Bakgrunn og formål

Formålet med retningslinjene er å ivareta personvern for deltakere i forskningsprosjekter som behandler personopplysninger og helseforskningsdata, i tråd med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)) og Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven).

Retningslinjene skal også ivareta generelle forskningsetiske hensyn i tråd med Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Personvernregelverket skal bidra til at personopplysninger behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, og skal sikre personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Forskningsetikkloven vektlegger at all forskning skal foregå i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer. Både personopplysningsloven og forskningsetikkloven vektlegger institusjonens ansvar, i tillegg til at enhver som behandler personopplysninger (i dette tilfelle forskere og studenter), har et selvstendig ansvar for å overholde lover, retningslinjer og normer. Institusjonen skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres forsvarlig, og sørge for at eventuelle avvik blir oppdaget og korrigert. Ved all behandling av personopplysninger skal personvernkonsekvenser vurderes og behandlingen protokollføres. Retningslinjene med rutiner er HVL sitt verktøy for å sikre dette.

Retningslinjene representerer en felles rutinesamling for forskningsprosjekter som omfatter behandling av både personopplysninger og helseforskningsdata. Mens personopplysningsloven gjelder for all forskning som håndterer personopplysninger, finnes det særlige tilleggsrutiner som skal ivareta krav i helseforskningloven.

Mer informasjon om personvern finnes hos Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Datatilsynet, samt i fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer fra De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Lovmessig grunnlag