Hopp til innhald

Studieplan - Norsk teiknspråk 1, 1.-13. trinn

Hausten 2021

Studiet «Norsk tegnspråk» retter seg mot grunnskolelærere som skal undervise i og på norsk tegnspråk i skolen. Studiet gir fordypning i undervisning i og på norsk tegnspråk, med vekt på de særskilte kravene til didaktisk kompetanse for lærere som underviser elever som har norsk tegnspråk i grunn- og videregående skole (1-13).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om norsk tegnspråks plass og status i samfunnet, i skole- og organisasjonshistorie
 • har kunnskap om døves kultur og døvesamfunnet nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om ulike støttesystemer rundt hørselshemmede elever i skolen, og faget norsk tegnspråk sin plass og funksjon i dagens skole
 • har kunnskap om språkvitenskapelige forskjeller mellom tegnede og talte språk, og får kjennskap til språkvitenskapelig anerkjennelse av norsk tegnspråk som fullverdig språk
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i tegnspråk, om fagets kjerneelementer, og om tverrfaglige temaer
 • har kunnskap om arbeidsmåter i faget, og om multimodal meningsdanning i interaksjon for å analysere og forstå tegnspråklig undervisningspraksis på ulike skolearenaer.

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle fagkunnskap om norsk tegnspråk, døves kultur og historie til voksne og elever på ulike alderstrinn
 • kan analysere språkideologi, og relasjoner mellom språk og makt fra minoritets- og majoritetsperspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i og på norsk tegnspråk med bruk av relevante digitale verktøy og arbeidsmåter
 • kan kritisk vurdere muligheter og begrensninger ved synkron nettundervisning i og på tegnspråk.

Generell kompetanse

Studenten

 • får erfaring med analyse av og arbeid med læreplaner for elever med tegnspråk, og kunnskapsløftet LK20 generelt
 • kan se sammenheng mellom læreplaner, tilgang til språkmiljø, sosial læring og inkluderende læringsmiljø
 • får kjennskap til progresjon, kjennetegn på måloppnåelse, vurdering, vurderingsordninger, samt utfordringer ved vurdering av elever med tegnspråk.

Innhald

Studietilbudet gir inngående kunnskap i å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk, samt å utvikle kompetanse i ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i tegnspråkfaget og andre fag som undervises på tegnspråk.

Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med inntil tre samlinger pr semester, og undervisningsspråket er norsk tegnspråk.

Praksis

Nei

Arbeidsformer

Det forutsettes aktiv bruk av video ved selvstudium og i arbeid med oppgaver. Undervisningen vil i tillegg til fysiske samlinger på campus, ha jevnlige nettbaserte undervisningsøkter. Undervisningen vil til dels være basert på en serie forberedte ferdiginnspilte video-presentasjoner, og vil bestå av forelesninger, studentledete seminarer, prosjektoppgaver, obligatoriske arbeidskrav, diskusjoner og refleksjoner.

Videre forventes det at studentene jevnlig møter medstudenter digitalt, for å jobbe med oppgaver og problemstillinger knyttet til temaer som berøres i emnet. Det forventes jevn arbeidsinnsats gjennom hele semesteret. Det kreves stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.

Vurderingsformer

Se tilhørende emneplaner.

Internasjonalisering

Nei