Hender på tastatur

Utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe

På denne nettsiden er det gitt en nærmere forklaring av begrepene utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe. På hvilken måte har de betydning for undervisere i høyere utdanning når det gjelder ansettelse og opprykk? Hva er relevant å ha med i en pedagogisk mappe og hvordan skrives den?

Utdanningsfaglig kompetanse

Utdanningsfaglig kompetanse er samlebegrepet Kunnskapsdepartementet har valgt å bruke når de snakker om kompetansen vi skal ha som undervisere i høyere utdanning. Studietilsynsforskriften definerer dette innholdet i tre deler:

 • Universitets- og høgskolepedagogikk (UH-ped)
 • Fagdidaktikk
 • Kompetanse til å bruke digital teknologi som fremmer læring

ALU organiserer tilbud for lærere innenfor alle disse områdene.

For å dokumentere det ansettelsesforskriften omtaler som utdanningsfaglig kompetanse, må du vise din kompetanse som underviser gjennom en «... systematisk og samlet framstilling.». (Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger)

For ansettelse eller opprykk til førstelektor/førsteamanuensis

I forskriften heter det at:

«Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav:

Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).»

De 200 timene dekkes normalt ved å delta i HVLs studieprogram i høgskulepedagogikk, eller med tilsvarende kurs/moduler tatt ved HVL eller andre institusjoner.

For ansettelse eller opprykk til dosent/professor

 Forskriften krever at:

«I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, som er gitt til stilling som til førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d. nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap»

Hvem kan få unntak fra kravet?

HVL har vedtatt at kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes når tilsettingsperioden er mindre enn 3 år. Når tilsettingsperioden forlenges ut over 3 år skal det stilles krav til utdanningsfaglig kompetanse. Det betyr at de utdanningsfaglige kompetansekravene må vurderes individuelt ved tilsetting i: 

 • Bistillinger
 • Vikariat
 • Dersom søker har mindre enn 3 år igjen til pensjonistalder.

Kravene skal da stå i forhold til hvilke oppgaver og funksjoner innehaveren av bistillingen/vikariatet er ment å utføre.

En kan være midlertidig tilsatt med kompetanse på første- eller toppnivå i inntil 3 år uten å oppfylle de utdanningsfaglige kompetansekravene. Dersom tilsettingsforholdet forlenges, må utdanningsfaglige krav oppfylles innen 2 år.

Pedagogisk mappe

Pedagogisk mappe er en samling av arbeid en underviser samler underveis i sin arbeidskarriere. Det vil for mange være en tekstsamling som oppdateres løpende på samme måte som dokumentasjon på forskningsaktivitet. Mappa skal gi et bilde av underviserens pedagogiske og fagdidaktiske erfaring og praksis. Det betyr at den òg inkluderer arbeid med undervisningsteknologi.

Ved HVL bruker vi begrepet pedagogisk mappe om den samlede og systematiske framstillingen som dokumenterer kompetanse ved ansettelse og opprykk. Gjennom å framstille kompetansen i en pedagogisk mappe skal du

 • vise ett pedagogisk «ståsted»
 • dokumentere kunnskap om læring, undervisning og veiledning
 • artikulere og forskningsforankre pedagogiske oppfatninger
 • dokumentere utdanningsfaglig kompetanse

Ved ALU tilbys det en fagdidaktisk modul (20 timer) som tar for seg det å skrive pedagogisk mappe. I modulen får deltagerne presentert noen momenter som kan være viktig å ta med i arbeidet. I tillegg deles deltagerne inn i skrivegrupper. Skrivegruppene skal ha minimum to samlinger der de deler og gir tilbakemelding på hverandres tekster.

Godkjenning av utdanningsfaglig kompetanse

Det presiseres at det er ansettelseskomiteen eller den fakultetet peker ut som har ansvar for å godkjenne den pedagogiske mappen i tråd med kravene i forskriften. Når komiteen har godkjent en undervisers pedagogiske mappe har den samtidig godkjent underviserens utdanningsfaglige kompetanse. ALU kan ikke og skal ikke overprøve en komitevurdering. ALU kan veilede i tråd med forskriftene, men ikke gi noen forhåndsgodkjenning på pedagogisk mappe.

Ressurser

Under er det samlet noen ressurser som er relevante for de som skal utarbeide en pedagogisk mappe, enten i forbindelse med ansettelse eller opprykk

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på vår e-postadresse: hvl-alu@hvl.no