsplanlegging
 • kan bidra til informasjon og forebygging av vold og seksuelle overgrep
 • kan informere/ undervise pasient og pårørende om rettigheter og ulike hjelpetilbud
 • kan arbeide tverrprofesjonelt og selvstendig og kjenne sine personlige og profesjonelle grenser
 • har evne til å kommunisere med menneske med ulike sårbarhet som f.eks. alder, kognitiv funksjonsnedsetting, språk, kultur, kjønnsidentitets og rus i en rettsmedisinsk sammenheng
 • kan utføre prosedyre i klinisk rettsmedisin, som innebærer å ta opp hendelse-anamnese, dokumentere skader, utføre klinisk rettsmedisinsk fotografering, utføre sporsikring, ta rettstoksikologiske prøver og utføre andre rettsmedisinske tiltak innanfor krav til relevant lovverk
 • kan analysere og reflektere over etiske problemstillinger og være seg kritisk bevisst egne verdier og holdninger, maktposisjon og framtoning i kommunikasjon og samhandling
 • kan gi emosjonell førstehjelp og gi støttesamtaler ved psykososial oppfølging
 • kan vurdere og anvende aktuelle paragrafer i norsk Lovverk (samtykke, avvergingsplikt, meldeplikt, taushetsplikt, straffeloven og helserettigheter) for å ivareta pasienter og krav til helseprofesjonspraksis
 • kan utøve sykepleie basert på kritisk vurdering av aktuell forskning og praksis
 • kan gjennomføre sjølvstendig vurdering av medisinske forhold knytt til seksuelt overførbare sykdommer og graviditet ved seksuelle overgrep
 • kan planlegge og gjennomføre oppfølgende tiltak og ta kontakt/inkludere tverrfaglig kompetanse ved behov
 • kan gjennomføre ivaretagende og tilpassa kommunikasjon i møte med vold og overgreps utsatte i forhold til alder, modenhet og funksjon nivå

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har avansert forståelse for innhold og utøvelse av egen profesjonell rolle i rettsmedisinsk sykepleie
 • har inngående kompetanse om samarbeidsinstanser, eget profesjonelt ansvarsområde og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om etikk, lovverk og kommunikasjon for å styrke pasienten/ brukerens opplevelse av autonomi og personlig ivaretakelse
 • kan kommunisere, informere og samhandle med pasienter, deres pårørende og andre yrkesgrupper for å gi et helhetlig tilbud akutt og i oppfølging til pasienter over 14 år utsatte for vold og seksuelle overgrep
 • har kunnskap og ferdigheter til å utføre og gi avansert rettsmedisinsk hjelp til volds og overgrepsutsatte

Innhald

Studiet består av to emner, MSRS510 Rettsmedisin generell del og MSRS520 klinisk fagledelse og fordypning klinisk sykepleie innen rettsmedisin og er organisert som et deltidsstudium over to semestre, emnene inngår i master i sykepleie – kliniske spesialiteter. Studiet er samlingsbasert, med to samlinger pr. semester. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium vil studenten få mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og integrere ny kunnskap i egen arbeidspraksis.

Praksis

Klinisk praksis på totalt 150 timer.

Den kliniske praksisen skal fortrinnsvis gjennomføres ved en legevakt, akutt mottak eller overgrepsmottak fortrinnsvis et annet sted enn der en har sitt faste virke.  

Studenten skal utarbeide eit målsetningsdokument for sin praksis og dette skal godkjennast av lærer (og praksisrettleiar).  Studenten skal skrive målsettingsrapport. Praksis skal godkjennast som bestått/ ikkje bestått i samråd med (praksisrettleiar) ved praksis-sted og emneansvarlege.  

I den kliniske praksis inngår deltagelse på rettssak knyttet til vold og/eller overgrep, minimum 15 timer. I tillegg besøk hos samarbeidspartnere- Krisesenter – Kompetanse senter mot seksuelle overgrep (Nok.), Barnehuset, Alternativ til vald (ATV), Senter for krisepsykologi, Regionale senter mot vald (RVTS), politi, bistandsadvokat, etc. 15timar.   

Arbeidsformer

Arbeidsformer i studiet gjenspeiler læringsutbyttebeskrivelsene og hvilke vurderingsformer som benyttes i de enkelte emnene.  
Undervisningen er lagt opp med varierte studentaktive undervisnings- og læringsformer. Arbeidsformer som benyttes er forelesninger, ferdighetstrening, simulering, seminarer, fremlegg og opposisjon, gruppearbeid, kliniske studier, nettbaserte arbeidsformer og selvstudium. Studiet har både obligatorisk og selvvalgt litteratur. 
Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring for å oppnå læringsutbyttene. I undervisningen blir diskusjoner, argumentasjoner og muntlige fremlegg vektlagt. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse legges vekt på og det forventes at studentene anvender erfaringer og refleksjoner fra egen arbeidsplass og fra de kliniske studiene. Studiet er lagt opp til at studentene skal arbeide både individuelt og i gruppe.  

Det kreves 80 % tilstedeværelse i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning. Canvas brukes som studiestøttesystem.

Obligatoriske læringsaktiviteter 

Obligatoriske læringsaktiviteter er alle former for obligatoriske arbeider og aktiviteter som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. I dette studiet består obligatoriske læringsaktiviteter av: 

 • Skriftlige oppgaver 
 • Muntlig fremlegg og opposisjon  
 • Kliniske studier 
 • Presentasjon av eget arbeid i plenum 
 • Deltakelse i nettbaserte læringsformer og tester 
 • Deltakelse i ferdighetstrening og simulering 
 • Deltakelse i løsning av pasientkasuistikker/case 
 • Obligatorisk veiledning på oppgaver

Vurderingsformer

Studenten vil møte ulike vurderingsformer gjennom studiet. Vurderingsformene skal ivareta en kontinuerlig prosess med et tosidig formål: fremme læring og dokumentere at studenten har oppnådd læringsutbyttet. 

Studentene vurderes med utgangspunkt i emnets læringsutbytte. Vurderingen skjer i henhold til Høgskolens forskrift om studier og eksamen ved HVL.  

Vurderingsformer som benyttes på studiet er: 

 • Hjemmeeksamen – individuell og i gruppe (begrensning i tid) 
 • Skoleeksamen 
 • Praktisk eksamen
 • Oppgaver

Vurderingsuttrykket er enten gradert karakter A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått /ikke bestått.

Krav til studieprogresjon

Emnet rettsmedisin, generell del legger grunnlaget for emnet klinisk fagledelse og fordypning i klinisk sykepleie innen rettsmedisin.

Internasjonalisering

Høgskolen har bred satsing på internasjonalisering med student- og lærerutveksling og forskningssamarbeid. Det kan tilrettelegges for at deler av kliniske studier kan avvikles i utlandet. Studiet har utvekslingsavtaler knyttet til Nordplus og Erasmus. Informasjon om utveksling knyttet til den enkelte studieretning fremgår av høgskolens nettsider.