1. Roller og ansvar

Oversikten beskriver ansvar og oppgaver for funksjoner og roller som er involvert i forskningsaktivitet ved HVL.

Behandlingsansvarlig

 • Institusjonens ledelse, ved prorektor for forskning
 • Forskningsadministrasjonen og andre administrative støttetjenester (f.eks. bibliotek, IT) kan være utøvende for oppgavene.

Ansvar

 • Overordnet ansvar for å sikre at HVL har systemer og nødvendig infrastruktur for å ivareta personvern i forskning og håndtere helseforskningsdata i samsvar med norsk lov og anerkjente forskningsetiske normer.

Oppgaver

 • Utvikle policy, regler og rutiner, samt nødvendig infrastruktur, for håndtering av personopplysninger i forsker- og studentprosjekt.
 • Etablere og følge opp rutiner for vurdering av personvernkonsekvenser i forskningsprosjekter.
 • Føre en samlet protokoll over alle behandlinger av personopplysninger til forsknings- og kvalitetssikringsformål.
 • Sørge for at det finnes system for opplæring av ansatte, gjesteforskere, studenter og andre som er involvert i forskningsaktiviteten.
 • Utvikle og vedlikeholde tekniske system og løsninger for forsvarlig behandling av forskningsdata.
 • Utvikle nødvendige standarder og maler for kontrakter, avtaler, samtykke osv.
 • Utføre internkontroll av egne forskningsprosjekt.
 • Kontrollere, revidere og oppdatere rutiner og retningslinjer regelmessig og ved behov.

Dekan

 • Leder med ansvar for forskning på fakultetsnivå
 • Dekan kan delegere oppgaver til lavere nivå (for eksempel prodekan, senterleder, instituttleder) der dette er hensiktsmessig.

Ansvar

 • Ansvar for at personopplysninger i forskningsprosjekter og helseforskningsdata i prosjekter ved fakultetet håndteres i samsvar med norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.

Oppgaver

 • Sørge for opplæring av prosjektmedarbeidere og studenter ved fakultetet i rutiner for forskning og datasikkerhet.
 • Etablere fakultetsspesifikke rutiner for å sikre at ansatte og studenter følger norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.
 • Avklare og inngå nødvendige avtaler knyttet til forskerprosjekt og studentoppgaver, som f.eks. databehandleravtaler, samarbeidsavtaler, avtaler med ikke-ansatte.

Prosjektleder/daglig ansvarlig

 • Ansatt med nødvendig kompetanse til å lede et forskningsprosjekt.
 • Veileder er prosjektleder for studentoppgaver på lavere nivå enn ph.d.
 • Ph.d. kandidater er vanligvis prosjektleder for eget prosjekt.

Ansvar

 • Ansvar for at daglig drift av forskningsprosjektet utføres i samsvar med norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.
 • Ansvar for å informere behandlingsansvarlig og dekan ved avvik, rutinesvikt, interesse-konflikter og andre forhold av betydning.

Oppgaver

 • Sørge for nødvendig forhåndsvurdering av prosjekter og se til at aktivitet ikke starter opp før vurdering er gjennomført og informasjon om behandlinger av personopplysninger er protokollført gjennom søknad om tilgang til forskningsserver.
 • Sørge for at forskningsprosjekt planlegges, gjennomføres og avsluttes i samsvar med godkjent forskningsprotokoll/prosjektbeskrivelse, norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.

Prosjektmedarbeider

 • Person med nødvendig kompetanse for å utføre definerte arbeidsoppgaver i prosjektet.

Ansvar

 • Ansvar for å gjennomføre forskningsprosjektet i samsvar med norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.
 • Ansvar for å umiddelbart informere prosjektleder ved avvik og rutinesvikt, eller andre forhold 

Oppgaver

 • Sørge for at nødvendig vurdering og registrering foreligger før forskningsaktiviteten starter opp.
 • Sørge for at forskningsprosjekt planlegges, gjennomføres og avsluttes i samsvar med godkjent forskningsprotokoll/ prosjektbeskrivelse, norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.

Student

 • Student med nødvendig kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver i prosjektet, nærmere definert av veileder/prosjektleder.

Ansvar

 • Ansvar for å gjennomføre forskningsprosjektet i samsvar med norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.
 • Ansvar for å umiddelbart informere prosjektleder ved avvik og rutinesvikt, eller andre forhold av betydning for prosjektgjennomføringen.
 • Be om nødvendig opplæring dersom han/hun ikke føler seg i stand til å ivareta ansvaret beskrevet over.

Oppgaver

 • Sørge for at nødvendig vurdering og registrering foreligger før forskningsaktiviteten starter opp.
 • Sørge for at forskningsprosjekt planlegges, gjennomføres og avsluttes i samsvar med godkjent forskningsprotokoll/ prosjektbeskrivelse, norsk lov, anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer for forskningsprosjekt ved HVL.

Personvernombud 

Personvernombud:

 • HVL er pliktig til å ha et eget personvernombud i institusjonen.

Rolle:

 • Kontrollerende og rådgivende funksjon.

Oppgaver:

 • Gi institusjonen råd om hvordan personvernregelverket kan overholdes og kontrollere at reglene følges.
 • Ivareta den generelle rådføringsplikten.
 • Fange opp behov for personvernkonsekvensvurderinger og forhåndsdrøftinger med Datatilsynet.
 • Veilede og informere den enkelte forsker og student om forskning og personvern.