Hopp til innhald

Studieplan - Uteundervisning for utforskertrang, 1.-10. trinn

Hausten 2023

Videreutdanning for lærere i Uteundervisning for utforskertrang 1 -10.

Læringsutbytte

Se emneplan

Innhald

Studiet Uteundervisning for utforskertrang har et praktisk og estetisk fagovergripende fokus. Er rettet spesifikt mot deler av innholdet i de fagspesifikke læreplanene i fagene kroppsøving, naturfag og norsk i grunnskolen. Kroppsøving - innenfor uteaktiviteter og naturferdsel og deltaking og samspill i bevegelsesaktiviteter. Naturfag - innenfor naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Norsk - innenfor tekst- og kulturkunnskap og muntlig kommunikasjon. Studiet vil ha relevans for valgfagene på ungdomstrinnet, og i arbeid med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema.

Studentene vil få øvelse i å planlegge, gjennomføre og evaluere didaktiske praksiser hvor utøvende, kreativ og praktisk virksomhet står sentralt. Det legges særlig vekt på å undervise ute i lokalsamfunn, nærmiljø, byrom og i varierte natur- og kulturlandskap. Studiet vektlegger lærerarbeid og undervisning i fagene med elever på 1.-10. trinn. Uteundervisning for utforskertrang gir en innføring i temaer relatert til tverrfaglig undervisning, delt i to emner; UTE801 Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang og UTE802 Profesjonsfellesskapet for praktisk og estetisk virksomhet i skole.

Praksis

Nei

Arbeidsformer

UTE801:

Emnet er bygget opp rundt tre obligatoriske samlinger på to dager med støttende nettundervisning og studiegrupper. Studiet legger vekt på studentaktive arbeidsformer og arbeidet vil foregå i grupper/par og individuelt. Samlingene vil i stor grad foregå utendørs, og inkludere formidlingsøkter, studentpresentasjoner, dialogiske arbeidsformer, utprøvinger og utforsking/forskende tilnærming. Det vil bli organisert veiledningsgrupper basert på trinnet deltakerne arbeider på. Studentene oppfordres til å veilede hverandre og arbeide i kollokvier.

Canvas vil bli benyttet som læringsplattform.

UTE802:

Emnet er bygget opp rundt tre obligatoriske samlinger på to dager med støttende nettundervisning og studiegrupper. Studiet legger vekt på studentaktive arbeidsformer og arbeidet vil foregå i grupper og individuelt. Samlingene vil i stor grad foregå utendørs og inkludere formidlingsøkter, studentpresentasjoner, dialoger, utprøvinger og utforsking/forskende tilnærming. Det vil bli organisert veiledningsgrupper basert på trinnet deltakerne arbeider på. Studentene oppfordres til å veilede hverandre og arbeide i kollokvier.

Canvas vil bli benyttet som læringsplattform.

Vurderingsformer

UTE801: Muntlig eksamen i gruppe. Digitalt, ca 40 min. Bygger på obligatorisk læringsaktivitet 2, og gjennomføres i de samme gruppene.   

Individuell karakter. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

 

UTE802: Hjemmeeksamen 5 dager

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Internasjonalisering

Nei