Hopp til innhald

Studieplan - Strategi- og verksemdsutvikling

Hausten 2019

Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i foretaksstrategi og strategisk analyse, samt utvikling av ny virksomhet i og utenfor eksisterende virksomhet.

Innhald

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse
 • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold eksternt og internt i en

virksomhet

 • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn

mot nye virksomhetsområder

 • Ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • Ha kunnskap om virksomhetsutvikling
 • Ha kunnskap om ulike varianter av forretningsog

inntjeningsmodeller

Ferdigheter

 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan

utgjøre for en bedrift i denne bransjen

 • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift
 • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon
 • Identifisere en virksomhets forretningsmodell
 • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser
 • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse
 • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi
 • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier

Generell kompetanse

 • Forstå betydningen av strategi i den løpende drift av en virksomhet
 • Vurdere en virksomhet sin plass i makromiljøet, forstå innvirkningen bedriften og

makromiljøet har på hverandre

 • Forstå betydningen av å utvikle og skape nytt i eksisterende virsomheter som et ledd i

en langsiktig strategi

 

Innhold
Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg
konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter i bransjen, til å skape verdi for sine kunder og i
siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som samfunnsansvar skal utvises.
Utgangspunkt for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse
forholdene enderer seg nå i et tempo som er stadig høyere, og både teknologi,
produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere.
Faget skal gi en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og
makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre
skal faget formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan
avdekke enkeltbedrifters styrker og svakheter. Analyse av disse forholde legger grunnlaget for
strategivalg, for eksempel i retning av en kostnadslederstrategi eller differensieringsstrategi.
Studentene bør også få en grunnleggende forståelse av ulike internasjonaliseringsstrategier,
konsernstrategier, kjennetegn ved regionale/nasjonale komparative fortrinn, og foretaksetikk.
Fokus i faget skal ligge både på strategi i den løpende drift av en virksomhet og på strategier
for å skape ny virksomhet både innefor og utenfor rammene av eksisterende virsomhet.
 

Pedagogiske metoder
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

 

Forkunnskaper
Generell studiekompetanse.

 

Vurdering
Semesteroppgave som skal løses i grupper og teller 60% av karakteren. Semesteroppgaven
inkluderer materiale som skal deles med klassen, enten muntlig eller skriftlig. I tillegg kommer
en flervalgsoppgave som teller 40% av karakteren. Begge oppgavene blir karaktersatt på
skalaen A F., der F tilsvarer ikke bestått 

 

Hjelpemidler ved eksamen
Alle

 

Litteratur
Heggernes, T. A. (2017) Digital Forretningsforståelse, fra store data til små biter. Fagbokforlaget.
Belsom, E., Torvatn, T., Heggernes T.A., Sørheim R., Rolfsen M. (2016) Teknlogiledelse: for ingeniørstudenter. Fagbokforlaget 

 

Emneansvarlig
Høgskolelektor Tarjei Alvær Heggernes