Hopp til innhald

Studieplan - Undervannsteknologi - drift og vedlikehold

Hausten 2013

En undervannsingeniør arbeider med drift og vedlikehold av olje- og gass- installasjoner på havbunnen, også kalt "Subsea". Installasjoner på havbunnen vil i økende grad bli brukt i årene framover, da man må gå til stadig dypere vann for å finne olje og gass.

Innhald

Foruten matematikk, "Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder" og "Teknologiledelse økonomi og nyskapning", inneholder studieretningen obligatoriske emner som:

 • Statikk og Fasthetslære
 • Materiallære og kjemi
 • Dynamikk og Fluidmekanikk
 • Måleteknikk og Statistikk
 • Elektro og Automasjon
 • Instrumentering, Kontrollsystem og datanett
 • Innføring i olje-/ gass produksjon
 • Petroleumsproduksjon og undervannsteknologi
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Bachelorprosjekt

Studentene skal også ta 3 valgfag innen:

 • Matematikk og Simulering
 • 3D modellering og Elementmetode
 • Hydraulikk og pumper
 • Logistikk og innkjøp
 • Termodynamikk
 • Ingeniør praksis
 • Maskindeler
 • Hydrodynamikk

Arbeidsformer

Teoriundervisningen skjer i klasserom og auditorier. I tillegg til forelesninger, gruppearbeid og problembasert læring, kan fagene ha innslag av regneøvinger, laboratorieøvinger, semester- og prosjektoppgaver.

Studiet har tett kontakt med lokal industri. Bedriftspresentasjoner, ekskursjoner og praksis i lokale bedrifter er derfor en integrert del av utdanningen. I første studieår, er det bl.a. lagt inn en obligatorisk praksisperiode i verksted, som en del av innføringsemnet til Olje og gass produksjon. Dette vil gi deg et vil gi studenten et spesielt godt innblikk i næringen.I fagbeskrivelsen for de enkelte fag, er det spesifisert hvorvidt faget har forprøver. Siktemålet med forprøvene er ferdighetstrening av studenten. Oppgavene fokuserer på samspillet mellom teoriforelesninger og praktiske øvelser, og er et sentralt virkemiddel for innarbeiding av god arbeidsmetodikk. Forprøvene må være bestått før eksamen kan avlegges. Det er obligatorisk fremmøte til laboratorieøvingene og delprøver. Datamaskiner blir stadig mer benyttet innen teknisk undervisning. Alle studenter trenger daglig tilgang på pc og internett.Bachelorprosjektet gjennomføres i siste studieår. I hovedprosjektet skal studentene lære å arbeide med ingeniørmessige oppgaver og utvikle ferdigheter i gruppearbeid. Oppgaven skal være faglig yrkesrelatert og kan utføres i samarbeid med næringslivet, eller inngå i studieretningens satsing på forskning og utvikling.

For å starte hovedprosjektet kreves det at studenten ved start 6. semester har bestått alle fag fra første året og at studenten har bestått minimum 110 studiepoeng.

Vurderingsformer

Vurderingsformene er jevnt fordelt mellom mappevurdering og skriftlig eksamen. Karakteren kan også bli fastsatt etter en samlet vurdering av semester- eller prosjektarbeidene og en skriftlig eller muntlig eksamen. Innlevert rapport kan også være grunnlaget for fastsetting av karakter, I fag med mappevurdering danner det samlede resultatet av flere innleverte arbeider og prøver grunnlaget for den endelige karakteren. Dette gjør det mulig å premiere innsats før eksamen. Se fagbeskrivelsen for de enkelte fag for en nærmere beskrivelse.

Normalt gis karakter fra A-F, der A er best og F er ikke bestått, men i enkelte fag brukes kun karaktersystemet "bestått/ikke bestått".

 

 

Internasjonalisering

For en undervannsingeniør er det arbeidsplasser over hele verden. Utdanningen har et nært samarbeid med universiteter i Brasil , Skottland og Australia. Dersom du ønsker det, er det lagt til rette for at du kan ta det siste semesteret hos en av våre utenlandske samarbeidspartnere. Dette semesteret består av bacheloroppgaven og valgfag.

Flere av fagene har engelske lærebøker, og noen av fagene kan bli undervist på engelsk om vi har utenlandske studenter til stede. Dette er og en del av internasjonaliseringen av studiet, da studentene må kunne skrive og kommunisere godt på engelsk om de skal ut i petroleumsbransjen etter endt studie.

Mål

Studieretningen gir en grunnutdanning som setter ingeniørene i stand til å løse tverrfaglige oppgaver innen petroleumsrelatert industri, men og innen andre fagområder med behov for drift og vedlikehold. Studiet inneholder en blanding av generelle ingeniørfag, maskinfag og elektrofag, med et fokus mot behovene i olje/gass industrien.

Organisering

Utdanningen er en treårig fulltidsutdannelse og gir graden Bachelor (180 studiepoeng). Det er lagt opp til mye gruppearbeid og obligatoriske innleveringer, så studiet egner seg ikke for kombinasjon med jobb. Undervisningen er i all hovedsak lagt til fagets lokaler på Straume, Sotra, men laboratorieøvinger og valgfag vil kunne bli lagt til Bergen sentrum.