Hopp til innhald

Studieplan - Norsk teiknspråk 1, 1.-13. trinn

Hausten 2023

Norsk tegnspråk 1

Innhald

Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. 

 

Norsk tegnspråk 1 består av to emner som gir fordypning i undervisning i og på norsk tegnspråk, med vekt på de særskilte kravene til didaktisk kompetanse for lærere som underviser elever som har norsk tegnspråk i grunn- og videregående skole (1.-13. trinn).

Arbeidsformer

 

Tilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene for tegnspråk og tolking ved HVL, NTNU og OsloMet. Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med to samlinger pr. semester. Høstens samlinger vil foregå ved HVL og vårens samlinger vil foregå ved OsloMet. Studiet har også variert digital undervisning, oppfølging og egenaktivitet mellom samlingene.

All undervisning foregår på tegnspråk.

Vurderingsformer

NTS807

Del 1: Oppgave. Formidling av fagkunnskap om "Norsk tegnspråk i samfunnet" til elever eller kolleger ved egen skole. Denne fremføres på tegnspråk og leveres som et filmopptak på 15-20 min. 

Del 2: Oppgave. Refleksjonsoppgave knyttet til Del 1 (formidling på egen skole) leveres som et skriftlig dokument på 1500 ord. 

Del 1 skal primært gjennomføres på tegnspråk og del 2 som skriftlig innlevering. Unntaksvis kan språkformen byttes. Den skriftlige delen vektes 40% av endelig karakter og den tegnspråklig delen 60% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.  

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med same problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

NTS808

Muntlig eksamen. Fremlegg på tegnspråk av en prosjektoppgave (se læringsaktivitet) ved et fagseminar med sensorer og medstudenter tilstede. Presentasjonen skal ha en varighet på 15-20 minutter og med inntil 10 minutter til spørsmål i etterkant. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Internasjonalisering

Nei