Etterlatte ved narkotikarelatert død (END-prosjektet)

Kvart år døyr 250-300 menneske i Noreg som følgje av narkotikabruk. Narkotikarelatert død, og situasjonen til dei rusavhengige, deira pårørande og dei etterlatne, er eit alvorleg folkehelseproblem.

«Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv» (END) er eit stort nasjonalt forskingsprosjekt. Det starta opp våren 2017 ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap.

END-prosjektet forskar på kva konsekvensar og belastningar narkotikadødsfall har for nære etterlatne, korleis dei meistrar kvardagen og kva støtte dei får. Kva hjelpeapparatet gjer og ønsker å forbetre er eit viktig forskningstema. I END-prosjektet deltek forskarar frå HVL og erfaringskonsulentar.

Prosjektet har tre arbeidspakker og fem studier: 

Aktuelt

  • Barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika synes i mange tilfeller å ikke ha fått nødvendig hjelp, sier doktorgradstipendiat Øyvind Reehorst Kalsås.

    Få barn som har mistet et nært familiemedlem på grunn av narkotika får oppfølging i etterkant av dødsfallet. Nå etterlyser familiemedlemmer bedre oppfølging.

  • Det er store forskjeller mellom kommunale psykososiale kriseteam når det gjelder hvor godt de følger opp etterlatte etter brå og uventede dødsfall. Noen steder er innsatsen dugnadspreget og dette kan føre til at sårbare grupper, som etterlatte etter narkotikadødsfall, går under radaren.

  • Mange bruker begrepet pårørende, både om pårørende og om etterlatte etter narkotikadødsfall. En tydeliggjøring av at vi snakker om to ulike grupper mennesker med ulike behov, er helt nødvendig for å gi riktig hjelp og støtte.

Les fleire saker Informasjon til deg som har deltatt i Forskningsprosjektet

 

Kontakt oss:

bilde av Kristine Berg Titlestad

Kristine Berg Titlestad

Prosjektleder

bilde av Lillian Bruland Selseng

Lillian Bruland Selseng

Prosjektleder

END-prosjektet er støttet av:

Andre samarbeidspartnarar:

Ivareta, Kirkens Bymisjon, Fransiscushjelpen og Oslo kommune.