Hopp til innhald

Studieplan - Strategi- og verksemdsutvikling

Hausten 2021

Faget skal gi grunnleggende kunnskaper i foretaksstrategi og strategisk analyse, samt utvikling av ny virksomhet i og utenfor eksisterende virksomhet.

 

Innhald

 • Forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen strategisk ledelse
 • Beskrive hvordan strategivalg baseres på analyser av forhold eksternt og internt i en

virksomhet

 • Beskrive hvordan man gjennom strategisk analyse kan identifisere og sikte seg inn

mot nye virksomhetsområder

 • Ha kunnskap om innovasjon og entreprenørskap
 • Ha kunnskap om virksomhetsutvikling
 • Ha kunnskap om ulike varianter av forretningsog

inntjeningsmodeller

 • Identifisere egenskaper ved en bransje, og hvilke muligheter og trusler dette kan

utgjøre for en bedrift i denne bransjen

 • Kartlegge interne arbeidsbetingelser i en bedrift
 • Identifisere en virksomhets verdikonfigurasjon
 • Identifisere en virksomhets forretningsmodell
 • Foreslå en strategi basert på en bedrifts omgivelser og interne ressurser
 • Foreslå potensielle satsningsområder basert på strategisk analyse
 • Forklare teknologiutviklingen sin påvirkning på strategi
 • Beskrive fordeler og ulemper ved ulike internasjonaliseringsstrategier
 • Forstå betydningen av strategi i den løpende drift av en virksomhet
 • Vurdere en virksomhet sin plass i makromiljøet, forstå innvirkningen bedriften og

makromiljøet har på hverandre

 • Forstå betydningen av å utvikle og skape nytt i eksisterende virsomheter som et ledd i

en langsiktig strategi

 


Strategi er grunnlaget for forretningsdrift. Strategiske valg skal hjelpe en bedrift til å skape seg konkurransefortrinn i forhold til andre bedrifter i bransjen, til å skape verdi for sine kunder og i siste instans til å skape verdi for sine eiere, samtidig som samfunnsansvar skal utvises.
Utgangspunkt for strategi er en analyse av eksterne forhold som påvirker bedriften. Disse forholdene enderer seg nå i et tempo som er stadig høyere, og både teknologi, produksjonsmetoder og kundebehov endrer seg stadig raskere.
Faget skal gi en grunnleggende forståelse av hvordan bransjespesifikke forhold og makroforhold (eksterne forhold) kan identifisere trusler og muligheter i ulike næringer. Videre skal faget formidle hvordan bedriftsinterne ressurser og kapabiliteter (interne forhold) kan avdekke enkeltbedrifters styrker og svakheter. Analyse av disse forholde legger grunnlaget for strategivalg, for eksempel i retning av en kostnadslederstrategi eller differensieringsstrategi.
Studentene bør også få en grunnleggende forståelse av ulike internasjonaliseringsstrategier, konsernstrategier, kjennetegn ved regionale/nasjonale komparative fortrinn, og foretaksetikk.
Fokus i faget skal ligge både på strategi i den løpende drift av en virksomhet og på strategier for å skape ny virksomhet både innefor og utenfor rammene av eksisterende virsomhet.
 


Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

 


Generell studiekompetanse.

 


Semesteroppgave som skal løses i grupper og teller 60% av karakteren. Semesteroppgaven inkluderer materiale som skal deles med klassen, enten muntlig eller skriftlig. I tillegg kommer en flervalgsoppgave som teller 40% av karakteren. Begge oppgavene blir karaktersatt på skalaen A F., der F tilsvarer ikke bestått 

 


Alle

 


Heggernes, T. A. (2017) Digital Forretningsforståelse, fra store data til små biter. Fagbokforlaget.
Belsom, E., Torvatn, T., Heggernes T.A., Sørheim R., Rolfsen M. (2016) Teknlogiledelse: for ingeniørstudenter. Fagbokforlaget 


Høgskolelektor Tarjei Alvær Heggernes