Prosjektdeltakere i TASTE

bilde av Eli Kristin Aadland

Eli Kristin Aadland

Eli Kristin Aadland er prosjektleder for TASTE, der hun også leder arbeidspakkene 1, 3 og 5. I arbeidspakke 2 er hun hovedveileder for Amalie. Aadland er professor i mat og helse ved HVL, hvor hun underviser i faget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen og veileder masterstudenter i mat og helse. Hun forsker på mat og måltider i barnehagen og skolen, og har tidligere vært tilknyttet ulike forskningsprosjekt som blant annet «Tidlig innsats i mat og helse på 1.–4. trinn» og «Mat og måltid i barnehagen» ved BARNKunne.

bilde av Hege Wergedahl

Hege Wergedahl

Hege Wergedahl er leder for arbeidspakke 4, og deltaker i arbeidspakkene 1 og 5. Hun er professor i helsefremmende og forebyggende arbeid ved HVL. Hun er tilknyttet BARNkunne – Senter for barnehageforskning, og har de siste 5 årene ledet en arbeidspakke om mat og måltider i barnehagen ved BARNkunne. Forskningsfeltet er mat og måltider i skole og barnehage, og hun har vært tilknyttet ulike forskningsprosjekt relevant for TASTE-prosjektet, som implementering av retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, bærekraftige praksiser i barnehagen, og barnehageansattes oppfatninger av måltider i barnehagen.

bilde av Karen Wistoft

Karen Wistoft

Karen Wistoft er leder for arbeidspakke 2, og deltaker i arbeidspakke 1 og 5. Hun er professor (PhD) i trivsel, mat og smagsdidaktikk i skoler og barnehager ved Danmarks Pædagogiske Højskole (DPU), Aarhus Universitet, København. Hennes forskning er på barnehagebarns trivsel, læring og kompetanseutvikling – særlig hva angår kritiske mat- og smakskompetenser. I skolen fokuserer hun på elevenes mat- og smakskompetanse og deres anvendelser innenfor Madkundskab/mat og helse og andre matundervisningsmiljøer. Hun er leder av det danske Akademi for Madkundskabsdidaktik.

bilde av Susanne Moen Ouff

Susanne Moen Ouff

Susanne Moen Ouff er deltaker i arbeidspakke 2 og er førstelektor ved Universitet i Sørøst-Norge. Underviser i mat og helse på grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene, samt på kompetanse for kvalitet i etter- og videreutdanning. Har undervisnings- og forskningskompetanse og innen fagområder som mat og helse, folkehelse, friluftsliv, natur- og kulturveiledning, prosessledelse og prosjektdesign, samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling, boligsosialt arbeid.

bilde av Bjørg Oddrun Hallås

Bjørg Oddrun Hallås

Bjørg Oddrun Hallås er deltaker i arbeidspakke 3 og er dosent i kroppsøving ved HVL. Hennes forskningsinteresse relatert til TASTE prosjektet er didaktiske praksiser, utendørsundervisning og et økokritisk perspektiv på miljødimensjonen av bærekraft.

bilde av Ida Danneskiold-Samsøe

Ida Danneskiold-Samsøe

Ida Danneskiold-Samsøe deltar i arbeidspakke 2 og 5 og er postdoktor ved Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Danmark. Ida har forsket på didaktikk og pedagogisk praksis i barnehager med særlig fokus på barn med spesielle behov. Hun har kompetanse i etnografiske forskningsmetoder. Lærererfaring på videregående skole, barnehagelærerutdanning, og ved universitetet (Copenhagen Business School).

bilde av Merete Hagen Helland

Merete Hagen Helland

Merete Hagen Helland er biveileder til Amalie og vil delta i arbeidspakken 2 om undervisningspraksiser i mat og helse. Hun er førsteamanuensis i mat og helse ved Universitetet i Stavanger og underviser i mat og helse i grunnskolelærerutdanningen, samt på kompetanse for kvalitet i etter- og videreutdanning. Har undervisnings- og forskningskompetanse innen mat og helse, folkehelse (overvekt), tverrfaglighet, samt mat og måltid i grunnskole og videregående opplæring. Har tidligere vært tilknyttet ulike forskningsprosjekt, som blant annet «Tidlig innsats i mat og helse på 1.–4. trinn» og «Evaluering av ordning med gratis skolefrokost i fylkeskommunale videregående skoler i Rogaland»

bilde av Bodil Bjørndal

Bodil Bjørndal

Bodil Bjørndal er medrettleiar for Amalie Thoresen og vil delta i arbeidspakke 2 om undervisningspraksisar i mat og helse. Ho er professor i mat og helse ved Høgskulen på Vestlandet, og underviser i mat og helse i grunnskuleutdanninga, og på bachelor i folkehelsearbeid med fokus på kosthald og folkehelse. Ho forskar på skulemåltid i grunnskule- og vidaregåande skule, og på undervisningspraksisar i mat- og helsefaget.

Ph.d.-stipendiater

bilde av Amalie Thoresen

Amalie Thoresen

Amalie Thoresen kommer fra Herøy på Sunnmøre og er bosatt i Os utenfor Bergen. Hun er utdannet grunnskolelærer med mastergrad i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø med retning mat og helse, og har arbeidserfaring innen barnehage, grunnskole og høgskole.

bilde av Chloe Anne Marie Carpi

Chloe Anne Marie Carpi

Chloë Carpi kommer fra Frankrike. Hun har en mastergrad i global hele innen kostholdsmønstre og matdiversitet, samt en master- og en bachelorgrad innen agrikultur. Ph.D.-prosjektet skal omhandle smak, matvalg og smaksdidaktikk i barnehagen, og hun er tilknyttet arbeidspakke 4 og 5.

Masterstudenter

bilde av Nora Susort

Nora Susort

Masterstudent Nora Susort er fra Stavanger og går grunnskolelærer 1-7 med mat og helse som masterfag. Ved siden studiene jobber hun i Smaksverkstedet og Trivselsleder, som begge er kursing for elever på mellomtrinnet, for å forebygge helseutfordringer blant barn og unge. Temaet for masteroppgaven er mat og helse utenfor klasserommet, hvor hun vil belyse læreres syn på utfordringene og mulighetene med undervisningsformen. Masteroppgaven skal leveres våren 2024.

bilde av Kristoffer Gundersen

Kristoffer Gundersen

Masterstudent Kristoffer Gundersen er fra Askøy, rett utenfor Bergen, og går grunnskolelærer 1-7 med masterfag i mat og helse. Han har jobbet noen år i barneskolen før han begynte å studere på HVL, og det er her han virkelig har fått sansen for uteskole og læringsarenaer utenfor klasserommet. Temaet på masteroppgave er undervisning utenfor klasserommet, og da gjerne knyttet opp mot mat og helse. I oppgaven ønsker han å se på elevsynet, ved å se på hvordan elevene i dagens skole opplever undervisningen de får. Masteroppgaven skal leveres våren 2024.

bilde av Thea Halland

Thea Halland

Masterstudent Thea Halland er oppvokst og bosatt på Sotra. Hun går grunnskolelærer 5.-10. trinn, med mat og helse som masterfag. Ved siden av studiet har hun arbeidet 40-70% i vikariat på to ulike barneskoler siden 2019. Hun brenner for kortreist friluftsliv, ernæring og råvarebasert matlaging. Masterprosjektet vil omhandle en kartlegging av suksessfaktorer for å lykkes i mat- og helseundervisning i uterom. Oppgaven skal leveres våren 2024.

bilde av Liv Signe Bleie Ulvestadbakken

Liv Signe Bleie Ulvestadbakken

Masterstudent Liv Signe Bleie Ulvestadbakken kommer fra Rosendal og er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Bergen i 2005. Hun har arbeidet som lærer i skole og kulturskole siden den gang, hovedsakelig som faglærer i mat og helse og musikk. Hun har nettopp begynt på master i didaktiske praksisar på deltid ved siden av jobben som faglærer, hovedsakelig i mat og helse og musikk. Hun har alltid vært opptatt av smak og matglede, men problemstillingen for masteroppgaven er ikke helt på plass ennå. Masteroppgaven skal leveres våren 2026.

bilde av Malin Vesterhus Målen

Malin Vesterhus Målen

Masterstudent Malin Vesterhus Målen kommer fra Høvåg, som ligger rett ved Kristiansand. Hun tar master i barnehagekunnskap med masterfag i mat og måltider. Temaet for masteroppgaven er smak i måltidet, hvor hun vil belyse hvordan smak/smaksdimensjonene fremtrer i samtaler med pedagogiske ledere i barnehagemåltidet. Masteroppgaven skal leveres våren 2024.

bilde av Gunhild Hellestad

Gunhild Hellestad

Masterstudent Gunhild Hellestad kommer fra Bø i Telemark. Hun tar master i barnehagekunnskap, med mat og måltider som fordypning. Ved siden av studiet jobber hun som tilkallingsvikar i barnehage. Temaet for masteroppgaven omhandler en reflekterende smakspedagogikk, hvor hun skal undersøke hvilke smaksdimensjoner som kommer til uttrykk i måltidsituasjoner i barnehagen. Masteroppgaven skal leveres våren 2024.